AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK - VÁLASZOK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
ÜZLETI VILÁG
Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: FŐCZE LAJOS

EURÓPAI UNIÓ

FŐCZE LAJOS                                                               Az Európai Unióról: 7

A BIZTONSÁGOSABB ÉS EGÉSZSÉGESEBB MUNKAKÖRNYEZETÉRT

 

GYÖKEREK

 

„A tagállamok egyetértenek abban, hogy szorgalmazni kell a munkavállalók élet- és munkakörülményeinek javítását, és a fejlődés fenntartásával lehetővé kell tenni közöttük a különbségek csökkentését. A szerződő felek szerint ilyen fejlődést eredményez mind a közös piac, mely szociális rendszerek harmonizációját segíti elő, mind a Szerződésben előírt eljárások, valamint a törvények, rendeletek és közigazgatási előírások harmonizációja. A Bizottság feladata, hogy …… elősegítse a tagállamok szoros együttműködését a szociális kérdésekben, különösen olyan területeken, mint ……

-         az üzemi balesetek és foglalkozási betegségek megelőzése,

-         a munkahelyi egészségvédelem ……

……” [136-137 (117-118) cikkek]

rögzített a Római Szerződés „alapításkori”, 1957. évi szövege.

A közösségben 1974-ig alig folyt munkavédelmet érintő jogalkotás, s 1988-ig is csak kis számú szabály született. A terület „csúcs jogszabályának” a 89/391/EGK irányelv számít, amely alapvető eljárási rendet, fokozatosan végrehajtandó munkáltatói és munkavállalói kötelezettségeket, illetve jogokat fogalmazott meg. Ez tekinthető a hazai munkavédelmi jogalkotás alapjának is.

Összefoglalóan rögzíthető, hogy a közösségi jogban a munkavédelem a szociálpolitikai fejezetben található, s annak a legszabályozottabb területe (2000. évig 21 irányelv született). A szabályozás célja a munkakörnyezet javítása, az üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzése, csökkentése, s ezáltal nagyobb hatékonyság biztosítása, olcsóbb foglalkoztatás elérése, s végső soron a versenykülönbségek csökkentése.

 

MUNKAKÖRÜLMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

 

A Dublini Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért összehasonlító felmérést végzett 2001-ben az EU-tagországok, valamint 12 tagjelölt ország munkakörülményeiről. A felmérés néhány megállapítása:

 

- A dolgozók 40%-a a tagjelölteknél úgy véli, hogy egészsége és biztonsága a munka által veszélyeztetett, az EU-ban ez az arány 27%.

- A fizikai rizikófaktorok (zaj, vibráció, kényelmetlen, fájdalmas testhelyzet, stb.) befolyása a tagjelölteknél magasabb.

- A munka következtében fellépő egészségügyi problémák (általános fáradtságérzet, izom- és csontrendszeri megbetegedések, stb.) száma nagyobb a tagjelölt országokban.

 

A magyarországi összehasonlító elemzés is tanulságos.

 

 

Tényező

Az expozíció által érintett munkavállalók aránya

%-ban

Magyar adat

EU adat

Fizikai kóroki tényezők:

         Zaj

 

21,6

 

28,0

         Rezgés

26,7

24,1

         Magyar hőmérséklet

27,1

20,0

         Alacsony hőmérséklet

19,7

23,0

Testtartásból és mozgatásból eredő megterhelés

         Nehéz terhek emelése és          mozgatása

 

 

36,4

 

 

34,0

         Ismétlődő mozdulatok

56,1

57,1

         Megerőltető testhelyzetben          végzett munka

 

31,5

 

45,0

Kémiai expozíció

         Vegyi anyagokX/  kezelése

 

29,8

 

14,0

Nem optimális pszichés és/vagy fizikai megterhelés

         Gyors munkaritmus

 

 

49,2

 

 

54,0

         Társadalmi elvárások által diktált          munkaritmus

 

61,8

 

67,0

         Gép által diktált munkaritmus

20,5

22,1

         Monoton munka

49,7

45,0

Egyéni védőeszközt használók aránya

35,0

25,0

Munkavállalók tájékozottsága a kockázatokról

        -  jó

        -  átlagos

 

 

49,7

46,7

 

71,0

Továbbképzésben részesültek aránya

52,5

29,0

 

X/ A karcinogén, neurotoxikus anyagokról, továbbá a reprodukciós veszélyekről és a biológiai expozícióról nem állnak rendelkezésre hazai adatok.

A felmérés – még, ha tartalmaz torzulásokat is – jelzi a tennivalókat.

 

JELEN ÉS A JÖVŐ

 

A hazai munkavédelem felfogásában megfelel az uniós követelményeknek. Azaz a munkavédelmet a munkabiztonsági és a munkaegészségügyi (amely munkahigiénéből és a foglalkozás-egészségügyből áll) követelmények rendszerének tekinti, amelyhez ezer szállal kötődik a munkahelyi kémiai biztonság. Részleteiben a következő a helyzet:

 

-         A jogi szabályozás területén: 2004. május 1-jétől a magyar jogszabályok előírásainak megvalósításával, betartásával teljesülnek az uniós előírások.

 

-         A programok területén: a hazai munkavédelem országos programja, amely 2003-2007 évekre rögzíti a tennivalókat kisebb igazításokkal, egyezik az EU 2002-2006 évekre szóló munkavédelmi stratégiájával.

 

-         A tájékoztatás területén: létrejött  és működik a hazai „Fókusz Pont” (www.fokusz.hu) , amely kapcsolódik a Bilbaóban működő Európai Munkavédelmi Ügynökséghez. Ingyenes tájékoztatást nyújtanak munkaidőben az un. zöldszámos telefonok. Munkabiztonsági kérdésekben a 80/204-292; munkaegészségügyi kérdésekben a 80/204-264; bányabiztonsági kérdésekben: 80/204-258; mérgezések esetén éjjel-nappal a 80/201-199 telefonok.

 

-         A munkavállalókkal folytatandó tanácskozás területén: az alaptétel, hogy a munkáltató köteles a munkavállalókkal, vagy képviselőikkel tanácskozni, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos intézkedéseket kellő időben megismerjék, illetve megvitathassák. Ahol nincs képviselő, ott ki kell alakítani e tanácskozás rendjét, ahol pedig választottak munkavédelmi képviselőt, illetve létre hoztak munkavédelmi bizottságot, ott a törvényi jogosultság szerint kell eljárni. Új elem e téren, hogy 50 főnél többet foglalkoztató társaságoknál képviselő(ke)t kell választani és a munkáltató képviselőivel együtt paritásos munkavédelmi testületet kell működtetni. Ezt segítik a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány képzései, kiadványai, fórumai és a www.mvkepviselo.hu honlapja.

 

-         A munkavédelmi követelmények teljesítésének ellenőrzése terén: itt az alaptétel, hogy a munkáltató felelőssége csak vis major esetén zárható ki, továbbá, hogy az Unió senki számára nem engedi meg a „munkavédelmen történő spórolás” útján szerzett verseny-előnyt. Ezért a már működő jogi kényszerítő, társadalmi ellenőrző eszközök mellett szükséges a gazdasági ösztönzők alkalmazása, a munkahelyi baleset (egészség) biztosítási rendszer bevezetése.

 

Az Európai Unió évenként egy-egy témát a középpontba állít. Így 2004-ben az építkezéseket, a fogyatékosok kérdését, az oktatást; 2005-ben a zajt, a bevándorlók kérdését, a mezőgazdaságot; 2006-ban pedig a fiatalok ügyét, az idősödők munkavédelmét, a kohászat és fémfeldolgozás problémáit. Az egész éves akciók hazai zárása minden év októberében, az Európai Munkavédelmi Hét keretében bonyolódik. S ha minden erőfeszítés ellenére bekövetkezik a munkahelyi tragédia, minden év április 28-án - a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége (ICFTU) kezdeményezésére – kerül sor a munkabalesetben, munkahelyi egészségkárosodásban elhunytak emléknapjára: „Emlékezz a holtakra – harcolj az élőkért” gondolat jegyében.

 

-   X X X   -

 

Európai és hazai döntéshozóknak, munkáltatóknak és munkavállalóknak szem előtt tartva – Jacques Delors gondolatait, mi szerint „A Közös Piac további elmélyítésére vonatkozó minden olyan kísérlet bukásra ítéltetett, amely figyelmen kívül hagyja a szociális dimenziót”, beleértve az uniós gyakorlatnak megfelelően a munkavédelmet is – kell cselekedniük, hogy József Attila Vigasz című versének gondolatai csak a távoli múltat idézzék:

 

                            „Inkább segít a kutya szőre

                            a teríthető betegen,

                            semhogy magát miértünk tőrje,

                            aki sorsunktól idegen.”


vissza