AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


 

A munkavédelmi képviselők, munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület munkája egy energia szállító részvénytársaságnál.

 

 

Az energiát szállító gazdálkodó szervezetnél 600 főt foglalkoztatnak.

A képviselő választáson 7 fő munkavédelmi képviselőt választottak. A képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval. A bizottság véleménye szerint a munkáltatóval való együttműködésük jó. A bizottság részt vesz a munkáltató munkavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítésében, gyakran közös ellenőrzéseket tartanak a munkáltatóval, illetve a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó megbízottjával.

 

A munkavédelmi bizottság kapcsolatot tart fenn a munkavédelmi hatóságokkal. Az ellenőrzést végzővel közölhetik észrevételeiket.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint dolgozik. Üléseiket negyedévenként tartják. Ezek alkalmával a felmerült, illetve tapasztalt munkavédelmi problémákat tárgyalják meg (pld. szemlék tapasztalatai, bekövetkezett munkabalesetek, stb…). A bizottság munkájához a szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkavédelmi képviselők részt vesznek a szemléken. Leggyakrabban a védőruházatok, védőeszközök megfelelőségét és használatát, illetve a munkahelyek biztonsági állapotát vizsgálják. Az ellenőrzések végzéséhez szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkavédelmi bizottság rendszeresen részt vesz a munkavédelemmel összefüggő munkáltatói döntések előkészítésében. Az új munkahelyek létesítésekor, új munkaszervezési intézkedések bevezetésekor az EBK-val együttműködve gyakorolják részvételi jogukat. Tárgyalt a bizottság a szakemberek foglalkoztatásáról, javaslatokat tett a munkavédelmi oktatás fejlesztésére.

 

A munkáltatótól több esetben kért tájékoztatást a bizottság. Ezzel a joggal élnek a munkavédelmi problémák felmerülésekor.

 

A munkavédelmi képviselők számos esetben kezdeményeztek intézkedést az illetékes munkáltatónál, annak megbízottjánál. Az intézkedés kezdeményezés formáját az együttműködési megállapodás tartalmazza. Az intézkedés kezdeményezések témái a munkavédelmi hiányosságoktól az MvSz készítéséig terjedtek.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a bizottságot munkabaleset bekövetkezésekor. Ennek alapján a képviselők minden munkabaleset kivizsgálásában részt vettek. A baleseteket előidéző okok és a szükséges intézkedések meghatározásában esetenként előfordult vita a munkáltató megbízottja és a képviselő között. Amennyiben nem sikerült egyetértésre jutni, a képviselő eltérő véleményét feltüntette a jegyzőkönyvön.

 

A bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkavédelmi szabályzattal. Részt vettek a szabályzat kidolgozásában, részegyetértést gyakoroltak. A végső egyetértést a bizottság ülésén adták meg. A szabályzat szükségessé váló, időnkénti felülvizsgálatában részt vesznek.

 

A munkáltató rendelkezik munkavédelmi programmal.

 

Az együttműködési megállapodás rögzíti a munkavédelmi képviselők munkájához biztosított feltételeket. A képviselők használhatják az internetet. Alap- és továbbképzésük, arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént.

A szükséges feltételek megléte esetén a képviselők szakirányú továbbképzésének feltétele biztosított.

 

A munkáltatóval kötött megállapodás kitér a képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárásra. Ilyenre eddig nem került sor.

 

A munkavédelmi bizottság kezdeményezése alapján létrejött a paritásos munkavédelmi testület.

A testület létszáma 6 fő.

A munkavállalói oldal tagjait titkosan választották, póttagokat nem választottak.

 

A munkáltatói oldalon az Rt. elnöke, a munkavédelmet irányító vezető, EBK vezető foglal helyet. Tanácskozási joggal részt vesz a testület munkájában az EBK munkatársa.

 

A paritásos testület működési feltételei biztosítottak, testületi üléseit a kidolgozott ügyrend szerint tartja. Az ügyrend tartalmazza az elnöki tiszt gyakorlásának módját, az elnöklési rendet, minden, a működéssel összefüggő kérdést.

 

A paritásos testület több alkalommal ülésezett.

Tárgyalták:

-         a munkavédelmi helyzetet;

-         a munkavédelmi programot és annak végrehajtását;

-         állást foglaltak az MvSz tervezetéről;

-         egyéb aktuális kérdéseket tárgyaltak (bekövetkezett munkabalesetek, hatósági ellenőrzések tapasztalatai).

 

A munkavédelmi bizottság a tevékenységét „hatásosnak” értékeli. Munkafeltételeivel elégedett.

 

Az Alapítvány tevékenységét ismerik, a rendezvényeiken való részvételre lehetőségük van, azokkal elégedettek. Javasolják, hogy az Alapítvány „gyorsabbá” tegye tevékenységét. (Gyakrabban adjon tájékoztatást a munkavédelem aktuális kérdéseiről.)

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága számára javaslatot nem tettek.

 

 

_____ . _____