AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK - VÁLASZOK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
ÜZLETI VILÁG
Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

RENDELET TERVEZETEK

TERVEZET!

 

 

 

Az egészségügyi miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter,

 

../2006. (..)EüM-FMM

együttes rendelete

 

a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet módosításáról

 

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. §-a (4) bekezdésének da)-db) pontjaiban, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 88.. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

 

 

1. §

 

A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 1. számú melléklete 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„1.2.2. Rostszerkezetű porok megengedett koncentrációi rost/cm3-ben

 Megnevezés (CAS-számok)

 Megengedett koncentráció (rost/cm3)

  Azbeszt

aktinolit (77536-66-4)
amosit (12172-73-5)
antofillit (77536-67-5)

krizotil (120 01-29-5)
krokidolit (12001-28-4)
tremolit (77536-68-6)
akár magában, akár elegyítve betiltott.*

 0,1 (idővel súlyozott átlag 8 órára vonatkoztatva)

 Egyéb rostszerkezetű porok

 Üveg, ásvány, kerámia, műanyag

 1,0

 

* Az azbeszt valamennyi formáinak előállítása, felhasználása Magyarországon tiltott. [Lásd: 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet]”

 

 

2. §

 

             Ez a rendelet 2006. április 15-én lép hatályba.