AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, a munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület munkája egy ásványbányászati Zrt-nél.

 

 

Az ásványbányászati tevékenységet folytató részvénytársaság 400 fő munkavállalót foglalkoztat.

A képviselő választáson 7 fő munkavédelmi képviselőt választottak. A képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság elkészítette a munkáltatóval kötendő együttműködési megállapodás tervezetét. Átadták tárgyalásra a munkáltatónak. Kezdeményezésükre 2 éve nem kaptak érdemi választ. Emiatt együttműködési megállapodás nélkül végzik munkájukat. Nyilván ez a körülmény is szerepet játszik abban, hogy a munkáltatóval való együttműködésüket „akadozónak” értékelik.

 

A munkavédelmi hatóságok közül csak foglalkozás-egészségügyi kérdésekben van kapcsolatuk. A Bányahatósággal a bizottságnak nincs kapcsolata.

 

A bizottságnak nincs működését szabályozó ügyrendje.

Az Alapítvány segítséget nyújt a bizottságnak ügyrendje elkészítéséhez.

 

A munkavédelmi bizottság üléseit „spontán” tartja. 2006-ban három alkalommal üléseztek.

Tárgyalták:

-         az együttműködési megállapodást;

-         a munkavédelmi helyzetet;

-         a képviselői feladatok ellátását.

 

A bizottság munkájához szükséges feltételek nem teljes mértékben – 80 %-ban – biztosítottak.

 

Jellemzően a kötelezően előírt továbbképzésben a hét képviselő közül csak hárman vettek részt. (A munkáltató pénzhiányra hivatkozott!)

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény kötelezően előírja a munkavédelmi képviselők képzését és továbbképzését. Ez alól a munkáltató pénzhiányra való hivatkozással nem térhet ki.

 

A munkavédelmi képviselők „alkalomszerűen” végeznek ellenőrzéseket. Ellenőrzéseik során vizsgálják:

-         az egyéni védőfelszerelések meglétét, használatát;

-         a veszélyes gépek üzembe helyezését (tapasztalataik szerint ez „elhanyagolt”)

 

A munkavédelmi bizottság számára nem biztosítják a munkavédelmet érintő munkáltatói döntések előkészítésében való részvétel lehetőségét. Számos esetben csak utólag, bevezetése után szereznek tudomást intézkedésekről. Jellemző eset, hogy a munkáltató csak 2 órás menekülést biztosító készülékeket szereztetett be. Ezeket - a képviselők véleményét figyelmen kívül hagyva  -  rossz helyen helyezték el. Később sem fogadták el a képviselők véleményét.

 

A bizottság eddig egy alkalommal sem kért tájékoztatást a munkáltatótól.

 

A bizottság több alkalommal élt véleménynyilvánítási, intézkedés-kezdeményezési jogával.

Kezdeményezték:

-         az öltözők fertőtlenítését;

-         vibrációs ártalom ellen védőkesztyű biztosítását;

-         műhely felújítását;

-         megfelelő műhelyszék vásárlását;

-         számítógépes munkahelyeken a monitorok felújítását (ez utóbbi nem valósult meg!)

 

A munkáltató csak „esetenként” (eddig 2 alkalommal) tájékoztatta a munkavédelmi bizottságot munkabaleset bekövetkezéséről. A többi esetekben véletlenül szereztek tudomást baleset bekövetkezéséről, amikor aláíratták a képviselővel a jegyzőkönyvet.

Emiatt csak esetenként vettek részt a képviselők a munkabaleset kivizsgálásában. Ez alkalmakkor általában egyetértettek a munkáltató megállapításaival. Eltérő véleményt a jegyzőkönyvön nem tüntettek fel.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény előírása szerint a munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavédelmi képviselő a munkabaleset kivizsgálásában részt vehessen. Ennek feltétele, hogy a baleset bekövetkezéséről minden esetben tájékoztassa a munkavédelmi képviselőt.

 

A munkavédelmi bizottságot nem vonták be a munkavédelmi szabályzat készítésébe. Nem biztosították az egyetértési jog gyakorlásának lehetőségét. („Az elkészült szabályzatot tényként adták elő.” A bizottság véleménye szerint ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy rossz a szabályzat.)

Az Alapítvány észrevétele: A munkáltatói szabályozás hatályba lépésének feltétele, hogy a munkavédelmi bizottság egyetértsen vele.

 

A gazdálkodó szervezetnek van munkavédelmi programja. A program kidolgozásában a munkavédelmi képviselők nem vettek részt.

 

A munkavédelmi képviselők munkájához a munkáltató csak a minimális feltételeket biztosítja.

 

A képviselők törvényben előírt alapképzése megtörtént. A továbbképzésben csak a képviselők egy része vett részt.

A képzést és a továbbképzést arra feljogosított intézmény végezte.

 

A munkáltató biztosítja a munkavédelmi képviselő szakirányú továbbképzését. A bizottság elnöke munkavédelmi szakképesítést szerzett. A munkáltató a képzési költség térítését vállalta, az utazási költség a képviselőt terhelte.

 

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárás rendjét nem szabályozták. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkáltató kezdeményezésére létrehozták a paritásos munkavédelmi testületet.

A testület tagjainak száma 6 fő.

A munkáltatói oldal tagjait titkosan választották. Póttagokat is választottak.

 

A munkáltatói oldal tagjai:   -   Műszaki igazgató

-         Bányaüzem vezetője

-         Munkavédelmi vezető

A testület ülésén tanácskozási joggal részt vesz a foglalkozás-egészségügyi orvos.

 

A paritásos testület a törvényes működés feltételeit biztosító ügyrend szerint tartja üléseit.

2005. és 2006. évben egy-egy alkalommal ülésezett.

Tárgyalta:   

-    a munkavédelmi helyzetet;

-         a munkavédelmi programot;

-         állást foglalt a munkavédelmi szabályzat tervezetéről;

-         a hatósági ellenőrzések megállapításait.

 

A munkavédelmi bizottság – nehézségeik ellenére – úgy értékeli, hogy részvételükkel javult a munkavédelem helyzete, csökkent a balesetek száma. A hatékonyabb munkájukat gátolja, hogy a képviselők jelölésekor nem voltak elég körültekintőek, nem vették figyelembe a jelöltek műszak beosztását.

 

Nem tartják megfelelőnek a vibráció ellen védő intézkedéseket.

 

Az Alapítvány tevékenységéről, annak honlapjáról tájékozódnak. A rendezvényein esetenként vesznek részt, véleményük szerint egy-egy téma feldolgozására kevés az időkeret.

Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága számára javaslatot nem tettek.