AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

FIGYELEMFELHÍVÁSKedves Kolléganő!
Kedves Kolléga!


Az országot járva azt tapasztaltuk, hogy a munkavédelmi szakembereknek számos civil - formális vagy informális - munkacsoportja, baráti köre, egye sülete van.

A MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szövetség elnöksége szeretné megszervezni ezen civil kezdeményezések konferen ciáját december első napjaiban azzal a céllal, hogy a munkahelyi bizton ság megteremtésére irányuló kezdeményezéseket, ötleteket, szakmai megoldásokat megismerhessük valamennyien, egyesíthessük erőinket.
Szeretnénk ezen kezdeményezés megvalósításához az Ön segítségét is kérni. Amennyiben lakóhelyén, régiójában, munkahelyén működik ilyen civil szerveződés, kérjük, küldje meg nekünk a szervező(k) nevét, elérhetőségét.

Segítségét előre is köszönjük.

Budapest, 2010. szeptember 21.

Üdvözlettel:
dr. Koch Mária
elnök
a MUFOSZ elnöksége nevében
Kérjük, hogy ajánlja fel ADÓJÁNAK 1%-át
a "MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐKÉRT" ALAPÍTVÁNY tevékenységének támogatásához


RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1 SZÁZALÉKÁRÓL
Módosított munkavédelmi jogszabályok.

Munkavédelmi tippek


EMLÉKEZZ A HOLTAKRA - HARCOLJ AZ ÉLŐKÉRT!

1995 óta minden évben
a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége (ICFTU)
kezdeményezésére
ÁPRILIS 28-A
A DOLGOZÓK EMLÉKNAPJA

Emlékezzünk minden évben a munkahelyeken, az ágazatokban, iparágakban, a területen és országosan.


Minden év április 28. napja

A Halott és Megrokkant Dolgozók 9. Nemzetközi Emléknapja


Biztonságos és egészséges munkát mindenkinek!” &

A munkaadó felelősségre vonhatósága”BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKÁT MINDENKINEK”: ÁPRILIS 28. ELSŐDLEGES TÉMÁJA. OHSE Munkabizottságunk régen vallja, hogy a munkavédelem állapota hatékony fokmérője az életminőségnek és közegészségügynek minden társadalomban. Tájékoztatásul mellékeljük az ILO 2002-ben ápr. 28-ra megjelentetett kiadványát: „Munkavédelmi kultúra”.


Kérjük, hívjátok fel a figyelmet bármilyen kérdésre, ami fontos és témába vág az országotokban vagy ágazatotokban. Különösen hasznos volna, ha választásotok kapcsolódna a Globális Szakszervezetek Foglalkozás-egészségüggyel, Biztonsággal és Környezettel foglalkozó Munkabizottságának (OHSE) valamely tevékenységéhez. A legfontosabbak:

 1. Munkaegészség és -biztonság és a 2003-as Nemzetközi Munkaügyi Konferenciát követő eredmények egy munkaegészségi és -biztonsági akcióterv vonatkozásában. Erről a következő helyen található információ:

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-vi.pdf


 1. Vegyi anyagok munka- és közegészségügyi vonatkozásban, különösen az azbeszt és a maradandó szerves szennyezőanyagok (POP). A Munkabizottság egyetértett abban, hogy támogatja az azbeszt egész világon történő betiltásáról szóló egyértelmű állásfoglalást. Egy ilyen tilalom előmozdítása a hazátokban különösen fontos volna. Továbbá minden, a POP-listán szereplő három vegyianyag-csoporthoz kapcsolódó akció elősegítené a Munka­bizottság erőfeszítéseit: peszticidek (aldrin, DDT, dieldrin, endrin, heptachlor, chlordane, mirex és toxaphen), ipari vegyületek (PCB-k) és melléktermékek (PCB-variációk, PCDD, PCDF és dioxinok).

 2. Fenntartható munkahelyek propagálása a foglalkozásegészség-ügynek a munkavégzés és munkavállalók társadalmi és közösségi környezetének dimenziójával való összekapcsolásának eszközeként. Ez kapcsolódna az ENSZ a Fenntartható Fejlődéssel foglalkozó Bizottságában (CSD) a 2002-es a Fenntartható Fejlődésről Tartott Világ-csúcskonferencia (WSSD) eredményeinek megvalósítása érdekében végzett munkánkhoz. Ebben az összefüggésben hasznos lenne a munkavállaló egészségének hangsúlyozása a közösségi környezettel és a szociális kérdésekkel kapcsolatban.


Részletesebb információ ezen témák bármelyikéről közvetlenül tőlünk szerezhető.


A MUNKAADÓ FELELŐSSÉGRE VONHATÓSÁGA” MELLÉKTÉMÁRA azért esett a választás, hogy tükröződjék e kérdés fontossága most, a globalizáció korában, különösen az elsődleges témánk vonatkozásában, és azért, hogy a dolgozók jobban megértsék ezt a kérdést. A munkaadókat az alábbiak szerint lehet csoportosítani:


 1. Kormányok és közszféra: Egy kormány egyszerre munkaadó saját jogán és a magánszektort szabályozó keretek őre. E két összefüggő aspektus egyikét – vagy mindkettőt – hangsúlyozzátok. Vannak országok, ahol a közszféra munkáltatóit nem kötik a munkavédelemről szóló nemzeti törvények, és ez megkérdő­jelezendő. A minden munkavállalóra – köztük a közszférában dolgozókra is – kiterjedő megfelelő védelem mindenütt elvi kérdés kell legyen. Komoly aggodalomra okot adó kérdések a közszolgáltatások gyakorlatilag mindenütt tapasztalható megnyirbálása és ennek hatása a megmaradt létszám munkaidejére és stressz-szintjére, a munkahelyi balesetek növekedő valószínű­sége, a szolgáltatások színvonalára gyakorolt hatás és utoljára, de nem utolsósorban a közszolgáltatásokban dolgozók családjára gyakorolt ártalmas hatás. Az iparilag fejlett világ számos részén végzett kutatások szerint a közszférában dolgozók a legfontosabb munkahelyi kérdésnek a stresszt tartják, sokszor a bérek elé helyezik.

Végül, a kormánynak nélkülözhetetlen szerepe van a megfelelő keretek (szabályozás, ellenőrzés, beszámolás) felállításában és fenntartásában annak érdekében, hogy minden munkáltató elszámoltatható legyen a foglalkozás-egészségügy, munkabiztonság és környezet számos kérdésében. Amikor a magánszektor munkaadói kerülnek a figyelem középpontjába, a kormánynak rendszerint van olyan szerepe, amit hangsúlyozni vagy szorgalmazni lehet.

 1. Magán- vagy vállalati szektor: A magánvállalatoknál a munkavédelmi kérdések skálája igen széles, és hogy mit szükséges hangsúlyozni, az attól függ, mit tartotok országos vagy regionális vonatkozásban prioritásnak. Leginkább olyan kérdéseket válasszatok, melyek a szakszervezetek vagy velük szövetséges koalíciók aktuális hazai vagy nemzetközi kampányait tükrözik.

Kérjük, szenteljetek külön figyelmet olyan akcióknak, melyek az üzleti felelősségre vonatkozó fontos intézményes mechanizmusokat propagálják, mint amilyen az OECD Irányelvek a Multinacionális Vállalatok számára, a Globális Szerződés (Global Compact), a Globális Beszámolási Kezdeményezés (Global Reporting Initiative, GRI) és a különböző ILO Egyezmények és rendelkezések. Ápr. 28. különösen arra mutasson rá, hogyan járult hozzá a szociális párbeszéd valamint az egyesülési jog és a kollektív alkuhoz való jog maradéktalan tiszteletben tartására épülő egészséges munkaügyi kapcsolatok a vállalati felelősség és elszámoltathatóság fokozásához. Végül pedig fontos rámutatni a dolgozók és a szakszervezetek szerepére a megoldások gyakorlati megvalósításában a munkahelyi döntéshozatalban való aktív részvételen keresztül.

 • 2004. árilis 28-án az MSZOSZ, a LIGA és Pécsett a Munkástanácsok tartottak megemlékezést, amelyen több százan vettek részt.

 • INFARKTUS - MI A TEENDŐ?

  Soha ne legyen rá szükség!


  A Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISz) információt nyújt az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos jogosultságokról és kötelezettségekről a szervezett munkát végző munkavállalók és munkáltatók, valamint az érdekképviseletüket ellátó szervek részére.

  Ezt a tájékoztató, tanácsadó, felvilágosító tevékenységet három szolgálat:

  • az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMMF)
  • az Állami Népgészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSz) és
  • a Magyar Bányászati Hivatal (MBH) nyújtja, szakterületüknek megfelelően és kizárólag a vonatkozó jogszabályi, szakmai előírások, szabályok ismertetésére szorítkozik.
  Az adott információ nem minősül jogi iránymutatásnak, elvi állásfoglalásnak. A tájékoztatás konkrét műszaki megoldást, tervet, végrehajtási javaslatot nem foglal magába, kizárólag munkaegészségügyre, munkabiztonságra vonatkozó szabályokban megfogalmazott követelmények ismertetését tartalmazhatja.

  Az igénybevevő személyek és szervezetek ingyenesen, anonimitásukat megőrizve informálódhatnak munkaidőben.

  Zöldszámok:
  OMMF: 80-204-292

  ÁNTSZ: 80-204-264

  MBH:80-204-258

  Mérgezés esetén éjjel-nappal hívható az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat. Zöldszáma: 80-201-199  dr. info

  helyi tarifával hívható
  KÉKSZÁM:
  06-40-374-636
  06-40 DRINFO

  www.drinfo.eszcsm.hu

  06.00-22.00

  A dr info szolgáltatásai:
  - intézményi elérhetőségek
  - gyógyszerinformációk
  - betegségleírások
  - közérdekű hívószámok

  A szolgáltatást az Egészségügyi, Szociális ls Családügyi Minisztérium működteti.  ARCHÍVUM


  vissza

  porno porno porno porno izle porno film izle free porn travesti