AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK - VÁLASZOK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
ÜZLETI VILÁG
Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: FŐCZE LAJOS

EURÓPAI UNIÓ

FŐCZE LAJOS Az Európai Unióról 9.

Mi a teendő

SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS ESETÉN

az Európai Unió tagállamaiban?

 

Az Európai Unió "társadalombiztosítási joga" harmonizáció helyett koordinációra épül, azaz a személyek szabad mozgásának jogával élő, EU tagállamokba utazó tagállami állampolgárnak és családtagjaik részére biztosítsa az ellátások igénybevételére való jogosultságot más tagállamok területén is.

Mire tarthatunk igényt a rendeletek alapján, ha egy másik tagállamba utazunk?

 1. a másik tagállamban, azaz tiltják a kétszeres biztosítást és
 2. itthon megszerzett jogainkat más tagállamok elismerik,
 3. ha itthon már rendelkezünk biztosítással, nem kell újból biztosításba lépnünk egyetlen tagállamban sem érhet bennünket hátrányos megkülönböztetés azon az alapon, hogy más állam állampolgárai vagyunk,
 4. korábbi biztosításunk nem veszik el, a biztosításban töltött, illetve szolgálati időt a szolgáltatások nyújtásakor figyelembe veszik.

A fenti alapelvekre tekintettel sürgősségi egészségügyi ellátást, teljes egészségügyi ellátást vagy hazai helyett külföldi gyógykezelést kaphatnak a magyar állampolgárok az EU tagállamaiban attól függően, hogy átmenetileg vagy végleges ott lakás céljával, illetőleg kifejezetten valamilyen gyógykezelés igénybevétele miatt tartózkodnak az adott tagállamban.

 

A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSRÓL

Amennyiben átmenetileg turistaként tartózkodunk valamely EU tagállamban, sürgősségi betegellátást kaphatunk ugyanilyen feltételekkel, mint az adott ország állampolgárai. A kiutazás előtt mindössze az E-111. számú formanyomtatványt kell felvenni a lakóhely szerint illetékes Megyei (Budapesti és Pest megyei) Egészségbiztosítási Pénztárnál.

Amennyiben munkát vállalunk valamely EU tagállam területén, akkor annak a tagállamnak a jogszabályai vonatkoznak ránk, ott kell biztosítást fizetnünk, és ott válunk jogosulttá az egészségügyi ellátásokra.

E szabály alól csak azok mentesülnek, akiket munkáltatójuk munkavégzés céljából küld a tagállam területére. A kiküldöttek Magyarországon maradnak biztosítottak, mintha továbbra is itt dolgoznának, de a munkavégzés helye szerinti tagállamban is igénybe vehetik az egészségügyi ellátásokat.

A sürgősségi ellátás

Sürgősségi ellátás minden azonnal szükséges ellátás [22. cikk 1. bekezdés a) pont], kifejezetten a szülészeti, a dialízis és az oxigénterápiás ellátások.

Az ellátások költsége

Itthoni egészségbiztosításunk alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mindazokat az ellátásokat kifizeti, amelyeket az EU tagállam állampolgárainak is a biztosítójuk fizet; ezeket tehát külföldön térítésmentesen kapjuk. Azon ellátásokért viszont, amelyekért az EU tagállam állampolgárai is maguk fizetnek, a magyar állampolgároknak is fizetni kell. Mindez az azonos elbírálás elvéből következik.

Az ellátás igénylése

Az ellátás igénylésére az E-111. számú formanyomtatvány szolgál, amelyet

 • TAJ-kártya,
 • személyi igazolvány és a
 • biztosítási jogviszonyunk jogcímét igazoló dokumentum

bemutatása ellenében azonnal, térítésmentesen állítanak ki.

Beszerzés helye

Az E-111. számú formanyomtatványt a kérelmező lakóhelye szerint illetékes Megyei (Budapesti és Pest megyei) Egészségbiztosítási Pénztár állítja ki, térítésmentesen. A nyomtatvány postai úton is igényelhető, ebben az esetben - fénymásolatban - csatolni kell a kiállításához szükséges dokumentumokat. (Ebben az esetben az ügyintézés ideje legfeljebb 30 nap.)

A biztosítási jogviszony jogcímét az alábbi dokumentumok igazolják:

 • Kereső tevékenységet végzők esetében: a munkáltatói igazolás, tagsági jogviszonyt igazoló cégigazolás, stb.
 • Nyugdíjasoknál: nyugdíjas igazolvány, vagy nyugdíjmegállapító határozat, illetőleg bármely más dokumentum, amiből kétséget kizáróan megállapítható, hogy az illető nyugdíjban részesül.
 • Tanulóknál: az iskola által kiadott hallgatói jogviszony-igazolás, iskolalátogatási igazolás.
 • Kiskorú magyar állampolgároknál: a személyes adatokat és a magyarországi lakóhelyet igazoló dokumentum.
 • Eltartott közeli hozzátartozóknál: eltartói nyilatkozat.

Érvényességi idő

90 nap, kezdete az ügyfél által megjelölt kezdőnap, ennek hiányában a nyomtatvány kiállításának napja. Két alkalommal - egyenként - 90 napos időtartammal hosszabbítható. A hosszabbítás az ügyfél kérelmére az eredeti nyomtatvány bemutatásával és a jogosultság vizsgálatával történik. Bizonyos személyi kategóriák (az adott tagállamban tanuló diákok, nyugdíjasok, kiküldött dolgozók, stb.) esetében az érvényességi idő hosszabb is lehet, de nem haladhatja meg az egy évet.

Általános tudnivalók

A turistákra is vonatkozik az egyenlő bánásmód elve. ez azt is jelenti, hogy amennyiben az adott tagállam biztosítottai az ellátásért olyan önrészt kötelesek fizetni, amelyet a biztosítójuk nem térít vissza, akkor ezt a magyar jogosult is köteles megfizetni, s az összeget az OEP nem téríti meg. Szinte minden tagállamban kell kisebb-nagyobb önrészre számítani, ezek mértéke eltérő, 5-20 euró (pl. orvosi vizit, kórházban töltött napok, mentő, stb.).

Egyes tagállamokban (Belgium, Finnország, Franciaország és Luxemburg) pedig az összes költséget a betegnek kell megelőlegeznie, és a tagállam biztosítója téríti ezt vissza.

További fontos tudnivaló, hogy a szolgáltatásokat csak az adott országokban az egészségbiztosítás illetékes szerveivel szerződésben lévő szolgáltatótól lehet az egyenlő elbánás elvének megfelelően - társadalombiztosítási támogatással - igénybe venni. A szerződés nélküli magánszolgáltató által nyújtott ellátás költségeit a beteg saját maga fizeti. Ez utóbbi esetben az E-11-es nyomtatvánnyal utólag sincsen lehetőség a költségek megtérítésére.

Mit kell tenni a nyomtatvánnyal

Az E-111-es nyomtatványt minden tagállamban közvetlenül annak az orvosnak, egészségügyi szolgáltatónak kell átadni, akitől az ellátást kérjük.

Belgiumban, Finnországban, Franciaországban és Luxemburgban ún. visszatérítéses rendszer működik. Ezekben az országokban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő személy attól függetlenül köteles megelőlegezni, hogy volt-e E-11-es nyomtatványa, vagy sem. Az ellátások költségéből visszatéríthető összeget (az önrészt nem) az illetékes tagállami biztosító téríti meg.

Visszatérítési szabályok az egyes tagállamokban:

Belgium: a formanyomtatványt valamennyi számlával és orvosi jelentéssel még a tartózkodás ideje alatt be kell nyújtani a belga biztosítónak, amely megtéríti a költségeket (kivéve az önrészt).

Finnország: amennyiben bármilyen oknál fogva a magánorvosnak vagy a fogorvosnak a kezelésért készpénzzel kell fizetni, a számlákat meg kell őrizni, és a finn társadalombiztosítási intézmény képviseletéhez (KELA) kell fordulni velük, valamint az E-111-es formanyomtatvánnyal, illetve a költségtérítésre vonatkozó kérelemmel.

Franciaország: a költségtérítési igényt, beleértve a kezelést tanúsító igazolólapot (Feuille de Soins), az E-11-es formanyomtatványt és a kezelés számláit a Caisse Primaire d`Assurance Maladie helyi képviseletére kell benyújtani. A térítést senki sem kapja meg a helyszínen, ezért az igény benyújtásával egyidejűleg meg kell adni azt a bankszámlaszámot, vagy címet, ahová a térítést el lehet juttatni.

Luxemburg: a kezelés, vagy a gyógyszer kifizetését követően a munkavállalói kassza helyi képviseletéhez (Caisse de Maladies Ouvriers) kell fordulni. Itt kell bemutatni az E-11-es formanyomtatványt és az egyéb okmányokat.

Mit tegyünk, ha nem volt nyomtatványunk…

A nyomtatvány nélkül igénybevett ellátásokért a beteg a külföldi szolgáltató által megállapított és kiszámlázott összeget saját maga fizeti.

Amennyiben a betegnek nem volt nyomtatványa, és az ellátás költségeit saját terhére kellett igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésre vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes magyar megyei egészségbiztosítási pénztárnak kell benyújtania. A kifizetett összeg egy részét a hazatérése utáni 30 napon belül visszaigényelheti a lakóhelye szerinti Megyei (Budapesti és Pest megyei) Egészségbiztosítási Pénztárnál. A Pénztár megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információ alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás a nyomtatvány használatával került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kiszámlázott, kifizetett összegek közötti költség-különbözetet az ellátást igénybe vevő saját maga kiöteles vállani; ezt az OEP nem térítheti meg.

Hangsúlyozandó, hogy nem a teljes költségeket fogja visszakapni, hanem csak azt a részt, melyet a biztosítójának akkor kellett volna kifizetnie, ha nyomtatványt használnak az ellátás igénybevételekor. (Nyomtatvány esetében a szolgáltató azt az árat tudja érvényesíteni, amennyit a többi, helyben biztosított ellátása után kap a biztosítóktól, nyomtatvány nélkül azonban nincs azonos elbírálási kötelezettség és a szolgáltató a "piaci árat" fogja érvényesíteni.)

Érintett országok: Írország, Nagy-Britannia, Finnország, Svédország, Észtország, Dánia, Lettország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Belgium, Luxemburg, Németország, Csehország, Franciaország, Ausztria, Spanyolország, Szlovénia, Szlovákia, Olaszország, Görögország, Málta, Ciprus (görög terület), Portugália - továbbá: az EU-n kívüli: Izland, Liechtenstein, Norvégia.

 

EU vonal - Hírlevél alapján

 

- X -


vissza