AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

EURÓPAI UNIÓMONTÁNUNIÓTÓL AZ EGYESÜLT EURÓPÁIG


Az európai integráció története dióhéjban.Az európai államok egységének ideája a régmúltba tekint. Különböző idealisztikus elképzelések Dante, Comenius, Rotterdami Erasmus vagy Victor Hugo munkáiban is megjelentek. Az 1920-as években szerveződő „Páneurópai Mozgalom” már felvázolta a gazdasági integráció tervét is.


Reális alapot egy intézményesített Európa létrehozására mégis a második világháború pusztításaiból levont tanulságok teremtettek. Elsőnek az Európa háború utáni újjáépítését célzó amerikai segélyprogram, az un. marshall-terv koordinálására 1948-ban az európai újjáépítési szervezet jött létre, amely napjainkban Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetként (OECD) működik. Hazánk a segélyprogramban nem vett részt, az OECD-nek 1996 óta tagja. Ezt követte 1949. április 4-én, a tagországok kollektív védelmét, biztonságát garantáló Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) megteremtése. Hazánk 1999 óta NATO tag. Ugyancsak 1949-ben jött létre az Európa Tanács (ET), amely emberi jogi, társadalmi és kulturális kérdésekkel foglalkozik. Figyelem ez Európa Tanács és nem Európai Tanács, amelyről még a későbbiekben szólunk. Magyarország 1990 óta tagja az ET-nek.


Ilyen előzmények után kezdtek kialakulni a gazdasági együttműködés, integráció európai intézményei. 1950. május 9-én jelent meg Robert Schuman, francia külügyminiszter „Nyilatkozat”-a, mi szerint „Az Egyesült Európa nem fog egy csapásra azonnal megvalósulni, … konkrét lépéseken keresztül formálódik majd meg, melyek közül mindenekelőtt a valódi szolidaritás kimunkálása az első. Az európai nemzetek egyesüléséhez szükség van az évszázados francia-német ellentét megszüntetésére… Az alapvető a termelés egyesítése, … melyek az első konkrét alapot jelentik az európai szövetség számára. Ez pedig a béke megóvása érdekében nélkülözhetetlen.” A lotharingiai születésű Schuman az első világháborúban német, a másodikban francia katona volt - így saját bőrén érezte a francia-német ellentétet, mert szülőföldje hol Németországhoz, hol Franciaországhoz tartozott. Május 9-ét mi Győzelem Napjaként ismerjük, de nevezik Európa Napnak, sőt Schuman Napnak is. E „Nyilatkozat” alapján Schuman, Jean Monnet kormányzati tervezővel ott bábáskodott az Európai Szén- és Acélközösség, más néven a Montánunió 1951. évi létrehozásánál. A Montánunió sikeres fogadtatására alapozva kezdődtek meg az európai integráció elmélyítését és szélesebb területekre történő kiterjesztését szolgáló munkálatok, amelyek elvezettek ahhoz, hogy 1957. március 25-én, Rómában hat európai állam aláírta az un. Római Szerződést, s ezzel létrejött az Európai Gazdasági Közösség (EGK). A Szerződés központi célként a közös piac létesítését, továbbá „a tagállamok gazdaságpolitikájának fokozatos egymáshoz közelítésével … a gazdasági élet harmonikus fejlesztését, a folyamatos és kiegyensúlyozott fejlődést … az életszínvonal gyors emelkedését és az államokat összekötő kapcsolatok szorosabbra fűzését” jelölte meg.


A Római Szerződés életbe lépését követő tizenöt év a gyors belső integráció jegyében zajlott (közös külső vámok, közös mezőgazdasági politika, stb.). 1967 óta az integráció elnevezése Európai Közösségek (EK). A hetvenes években 9, a 80-as években már 12 tagállam részese az EK-nek. 1985-86. években a francia Jacques Delors vezetésével kidolgozásra és elfogadásra került az Egységes Európai Okmány, amely részben pontosította és kiegészítette a Római Szerződést, és reális alapot szolgáltatott az EU továbbfejlesztéséhez a gazdasági és politikai unió irányába. 1992-ben a hollandiai Maastricht városában megszületett szerződéssel létrejött az Európai Unió (EU). Az itt született szerződés óriási előrelépés volt az integráció szorosabbra fűzésében. 1995-ben tizenötre nőtt a tagállamok száma. 1999. január elsejével - 12 tagállam döntése alapján - megszületett az európai közös pénz, az euró, amely 2002-ben a készpénzforgalomban is megjelent. S itt vagyunk napjainkban. 2001-re várható, hogy tízzel bővül a tagállamok száma. Reményeink szerint Magyarországgal is. Dolgozik Valéry Giscard d` Estaing, volt francia elnök vezetésével az un. Konvent, amely javaslatokat dolgoz ki az Unió intézményi reformjára. Ami pedig az Unió jövőjét illeti, három területen kell előrelépnie, ha súlyához mért szerepet szeretne betölteni a világban. Ez a három terület: Európa demokratikusabbá tétele, Európa globális szerepvállalásának erősítése, illetve az állampolgárok igényeinek való jobb megfelelés. Az Egyesült Európában - a tervek szerint - megváltozna az unió mottója: az eddigi „Egység a sokszínűségben” jelmondatot felváltaná a „Szabadság, igazság, összetartás”.


vissza