Legfontosabb hatályos tűz-, munkavédelmi jogszabályok jegyzéke

Tűzvédelem
1996. ÉVI XXXI. TÖRVÉNY A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL, A MŰSZAKI MENTÉSRŐL ÉS A TŰZOLTÓSÁGRÓL
30/1996. (XII. 6.) BM RENDELET A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KÉSZÍTÉSÉRŐL
44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KVVM EGYÜTTES RENDELET A MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI LÉGI MUNKAVÉGZÉSRŐL
3/2009. (II. 4.) ÖM RENDELET A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKAT – BIOGÁZT, BIOETANOLT, BIODÍZELT – HASZNOSÍTÓ LÉTESÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMÉNEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL
22/2009. (VII. 23.) ÖM RENDELET A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL
15/2010. (V. 12.) ÖM RENDELET A TŰZOLTÁSI, MŰSZAKI MENTÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ TŰZVÉDELMI TECHNIKA ALKALMAZHATÓSÁGÁRÓL
7/2011. (III. 8.) NFM RENDELET A MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZEREK ÉS ÜZEMANYAGOK MEZŐGAZDASÁGI VONTATÓVAL VAGY LASSÚ JÁRMŰVEL VONTATOTT PÓTKOCSIVAL TÖRTÉNŐ KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL
39/2011. (XI. 15.) BM RENDELET A TŰZOLTÓSÁG TŰZOLTÁSI ÉS MŰSZAKI MENTÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL
43/2011. (XI. 30.) BM RENDELET A KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGEK ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉRŐL
44/2011. (XII. 5.) BM RENDELET A TŰZESETEK VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL

45/2011. (XII. 7.) BM RENDELET A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁRA KÖTELEZETT FOGLALKOZÁSI ÁGAKRÓL, MUNKAKÖRÖKRŐL, A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ OKTATÁSSZERVEZÉSRŐL ÉS A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL
47/2011. (XII. 15.) BM RENDELET A TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYAIRÓL
50/2011. (XII. 20.) BM RENDELET A BEJELENTÉSKÖTELES TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ÉS FOLYTATÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL
55/2013. (X. 2.) BM RENDELET AZ EGYES ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉGÉNEK A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL, A MŰSZAKI MENTÉSRŐL ÉS A TŰZOLTÓSÁGRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI XXXI. TÖRVÉNY 13. § (4) BEKEZDÉS E) PONTJA SZERINTI IGAZOLÁSÁNAK ESETEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL
12/2014. (II. 21.) BM RENDELET A SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐ BERENDEZÉSRE VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEKRŐL
54/2014. (XII. 5.) BM RENDELET AZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATRÓL

14/2015. (II. 10.) KORM. RENDELET A FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKKAL ÉS AZ ÓZONRÉTEGET LEBONTÓ ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL
60/2016. (XII. 28.) NFM RENDELET A FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKET VÉGZŐK KÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL
489/2017. (XII. 29.) KORM. RENDELET A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL
490/2017. (XII. 29.) KORM. RENDELET A TŰZESETEK VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOKRÓL
491/2017. (XII. 29.) KORM. RENDELET A BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ, ILLETVE TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSÉNEK, HASZNÁLATBAVÉTELÉNEK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSÉRE IRÁNYULÓ HATÓSÁGI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL

Munkavédelem
1993. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY A MUNKAVÉDELEMRŐL

5/1993. (XII. 26.) MÜM RENDELET A MUNKAVÉDELEMRŐL SZÓLÓ 1993. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY EGYES RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
6/1987. (VI. 24.) EÜM RENDELET A KESZONMUNKÁKRÓL
2/1998. (I. 16.) MÜM RENDELET A MUNKAHELYEN ALKALMAZANDÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI JELZÉSEKRŐL
2000. ÉVI LXXV. TÖRVÉNY A MUNKAVÁLLALÓK BIZTONSÁGÁRÓL, EGÉSZSÉGÉRŐL ÉS A MUNKAKÖRNYEZETRŐL SZÓLÓ, A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI KONFERENCIA 1981. ÉVI 67. ÜLÉSSZAKÁN ELFOGADOTT 155. SZÁMÚ EGYEZMÉNY KIHIRDETÉSÉRŐL
2000. ÉVI LXXX. TÖRVÉNY AZ ÉPÍTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKRŐL SZÓLÓ, A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI KONFERENCIA 1988. ÉVI 75. ÜLÉSSZAKÁN ELFOGADOTT 167. SZÁMÚ EGYEZMÉNY KIHIRDETÉSÉRŐL
5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről,
6/2020. (II. 7.) ITM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
3/2002. (II. 8.) SZCSM-EÜM EGYÜTTES RENDELET A MUNKAHELYEK MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL

4/2002. (II. 20.) SZCSM-EÜM EGYÜTTES RENDELET AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEKEN ÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKRŐL
3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM EGYÜTTES RENDELET A POTENCIÁLISAN ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETBEN LÉVŐ MUNKAHELYEK MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEIRŐL
22/2005. (VI. 24.) EÜM RENDELET A REZGÉSEXPOZÍCIÓNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ MINIMÁLIS EGÉSZSÉGI ÉS MUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKRŐL
12/2006. (III. 23.) EÜM RENDELET AZ AZBESZTTEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK VÉDELMÉRŐL
40/2009. (VIII. 31.) KHEM RENDELET A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÁGAZATBAN HASZNÁLT ÖNJÁRÓ EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉPEK KEZELŐINEK KÉPZÉSÉRŐL ÉS VIZSGÁZTATÁSÁRÓL
191/2009. (IX. 15.) KORM. RENDELET AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL
54/2009. (X. 9.) KHEM RENDELET A BÁNYÁSZAT TERÜLETÉN MUNKABIZTONSÁGI SZAKTEVÉKENYSÉGNEK MINŐSÜLŐ FELADATOK ELLÁTÁSÁRA JOGOSULT SZEMÉLYEK SZAKKÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEIRŐL
354/2009. (XII. 30.) KORM. RENDELET A MUNKABIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉGRŐL
14/2010. (IV. 28.) SZMM RENDELET A MUNKABIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁRA IRÁNYULÓ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS SORÁN FIZETENDŐ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAKRÓL
273/2011. (XII. 20.) KORM. RENDELET A MUNKAVÉDELMI BÍRSÁG MÉRTÉKÉRE ÉS KISZABÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOKRÓL
2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL

3/2012. (VIII. 14.) NMH UTASÍTÁS A FŐVÁROSI/MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEINEK MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEI ÁLTAL VÉGZETT, ELŐZETES BEJELENTÉSSEL TÖRTÉNŐ HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRŐL
2/2013. (I. 22.) NGM RENDELET A VILLAMOSMŰVEK, VALAMINT A TERMELŐI, MAGÁN- ÉS KÖZVETLEN VEZETÉKEK BIZTONSÁGI ÖVEZETÉRŐL
51/2013. (VII. 15.) EMMI RENDELET AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT, ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK MEGELŐZÉSÉRE, AZ ILYEN ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE, VALAMINT AZ EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ SZEMÉLYEK TÁJÉKOZTATÁSÁRA ÉS KÉPZÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEKRŐL
10/2016. (IV. 5.) NGM RENDELET A MUNKAESZKÖZÖK ÉS HASZNÁLATUK BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL

40/2017. (XII. 4.) NGM RENDELET AZ ÖSSZEKÖTŐ ÉS FELHASZNÁLÓI BERENDEZÉSEKRŐL, VALAMINT A POTENCIÁLISAN ROBBANÁSVESZÉLYES KÖZEGBEN MŰKÖDŐ VILLAMOS BERENDEZÉSEKRŐL ÉS VÉDELMI RENDSZEREKRŐL
Közösségi jogszabályok:
EU 2016/425 RENDELET AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKRŐL ÉS A 89/686/EGK TANÁCSI IRÁNYELV HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

Foglalkozás-egészségügy
89/1995. (VII. 14.) KORM. RENDELET A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATRÓL
27/1995. (VII. 25.) NM RENDELET A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRÓL
102/1995. (VIII. 25.) KORM. RENDELET A KERESŐKÉPTELENSÉG ÉS KERESŐKÉPESSÉG ORVOSI ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS ANNAK ELLENŐRZÉSÉRŐL
27/1996. (VIII. 28.) NM RENDELET A FOGLALKOZÁSI BETEGSÉGEK ÉS FOKOZOTT EXPOZÍCIÓS ESETEK BEJELENTÉSÉRŐL ÉS KIVIZSGÁLÁSÁRÓL

  • Módosította: 10/2019. (IX. 4.) PM r. A (még ki nem hirdetett) fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítéséről szóló törvény hatálybalépését követő napon lép hatályba

33/1998. (VI. 24.) NM RENDELET A MUNKAKÖRI, SZAKMAI, ILLETVE SZEMÉLYI HIGIÉNÉS ALKALMASSÁG ORVOSI VIZSGÁLATÁRÓL ÉS VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL
25/1998. (XII. 27.) EÜM RENDELET AZ ELSŐSORBAN HÁTSÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ KÉZI TEHERMOZGATÁS MINIMÁLIS EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL
1999. ÉVI XLII. TÖRVÉNY A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL ÉS A DOHÁNYTERMÉKEK FOGYASZTÁSÁNAK, FORGALMAZÁSÁNAK EGYES SZABÁLYAIRÓL
50/1999. (XI. 3.) EÜM RENDELET A KÉPERNYŐ ELŐTTI MUNKAVÉGZÉS MINIMÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL
61/1999. (XII. 1.) EÜM RENDELET A BIOLÓGIAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL
65/1999. (XII. 22.) EÜM RENDELET A MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYEN TÖRTÉNŐ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ HASZNÁLATÁNAK MINIMÁLIS BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖVETELMÉNYEIRŐL
26/2000. (IX. 30.) EÜM RENDELET A FOGLALKOZÁSI EREDETŰ RÁKKELTŐ ANYAGOK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL ÉS AZ ÁLTALUK OKOZOTT EGÉSZSÉGKÁROSODÁSOK MEGELŐZÉSÉRŐL
21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM EGYÜTTES RENDELET A HAJÓZÁSI EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG FELTÉTELEIRŐL ÉS VIZSGÁLATI RENDJÉRŐL
41/2004. (IV. 7.) GKM RENDELET A KÖZÚTI JÁRMŰVEZETŐK PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLATÁRÓL
66/2005. (XII. 22.) EÜM RENDELET A MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRŐ ZAJEXPOZÍCIÓRA VONATKOZÓ MINIMÁLIS EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKRŐL
66/2007. (IV. 4.) KORM. RENDELET A KÖZÚTI SZÁLLÍTÁST VÉGZŐ EGYES JÁRMŰVEK SZEMÉLYZETE VEZETÉSI ÉS PIHENŐIDEJÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL
27/2008. (XII. 3.) KVVM-EÜM EGYÜTTES RENDELET A KÖRNYEZETI ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉSI HATÁRÉRTÉKEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
203/2009. (IX. 18.) KORM. RENDELET A VASÚTI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ MUNKAKÖRÖKET BETÖLTŐ MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBEN TÁMASZTOTT EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEKRŐL ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLAT RENDJÉRŐL
22/2010. (V. 7.) EÜM RENDELET A MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRŐ MESTERSÉGES OPTIKAI SUGÁRZÁS EXPOZÍCIÓRA VONATKOZÓ MINIMÁLIS EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKRŐL
2015. ÉVI CXXIII. TÖRVÉNY AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSRÓL
49/2015. (XI. 6.) EMMI RENDELET A LEGIONELLA ÁLTAL OKOZOTT FERTŐZÉSI KOCKÁZATOT JELENTŐ KÖZEGEKRE, ILLETVE LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOKRÓL
33/2016. (XI. 29.) EMMI RENDELET A FIZIKAI TÉNYEZŐK (ELEKTROMÁGNESES TEREK) HATÁSÁNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ MINIMÁLIS EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKRŐL
444/2017. (XII. 27.) KORM. RENDELET A KÖZÚTI JÁRMŰVEZETŐK PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLATÁRÓL
21/2018. (VII. 9.) EMMI RENDELET AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA SORÁN IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSNAK NEM MUNKAKÖRI KÖTELEZETTSÉGÜK KERETÉBEN KITETT SZEMÉLYEK EGÉSZSÉGE VÉDELMÉNEK SZABÁLYAIRÓL

Biztonsági szabályzatok
15/1989. (X. 8.) MÉM RENDELET AZ ERDÉSZETI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL
17/1993. (VII. 1.) KHVM RENDELET AZ EGYES VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATOK KIADÁSÁRÓL
30/1995. (VII. 25.) IKM RENDELET KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL
31/1995. (VII. 25.) IKM RENDELET VAS- ÉS FÉMIPARI SZERELÉSI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL
35/1997. (XII. 5.) MKM RENDELET A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL
47/1999. (VIII. 4.) GM RENDELET AZ EMELŐGÉP BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL
12/2000. (VI. 15.) NKÖM RENDELET A TELEVÍZIÓ ÉS MOZGÓFILM FELVÉTELI ÉS KÖZVETÍTÉSI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL
16/2001. (III. 3.) FVM RENDELET A MEZŐGAZDASÁGI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL
4/2001. (II. 23.) GM RENDELET A BÁNYAÜZEMEKBEN MEGVALÓSÍTANDÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL
8/2001. (III. 30.) GM RENDELET A VILLAMOSMŰ MŰSZAKI-BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPTETÉSÉRŐL
11/2003. (IX. 12.) FMM RENDELET AZ IPARI ALPINTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG BIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL
72/2003. (X. 29.) GKM RENDELET A FESZÜLTSÉG ALATTI MUNKAVÉGZÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁNAK KIADÁSÁRÓL
143/2004. (XII. 22.) GKM RENDELET A HEGESZTÉSI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL
24/2005. (III. 23.) FVM RENDELET A VÁGÓÁLLATOK LEVÁGÁSÁNAK ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK BIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL
79/2005. (X. 11.) GKM RENDELET A SZÉNHIDROGÉN SZÁLLÍTÓVEZETÉKEK BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS A SZÉNHIDROGÉN SZÁLLÍTÓVEZETÉKEK BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA KÖZZÉTÉTELÉRŐL
45/2006. (VI. 15.) FVM RENDELET A SZIKVÍZ GYÁRTÁSÁNAK, TÖLTÉSÉNEK, VALAMINT A SZIKVIZES PALACK ÉS BALLON TÁROLÁSÁNAK ÉS SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL
24/2007. (VII. 3.) KVVM RENDELET A VÍZÜGYI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL
2/2010. (I. 14.) KHEM RENDELET A KŐOLAJ- ÉS FÖLDGÁZBÁNYÁSZATI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATRÓL
13/2010. (III. 4.) KHEM RENDELET AZ ÁLTALÁNOS ROBBANTÁSI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATRÓL
6/2010. (VII. 30.) NFM RENDELET A MÉLYFÚRÁSI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATRÓL
8/2010. (VIII. 6.) NFM RENDELET A PROPÁN-BUTÁN TÖLTŐ- ÉS TÁROLÓ ÜZEMEK BIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL
43/2011. (VIII. 18.) NFM RENDELET A KÜLSZÍNI BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK BIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL
61/2012. (XI. 22.) NFM RENDELET A FÖLD ALATTI BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK BIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL
9/2013. (III. 22.) NFM RENDELET A BÁNYAFELÜGYELET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TEVÉKENYSÉG SORÁN BEKÖVETKEZETT SÚLYOS ÜZEMZAVAR ÉS SÚLYOS BALESET BEJELENTÉSÉNEK ÉS VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ BIZTONSÁGI SZABÁLYZATRÓL
35/2014. (XI. 19.) NGM RENDELET EGYES SZÁLLÍTHATÓ NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MŰSZAKI BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKRŐL ÉS A GÁZPALACK BIZTONSÁGI SZABÁLYZATRÓL
20/2018. (IX. 27.) ITM RENDELET A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓS PROPÁN-BUTÁNGÁZ TARTÁLYOK BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS A CSEPPFOLYÓS PROPÁN-BUTÁNGÁZ TARTÁLYOK BIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL
21/2018. (IX. 27.) ITM RENDELET A GÁZELOSZTÓ VEZETÉKEK BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS A GÁZELOSZTÓ VEZETÉKEK BIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL

Gépek biztonsági követelményei és megfelelőség tanúsítás
11/1984. (VI. 27.) KM RENDELET A VASÚTI JÁRMŰVEKRE SZERELT ÉS EGYÉB VASÚTÜZEMI CÉLT SZOLGÁLÓ KAZÁNOK ÉS NYOMÁSTARTÓ EDÉNYEK ÜZEMBE HELYEZÉSÉRŐL, IDŐSZAKOS VIZSGÁLATÁRÓL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL
23/2006. (II. 3.) KORM. RENDELET A BÁNYAFELÜGYELET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ EGYES NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉRŐL
51/2007. (V. 17.) GKM RENDELET A GÁZÜZEMŰ MUNKAGÉP GÁZ-ÜZEMANYAG ELLÁTÓ BERENDEZÉSEI BESZERELÉSÉNEK, KARBANTARTÁSÁNAK, JAVÍTÁSÁNAK, A BELSŐ ÉGÉSŰ MOTORRAL ÜZEMELŐ MUNKAGÉP GÁZÜZEMŰRE TÖRTÉNŐ UTÓLAGOS ÁTALAKÍTÁSÁNAK MŰSZAKI-BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL
16/2008. (VIII. 30.) NFGM RENDELET A GÉPEK BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL
43/2010. (IV. 23.) FVM RENDELET A NÖVÉNYVÉDELMI TEVÉKENYSÉGRŐL
65/2011. (IV. 15.) KORM. RENDELET AZ ENERGIÁVAL KAPCSOLATOS TERMÉKEK KÖRNYEZETBARÁT TERVEZÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐÍRÁSÁRÓL, VALAMINT FORGALOMBA HOZATALÁNAK ÉS MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEIRŐL
29/2011. (VIII. 3.) NGM RENDELET A SZÁLLÍTHATÓ NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS MEGFELELŐSÉG-TANÚSÍTÁSÁRÓL
11/2013. (III. 21.) NGM RENDELET A GÁZ CSATLAKOZÓVEZETÉKEKRE, A FELHASZNÁLÓI BERENDEZÉSEKRE, A TELEPHELYI VEZETÉKEKRE VONATKOZÓ MŰSZAKI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKRÓL ÉS AZ EZEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ HATÓSÁGI FELADATOKRÓL
146/2014. (V. 5.) KORM. RENDELET A FELVONÓKRÓL, MOZGÓLÉPCSŐKRŐL ÉS MOZGÓJÁRDÁKRÓL
1/2016. (I. 5.) NGM RENDELET A VESZÉLYES FOLYADÉKOK VAGY OLVADÉKOK TÁROLÓTARTÁLYAINAK, TÁROLÓ-LÉTESÍTMÉNYEINEK MŰSZAKI BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL, HATÓSÁGI FELÜGYELETÉRŐL
2/2016. (I. 5.) NGM RENDELET A NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK, A TÖLTŐ BERENDEZÉSEK, A KISTELJESÍTMÉNYŰ SŰRÍTETT GÁZTÖLTŐ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI-BIZTONSÁGI HATÓSÁGI FELÜGYELETÉRŐL ÉS AZ AUTÓGÁZ TARTÁLYOK IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSÉRŐL

  • Módosította: 213/2019. (VIII. 27.) Korm. r. A (még ki nem hirdetett) fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítéséről szóló törvény hatálybalépését követő napon lép hatályba
  • Módosította: 28/2019. (VIII. 1.) ITM r. Hatályba lép 2019. október 26-án.

23/2016. (VII. 7.) NGM RENDELET A MEGHATÁROZOTT FESZÜLTSÉGHATÁRON BELÜLI HASZNÁLATRA TERVEZETT VILLAMOSSÁGI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁRÓL, BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ AZOKNAK VALÓ MEGFELELŐSÉG ÉRTÉKELÉSÉRŐL
28/2016. (VIII. 23.) NGM RENDELET A FELVONÓK ÉS A FELVONÓKHOZ KÉSZÜLT BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL
35/2016. (IX. 27.) NGM RENDELET A POTENCIÁLISAN ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSRA SZÁNT BERENDEZÉSEK ÉS VÉDELMI RENDSZEREK VIZSGÁLATÁRÓL ÉS TANÚSÍTÁSÁRÓL
44/2016. (XI. 28.) NGM RENDELET A NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁSÁRÓL
8/2016. (XII. 6.) NMHH RENDELET AZ ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉGRŐL
8/2018. (VIII. 17.) ITM RENDELET AZ ÖMLESZTŐHEGESZTÉS VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL
213/2019. (VIII. 27.) KORM. RENDELET A NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK, RENDSZEREK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK MŰSZAKI-BIZTONSÁGI HATÓSÁGI FELÜGYELETÉRŐL

  • Hatályba lép 2019. október 26-án.
Facebook