AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK - VÁLASZOK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
ÜZLETI VILÁG
Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Irodája: Budapest, 1078 István u. 8. Telefon, Fax: (36-1) 322-4111
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: FŐCZE LAJOS

EURÓPAI UNIÓ

FŐCZE LAJOS: Az Európai Unióról: 3EURÓPAI SZOCIÁLIS PÁRBESZÉDA kiteljesedő és elmélyülő szociális partnerség


Bár a Római Szerződésben jelentős szerepet kaptak a szociálpolitikával foglalkozó részek, az elmúlt évtizedekben e téren szerény eredmények születtek. A jogalkotás mellett a tagállamoknak nyújtott támogatások jelentették a közösségi szociálpolitika fő eszközét. A 80-as évek közepétől részsikerek születtek, mint például a tizenegy állam (Egyesült Királyság kivételével) által elfogadott Szociális Karta, vagy az 1994-ben megszületett első közösségi irányelv az európai üzemi tanácsokról. A szociálpolitika az európai értelmezés szerint magában foglalja többek között a munkajogot, a foglalkoztatáspolitikát, a munkaügyi kapcsolatokat, a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot, a férfiak és nők esélyegyenlőségét, a tágabban értelmezett diszkrimináció leküzdését, a társadalmi kirekesztés elleni harcot, stb. Az Európai Közösség fokozatos fejlődése sorra hívta életre – a későbbiekben ismertetendő – európai szociális partnereket mind ágazati szinten, mind közösségi vonatkozásban. Természetesen a szociális partnerek szerepe nem korlátozódik csak a szociálpolitikára, beleszólhatnak a belső piac létrehozásába, a gazdasági és monetáris unió kiépítésébe, az Európai Unió intézményrendszerének átalakításába, az Unió keleti és déli bővítésébe, stb.Az európai szociális párbeszéd, mint gyűjtőfogalom


E gyűjtőfogalom háromféle együttműködési formát jelent:

  • a konzultációt, azaz egy olyan megbeszélés-sorozatot, amelyben a résztvevő tripartit felek egymás véleményének megismerésére, befolyásolására, vagy megváltoztatására törekszenek;

  • a concertation-t (ejtsd: konszertésen), azaz a hazai gyakorlatban szinte ismeretlen eljárást (ezért nincs magyar megfelelője), amikor a munkaügyi, szociális vagy gazdasági témakörökben tripartit módon a teljes folyamatban azonos felelősséggel együtt tevékenykednek, az elképzelések kialakításától, a közös döntéshozatalon át, a végrehajtás ellenőrzéséig;

  • a szociális párbeszédet, azaz az előbbiektől eltérően bipartit együttműködést, a munkáltatók, illetve a munkavállalók képviselőinek párbeszédét azzal a céllal, hogy megállapodásra jussanak.Az európai szociális párbeszéd résztvevői


Az európai szociális párbeszéd tripartit formáiban az Európai Uniót, az Európai Bizottság, vagy az illetékes Miniszterek Tanácsa, vagy más, erre felhatalmazott szerv képviselik.


A szociális partnerek tekintetében az Európai Unió három csúcsszövetséget ismer el partnerként: kettőt a munkáltatók, s egyet a munkavállalók részéről. Ezek a következők:


  • Az Európai Gyáriparosok és Munkáltatók Szervezeteinek Szövetsége (UNICE)

1958-ban jött létre. 2002-ben 31 ország 39 nemzeti munkáltatói szövetségét tömöríti. Összesen mintegy 16 millió európai vállalkozót, illetve munkaadót képvisel. 1998 óta a Magyar Munkaadói Szervezetek Nemzetközi Együttműködési Szövetsége (MMNSZ) társult tag.


  • Az Állami Vállalatok Központja (CEEP)

1961-ben alakult meg. A CEEP azoknak a vállalatoknak és szervezeteknek a munkaadói szövetsége, amelyekben állami tulajdon (is) van (közszolgáltatók, stb.). A magyar Stratosz 1996 óta a CEEP társult tagja.


  • Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC)

1973-ban jött létre. Az ETUC-nak a nemzeti szakszervezetek konföderációin túl 14 európai ágazati szakszervezeti szövetség (például bánya-, vegyi-, villamosenergia-ipar területén az EMCEF) a tagja, továbbá a fehérgallérosok és menedzserek európai szövetsége (Euro-cadres) és a nyugdíjasok képviseleti szerve (FERPA). A képviselt szakszervezeti tagok száma több mint 60 millió fő. Magyarországról mind a hat országos szakszervezeti szövetség (konföderáció) tagja az ETUC-nak.


Egy további munkáltatói szövetség a Kézművesek és Kis- és Középvállalkozások Európai Szövetsége (UEAPME) 1979-ben jött létre és 1998 óta az UNICE-vel kötött együttműködési megállapodás alapján együttesen vesznek részt a közösségi szintű konzultációkon. Az IPOSZ 1991 óta a Szövetség társult tagja.


A közösségi szinten szereplő fenti szociális partnerek mellett az ágazati szintű konzultáció és párbeszéd rendszerének egyik legfontosabb elemei az un. Ágazati Párbeszéd Bizottságok. E fórumok közös dokumentumokat dolgoznak ki; konkrét gyakorlati munkát is végeznek; párbeszéd eredményeként megállapodásokat kötnek. Hazánkban jelenleg folynak az ez irányú munkálatok, s a közeljövőben kezdik meg munkájukat a párbeszéd bizottságok.


Az eddigi eredmények alapján három közösségi és három ágazati megállapodás született. Közösségi szinten a szülői szabadságról; a részmunkaidőről; a határozott idejű munkáról született keret-megállapodás. Ágazati szinten pedig a vasútnál történő alkalmazásról; a tengerjárók munkaidejének megszervezéséről, valamint a polgári légi közlekedés mobil munkavállalói munkaidejének megszervezéséről kötöttek európai megállapodást.


Összefoglalóan leszögezhető, hogy a szociális párbeszéd az Európai Unió egyik meglehetősen összetett, szövevényes, folyamatosan változó, dinamikusan fejlődő eleme. A szociális partnerek napjainkra kvázi-jogalkotókká váltak az Európai Unióban. Megállapodásaikon keresztül közvetlen befolyást gyakorolhatnak nemcsak tagszervezeteikre, hanem megállapodásaik irányelvekké történő „transzformálásával”, minden tagállamra, s így a közösség miden munkáltatójára és munkavállalójára. A szociális partnerek ily módon a szociálpolitika kulcsfontosságú formálóivá váltak. Ne feledjük, a magyar szociális partnerek képviselői is ott vannak Brüsszelben, s hazánk pedig az Európai Uniós tagság küszöbén van.


Az Európai szociális modell jövője döntően a szociális partnerek kezében van.


  • X -
vissza