AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság, paritásos munkavédelmi testület munkája egy villamos energiát termelő részvénytársaságnál.

 

 

 

A villamos energiát termelő részvénytársaságnál 760 főt foglalkoztatnak.

A munkavédelmi képviselő választás alkalmával a munkavállalók 12 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval.

A munkavédelmi bizottság a munkáltatóval, illetve annak megbízottjával (a Munkavédelmi Osztály vezetője) az együttműködésüket jónak értékeli.

A napi kapcsolat keretén belül rendszeresen végeznek együttes ellenőrzéseket. A napi kapcsolat során együttműködnek az új technológiák bevezetése, a szabályozás terén. Az együttműködés kijelölt területe a munkahelyi egészségüggyel összefüggő kérdésekkel való foglalkozás.

 

A munkavédelmi bizottságnak rendszeres és jó kapcsolata van a munkavédelmi hatósággal. A hatóság által lefolytatott ellenőrzések alkalmával a bizottság elnöke részt vesz az ellenőrzésben. Ezen túlmenően az egyes képviselők a hatáskörükbe tartozó területen szintén bekapcsolódnak az ellenőrzésbe.

A felmerült munkavédelmi problémákat a munkavédelmi bizottság, illetve a munkáltató képviselője megnyugtató módon megoldotta, ezért a hatóságtól nem volt szükséges intézkedés kérése.

 

A munkavédelmi bizottság nem dolgozta ki ügyrendjét.

A bizottsági üléseket rendszeresen negyedévenként tartják, ezen túlmenően szükség szerint is tartanak üléseket.

A bizottsági ülések összehívásáról, a tárgyalandó napirendek előkészítéséről a munkavédelmi bizottság elnöke gondoskodik.

A bizottsági ülések alkalmával a következő kérdéseket tárgyalták többek között:

-         A különböző munkavédelmi szakmai konferenciákon részt vett képviselők beszámoltak az elhangzottakról és a tapasztalatokról.

-         Tárgyalták a munkaeszközök veszélyességi besorolását.

-         Több alkalommal tárgyaltak a készülő, illetve módosításra kerülő munkavédelmi szabályzatról.

-         A munkavédelmi képviselők összegyűjtötték a munkavállalók tapasztalatait és igényeit a munkakörülményeikkel kapcsolatban. Ezeket az igényeket bizottsági ülésen összesítették és továbbították a munkáltató felé.

-         Munkavédelmi bizottsági ülésen készültek fel a paritásos munkavédelmi testület ülésein való részvételre.

Az Alapítvány észrevétele: Szükséges és indokolt a bizottság ügyrendjének kidolgozása, különös tekintettel arra, hogy a képviselőket fokozottan bevonják a bizottsági munka folyamataiba, napirendek előkészítésébe.

 

A munkavédelmi bizottság munkájához szükséges feltételek biztosítottak. A szakszervezet tárgyalóhelysége rendelkezésükre áll a bizottsági ülések megtartásához.

 

A munkavédelmi képviselők naponkénti gyakorisággal végeznek ellenőrzéseket a hatáskörükbe tartozó területen.

Az ellenőrzések alkalmával kiemelten foglalkoznak a közlekedésbiztonsági kérdésekkel, csatornafedelekkel, kábelekkel.

A technológiai körülményekből adódóan rendkívül nagy jelentősége van a korlátok, lépcsők, kezelő pódiumok biztonsági állapotának. Egy védőkorlát hibája miatt munkabaleset következett be. Ezt követően a munkavédelmi képviselők a vállalat egész területén felülvizsgálták a korlátok, lépcsők, kezelőállások biztonsági állapotát. Ezt az átfogó ellenőrzést a biztonságtechnikai osztállyal együttműködve végezték el.

 

A munkáltató lehetővé teszi és igényli, hogy a munkavédelmi bizottság egyes – munkavédelemmel összefüggő – döntés előkészítésében a bizottság részt vegyen. Ez elsősorban új munkaszervezési intézkedések bevezetésével és a munkavédelmi oktatással kapcsolatban történt meg. A munkáltató a bizottság észrevételeit elfogadta és figyelembe vette.

 

A munkavédelmi bizottság rendszeresen él tájékozódási jogával. A munkáltató a tájékoztatást a Biztonságtechnikai Osztály közreműködésével adta meg. Kiemelten foglalkoztak a közlekedési utak állapotával, a női öltöző átalakításával.

 

A munkavédelmi bizottság a saját tapasztalatai, valamint a munkáltatótól kapott tájékoztatás alapján számos alkalommal kezdeményezte a munkáltatónál a szükséges intézkedések megtételét. A munkavédelmi képviselők egyénileg nem kezdeményeztek intézkedést, esetleges intézkedésük formája nincs kidolgozva.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatta a munkavédelmi bizottságot a hatáskörébe tartozó területen bekövetkezett munkabalesetről.

A bizottság elnöke, illetve a képviselők minden esetben részt vettek a munkabalesetet előidéző okok kivizsgálásában. Azt a módszert alakították ki, hogy „komolyabb” balesetek kivizsgálásakor a bizottság elnöke mellett a területileg illetékes képviselő is bekapcsolódott a baleset kivizsgálásába. „Egyszerűbb” balesetek esetében is kifejtették véleményüket.

A munkabalesetek kivizsgálása alkalmával általában egyetértettek a munkáltató megállapításaival. Esetenként előfordult vita, de végső soron megállapodásra jutottak.  Ennek a gyakorlatnak megfelelően a munkavédelmi képviselők a munkabaleseti jegyzőkönyvön a munkáltatóétól eltérő véleményt nem tüntettek fel.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkavédelmi szabályzat kidolgozásakor. A képviselők részt vettek a szabályzat egyes fejezeteinek kidolgozásában, rész-egyetértést gyakoroltak. A szabályzat végső formáját bizottsági ülésen megtárgyalták. A munkáltató elfogadta és figyelembe vette a munkavédelmi bizottság észrevételeit. A bizottság egyetértett a szabályzat hatályba léptetésével.

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal. A munkavédelmi bizottság a program kidolgozásához javaslatokat tett. A programban foglaltak nyilvánossága biztosított. A bizottság rendszeresen figyelemmel kíséri a programban foglaltak végrehajtását.

 

A munkavédelmi képviselők számára biztosított jogokat és feltételeket az együttműködési megállapodásban rögzítették. A képviselők a feltételeikkel elégedettek. A képviselők egy részének biztosított az internethez való hozzáférés lehetősége.

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt alapképzése, valamint évenkénti továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A munkáltató a szükséges feltételek megléte esetén biztosítja a munkavédelmi képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését. Erre az elmúlt időszakban számos példa volt.

 

A munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás nem tér ki a munkavédelmi képviselő munkajogi védelmével összefüggő eljárásra.  Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. A paritásos testület megalakult és rendszeresen működik.

A paritásos testület tagjainak száma 6 fő. A rendes tagok mellett póttagokat is választottak.

A munkavállalói oldal tagjainak megválasztása törvényesen, titkos szavazás útján történt meg.

 

A munkáltatói oldalon helyet foglal az igazgatóság elnöke, továbbá az erőművi, illetve a bányászati munkabiztonsági osztály vezetője.

 

A paritásos testület érdemben működik, kidolgozott ügyrendje alapján végzi munkáját.

A kidolgozott ügyrend tartalmazza az elnöki tiszt gyakorlásának módját, a rendes és póttagok számát, az elnöklési és a működési rendet.

A paritásos testület a 2006. évben három alkalommal ülésezett. Az ülések alkalmával tárgyalták:

-         a munkavédelmi helyzetet, a szükséges intézkedéseket,

-         a részvénytársaság munkavédelmi programját és annak végrehajtását,

-         a testület állást foglalt a munkavédelmet érintő belső szabályozások tervezetéről,

-         aktualitása miatt tárgyaltak a zajrendelet módosításából adódó feladatokról.

 

A munkavédelmi bizottság úgy értékeli, hogy tevékenységével hozzájárult a részvénytársaság munkavédelmi helyzetének javításához. Munkafeltételeikkel elégedettek.

 

Az Alapítvány tevékenységét ismerik, rendezvényein rendszeresen részt vesznek. Azokkal elégedettek.

Az Alapítvány munkájának javítására irányuló javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottsághoz eljuttatandó javaslatuk nincs.

 

 

_____ . _____