AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK - VÁLASZOK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
ÜZLETI VILÁG
Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

RENDELET TERVEZETEK

Indokolás

A munkájuk során rákkeltő anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelmére vonatkozó Európai Uniós szabályozást a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) ültette át hazai jogrendünkbe. Az R. – a valamennyi rákkeltő anyagra, így az azbesztre is vonatkozó általános rendelkezések mellett – tartalmaz az azbesztre vonatkozó különleges előírásokat is, a 83/477/EGK tanácsi irányelvnek megfelelően.

Az azbeszttel kapcsolatos fenti irányelvet módosító 2003/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv – amely 2003. április 15-én került közzétételre – további rendelkezéseket ír elő azon tevékenységekre vonatkozóan, amikor a munkavégzés során a munkavállalók azbesztből vagy azbeszttartalmú termékből, illetve azbeszt tartalmú termékkel végzett tevékenységből származó kockázatnak (azbeszt-expozíciónak) ténylegesen vagy feltételezhetően ki vannak téve.

 

A jelen tervezet megalkotását egyrészt a 2003/18/EK irányelv átültetésére vonatkozó jogharmonizációs kötelezettségünk tette szükségessé, másrészt indokolt, hogy az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelmére vonatkozó, már hatályban lévő különleges előírásokat, valamint a 2003/18/EK irányelv alapján megállapított újabb rendelkezéseket egyetlen jogszabály tartalmazza.

 

A rákkeltő anyagokra az R.-ben előírt rendelkezéseken túlmenően – a 83/477/EGK tanácsi irányelvvel és az azt módosító 2003/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban – a tervezet rendelkezik az azbeszttel, azbeszttartalmú termékkel végzett tevékenység valamennyi lényeges elemét illetően, illetve ezzel összefüggésben a munkavállalók biztonságát és egészségének védelmét szolgáló követelményekről. Így többek között tartalmazza a kockázatértékelésre, a munkaterv elkészítésére, a tevékenységnek az illetékes hatóság részére történő bejelentésére vonatkozó előírásokat, meghatározza az azbeszt-expozíció csökkentésére alkalmazandó, illetve a munkavállalók egészségének védelmét biztosító intézkedéseket, megállapítja az azbeszt-expozíciós határértéket, rendelkezik a védőeszközökkel, a munkavállalók orvosi vizsgálatával kapcsolatban és az azbesztre vonatkozó konkrét tartalmat ad a munkavállalók oktatására, tájékoztatására az R.-ben előírt általános rendelkezéseknek.

 

A tervezet módosítja az azbeszt-expozícióban foglalkoztatott munkavállalók nyilvántartása, a foglalkozás-egészségügyi orvos által a munkavállaló orvosi vizsgálatáról vezetett egészségügyi dokumentáció és a rákkeltővel végzett tevékenységre vonatkozó bejelentés tekintetében az R.-ben előírt megőrzési időt. A módosítást az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak. tv.) előírásaival való összhang megteremtése indokolja, tekintettel arra, hogy a munkavállaló munkaköri alkalmasságának orvosi véleményezése, továbbá a záróvizsgálatról készült egészségügyi dokumentáció zárójelentésnek minősül, az Eüak. tv. szerint pedig a zárójelentést 50 évig kell megőrizni.

 

Az irányelvekkel összhangban szükséges a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet módosítása is az azbeszt-koncentráció határértéke tekintetében.