AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság, paritásos munkavédelmi testület munkája egy személyszállítással foglalkozó zrt-nél.

 

 

A személyszállítással foglalkozó zrt-nél foglalkoztatottak létszáma 1150 fő.

A munkavédelmi képviselő választás alkalmával 11 fő munkavédelmi képviselőt választottak meg. A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A munkáltatóval való együttműködésüket  „esetlegesnek” értékelik. Együttműködést főleg a munkavédelmi bizottság kezdeményez.

Az Alapítvány észrevétele: A képviselői munka feltételeinek és a munkáltatóval való rendszeres együttműködés biztosítása érdekében szükséges és indokolt az együttműködési megállapodás megkötése.

 

A munkavédelmi bizottságnak a munkavédelmi hatósággal nincs kapcsolata.

 

A munkavédelmi bizottságnak van kidolgozott ügyrendje.

A bizottsági üléseket havonkénti rendszerességgel tartják. A bizottsági üléseken elsősorban a következő kérdések szerepeltek napirenden:

-         jármű beszerzések,

-         a végállomásokon biztosított feltételek (szociális létesítmények, higiénés feltételek, pihenési lehetőség),

-         a vonalhálózat, megállók biztonságossága,

-         karbantartások megfelelő elvégzése, azok gyakorisága,

-         járművek biztonsági állapota.

 

A munkavédelmi képviselők elsősorban események alkalmával végeznek ellenőrzéseket, különben eseti ellenőrzéseket végeznek.

A munkavédelmi képviselők által végzett ellenőrzések leggyakrabban a járművek egészséges munkavégzésre való alkalmasságára, a biztonsági feltételek meglétére irányulnak.

A munkáltató biztosítja a képviselők által végzett ellenőrzéshez szükséges feltételeket.

 

A munkáltató lehetővé tette, hogy a bizottság egyes döntések előkészítésében részt vehessen. A képviselők részvétele az új technológia bevezetésével, és a munkavédelmi oktatással összefüggő döntéseknél valósult meg.

 

A munkavédelmi bizottság gyakran élt tájékozódási jogával. A 2006. évben hat esetben kértek tájékoztatást a munkáltatótól. A tájékozódások a következő fontosabb témákra irányultak:

-         járművek  szellőzése,

-         az eltulajdonított közlekedési jelzőberendezések pótlása,

-         a vezetőfülkék hőszigetelése.

 

A munkavédelmi bizottság több alkalommal kezdeményezett intézkedéseket. Az intézkedések a következőkre irányultak:

-         a járművek karbantartásának felülvizsgálata,

-         a járművek szigetelése,

-         épületek ablakainak szigetelése,

-         a megállók hossza.

 

A bizottsági intézkedésnek az együttműködési megállapodás szerint kialakított formája van.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a bizottságot munkabaleset bekövetkezéséről. Ennek ellenére a képviselők csak esetenként vettek részt a munkabalesetek kivizsgálásában.

A képviselők a baleset kivizsgálása alkalmával általában egyetértettek a munkáltató megállapításaival. Egyet nem értés esetén a képviselők külön véleményüket feltüntették a munkabaleseti jegyzőkönyvön.

 

A munkáltató biztosította a bizottság egyetértési jogának gyakorlását a vállalati munkavédelmi szabályozással kapcsolatban. A bizottság az egyetértését bizottsági ülésen adta meg. Az egyetértési jog gyakorlása során viták is felmerültek. A munkavédelmi képviselők részt vesznek a munkáltatói szabályozás esetenkénti – évi rendszeres, vagy körülmények változása miatt szükségessé váló – felülvizsgálatában.

 

A gazdálkodó szervezetnek van munkavédelmi programja.

 

A munkavédelmi képviselők jogaihoz biztosított feltételeket – együttműködési megállapodás hiányában – írásban nem rögzítették. A képviselők számára nem biztosított az internethez való hozzáférési lehetőség.

 

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt alapképzése megtörtént, a képzést arra feljogosított intézmény végezte. Az évente legalább 8 órás továbbképzés nem történt meg.

A szükséges feltételek megléte esetén a munkáltató biztosítja a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárást nem rögzítették írásban. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A paritásos munkavédelmi testület létrehozását a munkáltató nem kezdeményezte. Ennek ellenére a paritásos testületet létrehozták.

A paritásos munkavédelmi testület tagjainak száma 4 fő.

A munkavállalói oldal tagjait a törvényben előírt módon, titkos szavazással választották meg.

A munkáltatói oldalon az Általános igazgató és a Jármű-gazdasági üzemvezető tagja a bizottságnak. A munkáltatói oldalon az üléseken tanácskozási joggal jelen van a zrt. Munkavédelmi vezetője.

A paritásos testület ügyrendje még csak részben van kidolgozva. Tartalmazza az elnöki tiszt gyakorlásának rendjét, a rendes- és póttagok számát.

A paritásos testület érdemben működik, eddig már több alkalommal ülésezett.

A testület tárgyalta:

-         a zrt. munkavédelmi helyzetét, tevékenységét,

-         a szükséges munkavédelmi intézkedéseket,

-         a munkavédelmi programot, annak végrehajtását,

-         állást foglalt a testület a munkavédelmet érintő belső szabályozás tervezetéről.

 

A munkavédelmi bizottság az Alapítvány tevékenységét „felületesen” ismeri. A képviselőknek lehetőségük van az Alapítvány rendezvényein való részvételre, a rendezvényekkel elégedettek. Az Alapítvány munkájának javítására vonatkozó javaslatot nem tettek.

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság részére eljuttatandó javaslatuk nincs.