!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány

AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
TANÁCSKOZÁSOK

Érdekegyeztetés
Képviselői fórum
Rendezvények

EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

Választás
Oktatás, képzés
Működés
Együttműködés

TAPASZTALATCSERE
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Közlönyök
Civil kapcsolatok

FÜGGELÉK
HÍRLEVÉL
Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: FŐCZE LAJOS

EURÓPAI UNIÓ

Az 1994. július 18-án kelt, az Európai Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Hivatalt létrehozó 2062/94 számú EK jogszabály

L 216 sz. Hivatalos Közlöny, kelt ZO/08/1994 0001 - 0008 p

Finn nyelvű különkiadás..: 5 fejezet 6 kötet 0131 old.

Svéd nyelvű különkiadás..: 5 fejezet 6 kötet 0131 old.

CONSLEG - 9482062 - 07/07/1995 - 15. old.


AZ EURÓPAI MUNKABIZTONSÁGI ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI

HIVATALT LÉTREHOZÓ, 1994. JÚLIUS 18.-ÁN KELT 2062/94 SZÁMÚ

EK JOGSZABÁLY


Tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Egyezményre, és főként annak 235. cikkelyére, és tekintettel a Bizottság javaslatára(1), és

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2), és tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (3),

mivelhogy a munkabiztonság és a foglalkozás-egészségügy a hatékony szociális politika részét képezik; és

mivelhogy a Bizottság munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi programjában, valamint a Munkavállalók alapvető szociális jogait meghatározó Közösségi Alapszabály (a "Szociális Charta") érvényesítését célzó intézkedési programjában körvonalazta az általa ezen a téren meghozandó intézkedéseket (4); és

mivelhogy az 1987. évi 21 számú, a munkabiztonság és foglalkozás-egészségügy témájában hozott decemberi Határozatában (5) a Tanács üdvözölte a Bizottság munkabiztonsági és foglalkozás­egészségügyi programjával kapcsolatos közleményét és, egyebek közt felkérte a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az információ- és tapasztalatcsere lehetőségeinek kibontakoztatását a Határozat által érintett téren, különös tekintettel az adatok gyûjtésére és közlésére, valamint egy olyan közösségi mechanizmus létesítésének célszerűségére, amely a nevezett területen hozott Közösségi intézkedések hatásait mérné fel nemzeti szinten; és

mivelhogy ez a Határozat egyúttal fokozott együttműködésre szólította fel a nevezett területen tevékenykedő testületeket; és

mivelhogy a Tanács hangsúlyozta annak alapvető jelentőségét, hogy a munkáltatók és munkavállalók legyenek tisztában az alapvető kérdésekkel és hozzáférhessenek az információhoz, amennyiben a Bizottság programjában előirányzott intézkedések sikeresnek bizonyulnak; és

mivelhogy a részletes, megbízható és tárgyilagos tudományos, technikai és gazdasági adatok gyűjtése, feldolgozása és elemzése elengedhetetlen ahhoz, hogy a Közösség testületeit, a Tagországokat és a területen aktív résztvevőket olyan információval lássák el, amely lehetővé teszi számukra a választ minden feléjük irányuló igényre, hogy meghozhassák a munkavállalók biztonságát és egészségét érint alapvető intézkedéseket, és az érdekelteket kell információval láthassák el; és

mivelhogy a Közösségnek és a Tagországoknak már vannak olyan szervezetei, amelyek ilyen jelleg információt és szolgáltatásokat nyújtanak; és

mivelhogy célszerűnek ítéli a nevezett szervezetek által korábban elvégzett munka eredményeinek a Közösség szintjén történ maximális kiaknázása céljából egy olyan hálózat létrehozását, amely a munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi információgyűjtés felügyeletének (monitoring) európai rendszerét alkotja, és amelyet a Közösség szintjén az Európai Munkabiztonsági és Foglalkozás egészségügyi Hivatal hangol össze; és

mivelhogy a feléjük irányuló igények hatékonyabb teljesítése céljából a Közösség testületeinek. a Tagországoknak és a területen érintetteknek biztosítani kell a lehetőséget, hogy a munkabiztonság és foglalkozás-egészségügy terén technikai, tudományos és gazdasági adatokért fordulhassanak egy Hatósághoz; és

7643/95 számú EK jogszabály

mivelhogy célszerűnek ítéli egy olyan Európai Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Hivatal létrehozását, melynek feladata segíteni, egyebek közt, a Bizottságot abban, hogy az elláthassa feladatait a munkabiztonság és foglalkozás-egészségügy terén, és ezzel összefüggésben hozzájáruljon a munkabiztonság és foglalkozás-egészségügy területét érint későbbi Közösségi cselelesési programok kidolgozásához anélkül, hogy ezáltal csorbítaná a Bizottság hatáskörét; és

mivelhogy az 1993. október 29-én a Tagországok megbízottainak kormányfai és kormányzati szint értekezletén az Európai Közösségek és az Europol egyes testületeinek és hivatalainak székhelyére vonatkozóan meghozott egyhangú döntés (6) úgy rendelkezik, hogy a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Hivatal székhelye a spanyol kormányzat által kijelölendő városban, Spanyolországban legyen; és

mivelhogy a spanyol kormányzat Bilbao városát nevezte meg erre a célra; és

mivelhogy a Hivatal szervezeti felépítését és működési szabályzatát úgy kell megalkotni, hogy az megfeleljen a célok természetének és az elvárt eredményeknek, hogy feladatát a Közösség létezz országos é~ nemzetközi testületeivel karöltve teljesíthesse; és

mivelhogy a Hivatal köteles más (harmadik) országok, valamint a Hivatallal közös célt követ közösségi intézmények és testületek, illetve a Közösség és a Tagországok nemzetközi szervezeteinek megbízottait megfigyeltként fogadni; és

mivelhogy a Hivatalt jogi személyiséggel kell felruházni, de a párhuzamos munka elkerülése céljából szoros együttműködést kell kialakítania a Közösség létezz testületeivel és programjaival, főként az Élet- és Munkakörülmények Javítását Célzó Európai Alapítvánnyal (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions); és

mivelhogy fontosnak ítéli, hogy a Hivatal igen szoros funkcionális viszonyban álljon a Munkabiztonsági, Foglalkozás- és Munkaegészségügyi Bizottsággal és Tanácsadó Testülettel (Commission and Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work); és

mivelhogy a fordítás tekintetében az Európai Unió testületeinek Fordító Központja szolgáltatásait használja, amint ez a Központ létrejön és működik; és

mivelhogy az Európai Közösségek közös költségvetéséből kell fedezni a Hivatal működésének költségeit; és

mivelhogy a szükséges összegek a pénzügyi becslésekkel összhangban, a szokásos éves költségvetési ügyrendben kerülnek megállapításra; és

mivelhogy a jelen Jogszabály alkalmazása tekintetében az Egyezmény a 235. cikkelyben elírtakon kívül egyéb rendelkezéseket nem irányoz el,

ezért

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ELFOGADJA AZ ALÁBBI JOGSZABÁLYT: 1. cikkely

A Hivatal létrehozása

Ezennel a Tanács létrehozza az Európai Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Hivatalt (a továbbiakban 'Hivatal').

2. cikkely Cél

Elsősorban a munkakörülmények javításának ösztönzése céljából az Egyezmény munkahelyi biztonságot és a foglalkozás-egészségügyet érint rendelkezései és a munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségét célzó folyamatos cselekvési programjai tekintetében a Hivatal célja, hogy ellássa a Közösség testületeit, a Tagországokat és területen érintetteket a munkabiztonság és foglalkozás-egészségügy hasznos technikai, tudományos és gazdasági információival.

2

1643/95 számú EK jogszabály.~ 3. cikkely

Kötelességek 1. A 2. cikkelyben megfogalmazott cél elérése érdekében a Hivatal köteles

(a) gyűjteni és terjeszteni a Tagországokban rendelkezésre álló technikai, tudományos és gazdasági információt abból a célból, hogy továbbítsa azt a Közösség testületei, a Tagországok és érintett felek részére; ezen információgyűjtés során meghatározni a létezz nemzeti prioritásokat és programokat, és szolgáltatni a szükséges bemeneti adatokat a Közösség prioritásai és programjai részére;

(b) gyűjteni a munkabiztonság és foglalkozás-egészségügy terén kibontakozó és egyéb. a munkabiztonságot és foglalkozás-egészségügyet érint kutatások technikai, tudományos és gazdasági információit, és terjeszteni a kutatás és kutatási tevékenységek eredményeit;

(c) elsegíteni és támogatni az együttműködést valamint az információ- és tapasztalatcserét a Tagországok között a munkabiztonság és foglalkozás-egészségügy terén, beleértve az oktatási programokkal kapcsolatos információt;

(d) konferenciákat és szemináriumokat szervezni, illetve lebonyolítani a Tagországok munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi szakérdinek csereprogramjait;

(e) ellátni a Közösség testületeit és a Tagországokat olyan elérhet objektív technikai, tudományos és gazdasági információval, amelyre azoknak a munkavállalók biztonsága és egészsége védelmét célzó, jól tájékozott és hatékony politika megfogalmazásához és érvényre juttatásához van szüksége; és ebből a célból ellátnia Bizottságot főként olyan technikai. tudományos és gazdasági információval, amely a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmét célzó jogszabályok és intézkedések megfogalmazását és elkészítését. valamint a nevezett jogszabályok vállalkozásokra -elsősorban a kis- és középvállalatokra ­gyakorolt hatásának értékelését érint feladatainak teljesítéséhez van szüksége;

(i a Tagországokkal karöltve létrehozni és összehangolni a 4, cikkelyben említett hálózatot, figyelembe véve azon nemzeti, közösségi és nemzetközi testületeket és szervezeteket, amelyek ilyen jelleg információt és szolgáltatásokat nyújtanak;

(g) a Közösségen kívüli (harmadik) országokból és nemzetközi szervezetektől (WHO, ILO, PAHO, IMO, stb.) gyűjteni és rendelkezésre bocsátani a munkabiztonságot és foglalkozás­egészségügyet érint információt;

(h) a megelőző intézkedések foganatosításának módszereire és eszközeire vonatkozó technikai, tudományos és gazdasági információt szolgáltatni, különös tekintettel a kis- és középvállalatok jellemzi problémáira;

(i) hozzájárulni a Közösség további, a munkabiztonságot és foglalkozás-egé-szségügyet érint cselekvési programjainak kidolgozásához, a Bizottság hatáskörének csorbítása nélkül.

2. Az esetleges párhuzamos munka megelőzése céljából a Hivatalt köteles a Közösség szintjén a lehet legszorosabban együttműködni a létezz intézményekkel, alapítványokkal. szakértői testületekkel és programokkal.

4. cikkely Hálózat

1. Az Hivatal köteles létrehozni egy hálózatot, amely tartalmazza

- a nemzeti információs hálózatok f alkotóelemeit; - a nemzeti fókuszpontokat; és az

- egyéb lehetséges későbbi témaközpontokat.

Z. Ahhoz, hogy elsegítsék a hálózat lehet leggyorsabb és leghatékonyabb létrehozását, a Tagországok a jelen jogszabály hatályba lépésétől számított hat hónapon belül tájékoztatják a Hivatalt nemzeti munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi információs hálózataik f alkotóelemeiről, beleértve minden olyan intézményt, amely megítélésük szerint hozzájárulhat

3

1643/95 számú EK jogszabály

a Hivatal munkájához, figyelembe véve azt az igényt, hogy azok a lehet legteljesebb mértékben teljesítsék a Tagországok területén a földrajzi lefedettséget. Az illetékes nemzeti hatóságok vagy egy általuk kijelölt intézmény hangolja össze és/vagy továbbítja nemzeti szinten a Hivatalnak nyújtandó információt.

3. A nemzeti hatóságok közlik a Hivatallal az országaik területén felállított intézmények megnevezését, melyeket alkalmasnak ítélnek az együttműködésre a Hivatallal konkrét és különös érdeklődésre számot tartó témákban, így ezek témaközpontként működnének a hálózatban. A Hivatalnak jogában áll szerződéses viszonyra lépni az ilyen intézményekkel.

4. A konkrét feladattal megbízott Témaközpontok a hálózat részét képezhetik. Ezeket a 8. cikkelyben hivatkozott Igazgató Tanács (Administrative Board) jelölheti ki korlátozott és egyezményes időtartamra.

5. A Hivatal éves munkaprogramja tartalmazza az egyes feltárt és érdeklődésre számot tartó témákat, valamint a témaközpontok konkrét feladatait.

6. A korábbi tapasztalatokra építve a Hivatal rendszeresen felülvizsgálja a hálózat 2. pontban hivatkozott főbb alkotóelemeit, és a Tagországok új kijelöléseinek figyelembevételével az Igazgató Tanács döntése alapján változtatásokat vezet be.

5. cikkely

Intézkedések

1. A 4. cikkelyben említett hálózat működésének elsegítése céljából a Hivatal a 4(4). cikkely alapján megállapodhat az Igazgató Tanács által kijelölt intézményekkel a szükséges intézkedések, főként szerződések tekintetében, hogy sikeresen teljesítsék a rájuk bízott feladatokat.

2. A Tagországok területén létrehozott nemzeti intézmények vagy szervezetek tekintetében a nemzeti fókuszponttal egyeztetett intézkedéseket hoz a Hivatal.

6. cikkely Információ A Hivatalnak illetve a Hivatal által szolgáltatott információ és adatok az Igazgató Tanács által

rögzített irányelvek szerint tehetek közzé, amennyiben ezen irányelvek megfelelnek a Közösség és a Tagországok tájékoztatásra vonatkozó jogszabályainak, különös tekintettel a titkosságra.

7. cikkely

Jogi személyiség

I . A Hivatal jogi személy.

2. Minden Tagországban a Hivatal az adott ország joga alapján jogi személyekre ruházható legszélesebb kör jogképességekkel rendelkezik.

8. cikkely

Igazgató Tanács

1. A Hivatal Igazgató Tanácsa 27 tagból áll, melyek közül

(a) 12 tag a Tagországok kormányzatait képviseli; (b) hat tag a munkáltatói szervezeteket képviseli; (c) hat tag a munkavállalói szervezeteket képviseli; (d) három tag a Bizottságot képviseli.

2. A fenti 1 (a), (b) és (c) bekezdésekben említett tagokat a Tanács nevezi ki.

Az I (a) bekezdésben nevezett tagokat a Tagországok ajánlása alapján nevezik ki, tagországonként egy fát.

Az 1 (b) és . (c) bekezdésekben nevezett tagokat - tagországonként egy főt - rotációs rendszerben nevezik ki a munkáltatói és munkavállalói szervezeteket a Tanács 74/325íEEC

4

1643/95 számú EK iogszab

(7) döntése alapján létrehozott Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Tanácsadó Bizottságban (Advisory Committee on Safetv, Hygiene and Health Protection at Work) képvisel tagok köréből, a Bizottság tagcsoportjainak ajánlása alapján.

Ezzel egyidejűleg a Tanács a tagokkal azonos feltételek mellett kinevez egy-egy póttagot, aki csak a tag távollétében, vagy az ügyrendben rögzített esetekben vesz részt az Igazgató Tanács ülésén.

3. Az Igazgató Tanács tagjainak kinevezése három évre szól, ami meghosszabbítható, kivéve az 1 (b) és (c) bekezdésében megnevezett tagokat.

A hivatali ide leteltével vagy a tag lemondása esetén a tagok a hivatalukban maradnak egészen addig, amíg kinevezésüket meg nem hosszabbítják, vagy fel nem váltják éket.

4. Az Igazgató Tanács tagjai köréből választja meg az Elnököt és a három Alelnököt egy-egy évnyi időtartamra.

5. Az Elnök évente legalább kétszer, illetve a tagok legalább egyharmadának felkérésére összehívja az Igazgató Tanácsot.

Az Igazgató Tanács a tagok kétharmados többségi szavazatával hozhat döntéseket. Az Igazgató Tanács minden tagjának egy szavazata van. A póttagok csak a tag távollétében jogosultak szavazni.

6. Az Élet- és Munkakörülmények Javítását Célzó Európai Alapítvány Igazgató Tanácsának elnöke és igazgatója élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy megfigyeltként részt vegyenek az Igazgató Tanács ülésein.

7. Az Igazgató Tanács fogadja el saját ügyrendjét, amely a Tanácsnak a Bizottsággal egyeztetett jóváhagyását követen hatályba lép.

9. cikkely Megfigyelek A Bizottsággal előzetesen egyeztetve az Igazgató Tanács meghívhatja megfigyeltként a Közösségen kívüli országok, a Közösség intézményei és testületei valamint nemzetközi szervezetek megbízottjait. 10. cikkely

Éves munkaprogram - éves jelentés

1. Az Igazgató Tanács - előzetesen egyeztetve a Bizottsággal és a Munkavédelmi, és Foglalkozás-egészségügyi Tanácsadó Bizottsággal - elfogadja a Hivatal éves munkatervét a 11. cikkelyben említett, az Igazgató által összeállított tervezet alapján.

Az éves végrehajtás során a munkaterv kiigazítható ugyanezen eljárás szerint.

Az éves munkatervet a fenti eljárás során kell elfogadni, és az a négyéves gördül program részét képezi.

Az első éves munkatervet a jelen Jogszabály hatálybalépésétől számított kilenc hónapon belül kell elfogadni.

2. Minden évben legkésőbb január 31.-ing az Igazgató Tanács jóváhagyja a Közösség hivatalos nyelvein összeállított éves beszámolót a Hivatal tevékenységeiről.

Az éves beszámoló főként az éves munkaterv célkitűzéseinek teljesítéséről számol be.

Az Igazgató továbbítja az éves beszámolót az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek (Court of Auditors), a Gazdasági és Szociális Bizottságnak. a Tagországoknak valamint és az Munkavédelmi, és Foglalkozás-egészségügyi Tanácsadó Bizottságnak.

11. cikkely Az Igazgató

5

1643/9 számú EK jogszabály~~

1. A Hivatal élén az Igazgató Tanács által a Bizottság ajánlása alapján kinevezett Igazgató áll: hivatali időtartama öt év, amely meghosszabbítható.

2. Az Igazgató a Hivatal hivatalos képviselje.

Felelés - az Igazgató Tanács által elfogadott döntések és programok szakszerű elkészítéséén és végrehajtásáért;

- a Hivatal mindennapos igazgatási ügyeiért;

- a 10(2) cikkelyben említett beszámoló elkészítéséért és közzétételéért; - a feladatok elírás szerinti teljesítéséért;

- a személyzeti ügyekért, és

- az Igazgató Tanács üléseinek elkészítéséért.

3. Az Igazgató tevékenységéről az Igazgató Tanács előtt köteles beszámolni.

12. cikkely

Költségvetés

1. A naptári évvel azonos minden pénzügyi évre a Hivatal bevételeiről és kiadásairól becslést kell készíteni és rögzíteni azt a Hivatal költségvetésében.

2. A Hivatal költségvetésében kimutatott bevételeknek fedezni kell a kiadásokat.

3. A Hivatal bevétele, az általa nyújtott szolgáltatások ellenértékén túlmenően, a Közösség által az Európai Közösségek általános költségvetéséből nyújtott szubvencióból áll.

4. A Hivatal kiadásai tartalmazzák, egyebek közt, a dolgozók bérét, az igazgatási és infrastrukturális kiadásokat, a működési költségeket, valamint a munkaterv teljesítésében szerződéses viszonyban résztvevő intézményekkel vagy testületekkel kapcsolatos kiadásokat.

13. cikkely

A költségvetés tervezete - a költségvetés jóváhagyása

1 . Minden évben legkésőbb február 15-ing az Igazgató elkészíti a Hivatal előzetes költségtervét a következz pénzügyi évre, és beterjeszti azt Igazgató Tanácsnak, a vállalkozási tervvel egyetemben.

2. Az Igazgató Tanács elkészíti a költségvetést a vállalkozási tervel egyetemben és legkésőbb március 31.-ing beterjeszti a Bizottságnak. A Bizottság ennek alapján határozza meg a megfelel finanszírozási (szubvenció) keretet, amely bekerül az Európai Közösségek előzetes általános költségvetésébe, és amelyet az Egyezmény 203. cikkelye értelmében a Tanács elé terjeszt.

3. Az Igazgató Tanács a pénzügyi év kezdete előtt jóváhagyja a Hivatal költségvetését a vállalkozási tervel egyetemben, és szükség szerint korrigálja a Közösség által juttatott szubvenció (keret) és a Hivatal egyéb forrásai szerint.

14. cikkely

A költségvetés teljesítése

1. Az Igazgató felelés a Hivatal költségvetésének teljesítéséért.

2. A Bizottság pénzügyi felügyelje ~nancial controller) felügyeli, hogy a Hivatal az összes kiadást ellentételezi és behajtja az összes bevételt.

3. Minden évben legkésőbb március 31.-ing bezárólag az Igazgató megküldi a Bizottságnak, az Igazgató Tanácsnak és a Számvevőszéknek a Hivatal bevételeiről és kiadásairól szóló beszámolót az előző pénzügyi évre.

A Számvevőszék az Egyezmény 188c. cikkelye szerint megvizsgálja a kimutatást.

4. Az Igazgató Tanács felmentvényt ad az Igazgatónak a költségvetés teljesítése tekintetében.

1643/95 számú EK jogszabó

15. cikkely

Belső pénzügyi rendelkezések

A Bizottság és a Számvevőszék előzetes véleményezését követen az Igazgató Tanács belső pénzügyi rendelkezéseket, elsősorban a Hivatal költségvetésének meghatározására és teljesítésére vonatkozó belső szabályzatot foganatosít.

16. cikkelv Szakmai titoktartás

Az Igazgató Tanács tagjai, az Igazgató, az alkalmazotti állomány és mindenki más, aki részt vesz a Hivatal tevékenységeiben, köteles az így minősített információval kapcsolatban a szakmai titoktartásra, még hivatali időtartamának lejáratát követen is.

17. cikkely

Nyelvi intézkedések

A Közösség intézményeinek nyelvi intézkedései a Hivatalra is vonatkoznak. 18. cikkely

Fordítói szolgáltatások

A Hivatal működéséhez szükséges fordítói szolgáltatásokat az Unió testületeinek fordítói központja nyúj tj a, amint ez a központ működőképes lesz.

19. cikkely

Előjogok és mentelomi jogok

Az Európai Közösségek El- és Mentelmi jogokra vonatkozó Okiratának hatálya a Hivatalra is kiterjed.

20. cikkely Alkalmazotti állomány

1. A Hivatal alkalmazotti állományára vonatkoznak a az Európai Közösségek hivatalnokaira és egyéb köztisztviselőire vonatkozó szabályzatok és jogszabályok.

2. A Hivatal gyakorolja alkalmazotti állománya tekintetében a Kinevező Hatóságra ruházott j o gokat.

3. Az Igazgató Tanácsa Bizottsággal egyeztetve elfogadja a kell végrehajtási szabályokat. 21. cikkelv

Kötelezettség

1. A Hivatal szerződéses kötelezettségei tekintetében az adott szerződésre vonatkozó jog mérvadó.

2. Az Európai Közösségek Nemzetközi Bírósága (Court of Justice) illetékes a Hivatal által kötött szerződések döntőbírósági ügyeiben.

3. Szerződésen kívüli kötelezettség esetében a Hivatal köteles megtéríteni a Tagországokban mérvadó jog általános elvei szerint minden általa vagy tisztviseli által a kötelezettségei teljesítése során okozott kárt.

4. Az Európai Közösségek Nemzetközi Bírósága illetékes ilyen kártérítési ügyek kapcsán felmerül viták esetén.

A köztisztviselőknek a Hivatal tekintetében fennálló személyes kötelezettsége tekintetében a Hivatal alkalmazotti állományára vonatkozó rendelkezések a mérvadók.

22. cikkely

A törvényesség vizsgálata

1643/95 számú EK jogszabály

A Tagországok, az Igazgató Tanács tagjai, és bármely közvetlenül illetve személyesen érintett harmadik fél a Bizottsághoz fordulhat a Hivatal bármely explicit vagy implicit cselekedete tekintetében, hogy a Bizottság vizsgálja meg ezen cselekedet törvényességét.

Az érintett félnek legkésőbb tizenöt nappal azt követen kell a Bizottsághoz fordulnia, amikor először jutott a kérdéses cselekedet tudomására.

A Bizottság egy hónapon belül köteles döntést hozni. Ha nincs döntés ezen időszakon belül, az eset elutasítottnak tekintendő.

23. cikkelv Felülvizsgálati záradék

A Bizottság kell ajánlással kísért jelentése alapján a Tanács - az Európai Parlament előzetes egyetértésével - felülvizsgálja a jelen jogszabályt legkésőbb annak hatálybalépésétől számított öt éven belül, beleértve a Hivatal esetleges új megbízását is.

24. cikkely

A Jogszabály hatálybalépése

A jelen Jogszabály az Európai Közösségek Hivatalos Közlönyében történt közzétételének keltét követ huszadik (20) napon lép hatályba.

A jelen Jogszabály teljes egészében jogerős és közvetlenül alkalmazandó minden Tagországban. Készült Brüsszelben, 1994. július 18-án.

A Tanács részéről K. KINKEL Elnök

(1) OJT No C 271, 16. 10. 1991, p. 3. (2) OJ No C 128, 9. 5. 1994.

(3) OJ No C 169, 6. 7. 1992, p. 44. (4) OJ No C 28, 3. 2. 1988, p. 3. (S) OJ No C 28, 3. 2. 1988, p. 1.

(6) OJ No C 323, 30. 11. 1993, p. 1. (7) OJ No L 185, 9. 7. 1974, p. 15.

A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA AZ EURÓPAI MUNKABIZTONSÁGI ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI HIVATAL SZÉKHELYÉT ILLETŐEN

Az Európai Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Hivatalt létrehozó Jogszabály elfogadása kapcsán a Tanács és a Bizottság észrevételezik, hogy

• az 1993. október 29.-én a Tagországok megbízottainak kormányfai és kormányzati szint értekezletén döntést hoztak arról, hogy a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Hivatal székhelye a spanyol kormányzat által kijelölendő városban, Spanyolországban legyen: és

• a spanyol kormányzat Bilbao városát jelölte ki a Hivatal székhelyeként.

OJ - Hivatalos Journal - Hivatalos Közlöny

Az Európai Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Hivatalt létrehozó, 1994. július 18.-án kelt 2062/94 számú EK jogszabályt módosító, 1995. június 29-én kelt 1643/95 számú EK jogszabály

Hivatalos Közlöny L 156 , 07/07/1995 P. 0001 - 0002 CONSLEG - 9482062 - 07/07/1995 - I S P.

AZ EURÓPAI MUNKABIZTONSÁGI ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI HIVATALT LÉTREHOZÓ, 1994. JÚLIUS 18.-ÁN KELT 2062/94 SZÁMÜ EK

jogszabályt módosító, 1995. JÜNIUS 29-ÉN KELT 1643/95 számú EK

JOGSZABÁLY Tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Egyezményre, és főként annak 235. cikkelyére, és tekintettel a Bizottság javaslatára, és

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1), és

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivelhogy a munkáltatói és munkavállalói szervezetek képviseletéhez módosítani kell az Európai Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Hivatal Igazgató Tanácsának összetételét; és mivelhogy a nevezett Igazgató Tanács összetételét Ausztria, Finnország és Svédország belépésének figyelembevételével kell módosítani; és

mivelhogy az Európai Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Hivatalt létrehozó, 1994 július 18-án kelt 2062/94 számú EK jogszabályt emiatt módosítani kell (3); és

mivelhogy a jelen Jogszabály alkalmazása tekintetéhen az Egyezmény a 235. cikkelyben elírtakon kívül egyéb rendelkezéseket nem irányoz el,

ezért az

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ELFOGADJA AZ ALÁBBI JOGSZABÁLYT: Cikkely 1

A 2062/94 (EK) Jogszabály ezennel az alábbiak szerint módosul:

1. A 4 (2) cikkely első bekezdésében a jelen Jogszabály szövegének helyére a 1643/95 (EK) Jogszabály szövege kerül.

2. A 8 cikkely helyére a következz szöveg kerül: 8. cikkely

Az Igazgató Tanács

1. A Hivatal Igazgató Tanácsa 48 tagból áll, melyek közül

(a) tizenöt tag a Tagországok kormányzatait képviseli; (b) tizenöt tag a munkáltatói szervezeteket képviseli; (c) tizenöt tag a munkavállalói szervezeteket képviseli; (d) három tag a Bizottságot képviseli.

2. A fenti 1 (a), (b) és (c) bekezdésekben említett tagokat - tagországonként egy fát - a Tanács nevezi ki, minden egyes fent említett kategóriában.

Az 1 (b) és (c) bekezdésekben nevezett tagokat - tagországonként és szóban forgó kategóriánként egy-egy fát - a munkáltatói és munkavállalói szervezeteket a Tanács 74/325/EEC (7) döntése alapján létrehozott Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Tanácsadó Bizottságban (Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work) képvisel tagok köréből nevezik ki, a Bizottság tagcsoportjainak és póttagjainak ajánlása alapján. A Tanács ugyanakkor a taggal azonos feltételek mellett kinevez egy-egy póttagot, aki az Igazgató Tanács ülésein kizárólag a tag távollétében vagy az ügyrendben rögzített esetekben vesz részt.

A Bizottság nevezi ki az t képvisel tagokat és póttagokat

1643/9 számú EK.jogszabály

3. Az Igazgató Tanács tagjainak hivatali időtartama három év, ami meghosszabbítható.

A hivatali ide leteltével vagy a tag lemondása esetén a tagok a hivatalukban maradnak egészen addig, amíg kinevezésüket meg nem hosszabbítják, vagy fel nem váltják éket.

4. Az Igazgató Tanács tagjai köréből választja meg az Elnököt és a három Alelnököt egy-egy évnyi időtartamra.

5. Az Elnök évente legalább kétszer, illetve a tagok legalább felének felkérésére összehívja az Igazgató Tanácsot.

6. Az Igazgató Tanács a tagok kétharmados többségi szavazatával hozhat döntéseket. Az 1 (a) bekezdésben említett tagok két-két szavazattal rendelkeznek.

Az 1(b), (c) és (d) bekezdésekben említett tagok egy-egy szavazattal rendelkeznek.

Az Igazgató Tanács a tagok kétharmados többségi szavazatával hozhat döntéseket. _Az Igazgató Tanács minden tagjának egy szavazata van.

A póttagok csak a tag távollétében jogosultak szavazni.

7. Az Élet- és Munkakörülmények Javítását Célzó Európai Alapítvány (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) Igazgató Tanácsának elnöke és igazgatója élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy megfigyeltként részt vegyenek az Igazgató Tanács ülésein.

8. Az Igazgató Tanács fogadja el saját ügyrendjét, amely a Tanácsnak a Bizottsággal egyeztetett jóváhagyását követen hatályba lép.

(1) OJ No L 185, 9. 7. 1974, p. 15.~

3. A 10 (1) cikkely negyedik bekezdésében a jelen Jogszabály szövege helyére a 1643/95 számú EK jogszabály szövege kerül.

2. cikkely

A jelen Jogszabály az Európai Közösségek Hivatalos Közlönyében történt közzétételének keltét követ harmadik napon lép hatályba.

A jelen Jogszabály teljes egészében jogerős és közvetlenül alkalmazandó minden 'Tagországban.

Készült Luxembourgban, 1995. június 29-én. A "Tanács részéről

J.BARROT Elnök

(1) OJ No. ,C 151, 19. 6..1995.

(2) Az 1995 május 31.-én beterjesztett vélemény (még nem tették közzé a Hivatalos Közlönyben). (3) OJ No. L 216, 20. 8. 1994, p. 1.

10


vissza