AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 413-13-51, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

ÉRDEKEGYEZTETÉS

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS 2008.


A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS 2007.


Érdekegyeztetés 2006.


A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS

Állásfoglalás Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága munkaadói és munkavállalói tárgyalócsoportjának állásfoglalása


 A Kormány által 2005-ben

 elfogadott jelentés alapján

 

              A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS

 

Az Országos Érdekegyeztető Tanács állandó szakbizottságaként működő Munkavédelmi Bizottság feladata az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos nemzetgazdasági szintű érdekegyeztetés.

A Bizottság a munkavállalók, a munkáltatók érdekképviseletei, valamint a Kormány képviselőiből áll és saját ügyrendje alapján működik, amelynek titkársági feladatait az OMMF látja el.

 

A Bizottság fontos részt vállalt a jogharmonizáció végrehajtásában. Többször tárgyalta és véleményezte a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításához érkezett javaslatokat, észrevételeivel, gyakorlati tapasztalatai megosztásával segítette a jogalkotó munkáját.

 

A törvény módosítás pontosítja a Munkavédelmi Bizottság feladatait is, lehetővé téve a társadalmi partnerek önálló véleményének megjelenítését, illetve szélesebb lehetőséget biztosítva arra, hogy a Bizottság a nyilvánosság előtt ismertethesse tevékenységét.

 

Az utóbbi évek gyakorlatára, valamint a törvényi szabályozásba beemelt új előírásokra (munkavédelmi képviselők választásának rendje, a képviselők képzésének, továbbképzésének szabályai, a paritásos testület létrehozatala, működése stb.) tekintettel szükségesnek mutatkozott annak megfogalmazása, hogy a Bizottság ajánlásokat alakít ki a munkavédelmi kérdésekről, ezáltal segítve ezen rendelkezések hatékony végrehajtását.

 

A Bizottság a 2004. évben élt ajánlás kiadási jogával és kihelyezett hajdúszoboszlói kétnapos ülésén megtárgyalta a sok kérdést felvető munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés témájában elkészített munkavállalói előterjesztést, majd májusi ülésén elfogadta és a Munkaügyi Közlönyben megjelentette szakmai Ajánlását.

 

A munkavédelmi jellegű bírságok pályázati felhívásának megjelentetéséhez a Bizottság döntött az időszerű és kiemelt támogatási célok meghatározásáról, valamint a véleményezés során kialakította a miniszternek előterjesztésre került támogatási javaslatot.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága a 2004. évben hat alkalommal ülésezett, az üléseken megtárgyalt főbb napirendi pontok:

-    A következő négy jogszabály EU jogharmonizáció miatti módosításának, vagy új jogszabályként történő kibocsátásának megtárgyalása:

o                               8/1998. (III. 31.) MüM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

o                               2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

o                               2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

o                               7/1999. (XI. 3.) SzCsM rendelet az egyéni védőeszközök munkavédelmi megfelelőségét vizsgáló szervezetek kijelölésének részletes szabályairól.

-    A Bizottság munkaadói és munkavállalói tárgyalócsoportjai által előterjesztett „Ajánlás” tervezet megvitatása, melyet a munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés témakörben készítettek.

-    „Tájékoztató jelentés a Kormány részére a nemzetgazdaság 2003. évi munkavédelmi helyzetéről” c. tervezet véleményezése.

-    A munkavédelem országos programja 2005. évi intézkedési és ütemterve tervezetének megvitatása.

-    Tájékoztató a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról.

1.     Tájékoztató a munkaegészségügy hangsúlyosabb szerepéről a munkavédelem szakmai területén belül.

 

A munkaadói oldal 2004. évi tapasztalatait összegezve megállapította, hogy a jogszabály változásokkal kapcsolatos előzetes végrehajtási  aggályaikat a gyakorlat visszaigazolja. Észrevételeik* az Mvt. módosítása három lényeges változást tartalmazó rendelkezésére vonatkoznak:

2.     a bírság kiszabásánál alapul szolgáló törvényi vélelmek túl széles körű alkalmazása

3.     a munkabiztonsági szakemberek hiánya, különösen a kis- és középvállalkozásoknál

4.     a munkaegészségügyi szaktevékenység tartalmi rendezetlensége.

 

A Munkavédelem Országos Programja vonatkozásában a munkáltatói oldal hangsúlyozta, hogy a gazdálkodó szervezetek munkavédelmi érdekeltsége megteremtésének legfontosabb eszköze a Programban meghatározott és az előkészületi fázisban már túljutott munkahelyi egészségbiztosítási rendszer létrehozása lenne.

 

A munkavállalói oldal az elmúlt év kiemelkedő jelentőségű szabályozási eseményének tekinti az Mt. hatálya alá tartozó területeken a munkavédelmi képviselő választás kötelezővé tételét.

Tapasztalataik szerint 2004. évben megkezdődtek a választások, azonban ezek jelentős része a következő évre húzódik át.

A munkavállalói oldal az OÉT Munkavédelmi Bizottsága 2004. évi munkáját tervszerűnek és eredményesnek értékelte, amellyel így betöltötte feladatát.

 *Megjegyzés: A kormányzati álláspont ezekkel kapcsolatban az egyes kiemelt munkáltatói feladatok végrehajtási fegyelmének bírság útján történő fokozottabb érvényesíthetőségét, a munkavédelmi szakember képzés mennyiségi növekedését, a munka-egészségügyi jogszabályok módosításának igényét hangsúlyozza.
MUNKAVÁLLALÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEI


A MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEI
ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG

ARCHÍVUM


vissza