AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


 

A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság, paritásos munkavédelmi testület munkája egy villamos gépet gyártó zrt-nél.

 

 

A részvénytársaságnál foglalkoztatott munkavállalók száma 700 fő.

A munkavédelmi képviselő választások alkalmával 5 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval. Ennek ellenére a munkavédelmi bizottság és a munkáltató, valamint a munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó között rendszeres és jó az együttműködés. Az együttműködés elsősorban a képviselők és a munkáltató megbízottja által végzett közös ellenőrzésekben, valamint a képviselők egyes döntési folyamatokban való részvételében valósul meg.

Az Alapítvány észrevétele: Célszerű és szükséges, hogy a munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kössön a munkáltatóval.

 

A munkavédelmi bizottságnak nincs kapcsolata a munkavédelmi hatósággal. Konzultációkat nem folytattak, hatósági ellenőrzés alkalmával nem biztosított részükre az észrevételeik közlése.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint dolgozik. Ügyrend szerint évente egy alkalommal üléseznek, de rendkívüli üléseken tárgyalják meg a felmerülő aktuális kérdéseket, mint például a munkahelyi sérüléseket.

A munkavédelmi bizottság működéséhez szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja.

 

A munkavédelmi képviselők naponkénti gyakorisággal ellenőrzik a hatáskörükbe tartozó – saját – munkaterületüket. Ellenőrzik a munkahelyek biztonsági, ergonómiai állapotát, a munkaeszközöket, a higiénés feltételeket.

A munkavédelmi képviselők ellenőrzéséhez szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkavédelmi bizottság döntési folyamatokban való részvétele a munkavédelmi szabályzat készítésekor valósult meg. Új munkahelyek létesítésére, új munkaszervezési intézkedések bevezetésére, új technológia alkalmazására irányuló munkáltatói döntések előkészítésében a munkavédelmi bizottság nem vett részt.

A munkavédelmi bizottság az elmúlt években nem élt tájékozódási jogával.

 

A munkavédelmi képviselők, illetve a munkavédelmi bizottság az elmúlt években nem kezdeményezett intézkedéseket. Az intézkedés kezdeményezésnek – együttműködési megállapodás hiányában – nincs kialakított formája.

 

A munkáltató az adott terület képviselőjét minden esetben tájékoztatja a munkabaleset bekövetkezéséről. A munkavédelmi képviselők minden alkalommal részt vettek a munkabalesetek kivizsgálásának teljes folyamatában.

A munkabalesetek kivizsgálásakor általában nem volt nézetkülönbség a munkáltató és a munkavédelmi képviselő között. A munkáltatótól eltérő külön véleményt a munkavédelmi képviselők egy alkalommal sem tüntettek fel a munkabaleseti jegyzőkönyvön.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkavédelmi szabályzattal kapcsolatban. Ez úgy történt meg, hogy a munkavédelmi képviselők részt vettek a szabályzat egyes fejezeteinek kidolgozásában, rész-egyetértésüket gyakorolva. A munkavédelmi szabályzat végleges formáját a munkavédelmi bizottság bizottsági ülésen megtárgyalta, és a szabályzat hatályba léptetéséhez megadta egyetértését.

A hatályba léptetett munkavédelmi szabályzat időnkénti – évi rendes, vagy a körülmények változása miatt szükségessé váló – felülvizsgálatában a munkavédelmi képviselők nem vettek részt.

 

A gazdálkodó szervezetnek nincs munkavédelmi programja.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény és a végrehajtásáról szóló rendelet értelmében – figyelembe véve a gazdálkodó szervezet veszélyességi besorolását és a foglalkoztatottak létszámát – a munkavédelmi bizottság jogosult munkavédelmi program készítésére javaslatot tenni.

 

A munkavédelmi képviselők jogai gyakorlásához  a munkáltató által biztosított szükséges feltételeket nem rögzítették írásban. A képviselők számára nem biztosított az internethez való hozzáférés lehetősége.

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt alap- és továbbképzése képzésre feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A munkavédelmi képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését – szükséges feltételek megléte esetén – a munkáltató biztosítja.

 

A munkavédelmi képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárást írásban nem rögzítették. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató nem kezdeményezte a paritásos munkavédelmi testület létrehozását. A testület nem jött létre. A munkavédelmi képviselők készen állnak a testület létrehozására, a megalakulandó testület munkájában részt vevő képviselőket maguk közül titkosan megválasztották.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény alapján a gazdálkodó szervezetnél a munkáltató feladata kezdeményezni a paritásos munkavédelmi testület létrehozását.

 

A munkavédelmi képviselők a munkájukhoz biztosított feltételekkel elégedettek. Tevékenységük eredményességével kapcsolatban nem nyilatkoztak.

Az Alapítvány tevékenységéről a képviselői képzés alkalmával szereztek ismereteket. Lehetőségük van az Alapítvány rendezvényein való részvételre, azokkal elégedettek.

 

Az Alapítvány munkájának javítására irányuló javaslatot nem tettek.

Az OÉT Munkavédelmi Bizottsághoz eljuttatandó javaslatuk nincs.

 

 

 

_____ . _____