AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
ÜZLETI VILÁG
Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

ARCHÍVUM

A kormány által 2004. június 30-án
elfogadott tájékoztató
jelentés alapján

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS

 

Az Országos Érdekegyeztető Tanács állandó szakbizottságaként működő Munkavédelmi Bizottság feladata az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos makro szintű érdekegyeztetés.

 

A Bizottság a munkavállalók, a munkáltatók érdekképviseletei, valamint a Kormány képviselőiből áll és saját ügyrendje alapján működik, amelynek titkársági feladatait az OMMF látja el.

 

Az elmúlt évben jelentős munkát végzett a Bizottság azzal, hogy több alkalommal is véleményezte az Európai Unióhoz történő csatlakozás jogharmonizációs követelménye miatt a munkavédelmet érintő szabályokat, különösen az Mvt. módosítási javaslatait és a törvény végrehajtási rendelete módosítását. A Bizottság véleményét figyelembe vevő Mvt. tervezetét elfogadta az Országos Érdekegyeztető Tanács plenáris ülése.

 

Az édekképviselet és érdekegyeztetés továbbfejlesztése érdekében jelentős lépés volt, hogy a szociális partnerek – a munkavédelmi képviselők gyakorlati tapasztalásaira támaszkodva – előkészítették az Mvt. módosítás e területtel foglalkozó szabályozás tervezetét.

 

További előterjesztések közül a Bizottság tárgyalta a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 89-90. ülésszakain elfogadott ajánlásokat[1], meghatározta a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására érkezett pályázatok kiemelt támogatási céljait, majd véleményezte a beérkezett pályázatokat és egyhangú javaslattal élt a döntésre jogosult miniszter felé.

 

Az érdekegyeztetés is hozzájárult a munkavédelem országos programja 2003. évi intézkedési és ütemterve kialakításához.

 

A munkavédelem országos programjában kitűzött célok megvalósulását tekintve határozottabb intézkedéseket, politikai támogatást sürget mindkét oldal a munkahelyi egészségbiztosítási rendszer kialakítása érdekében.

 

A munkavállalói oldal beszámolt arról, hogy az elmúlt évben mintegy 2300 fő választott munkavédelmi képviselő képzésére került sor és a bírságpénz pályázaton elnyert támogatással 10 regionális tanácskozást tartottak, ahol paritásos alapon kerültek megtárgyalásra a munkavédelem időszerű kérdései.

 

A munkaadói és munkavállalói oldal képviselői korábban kifogásolták a Munkavédelmi Bizottság működési körülményeit, amelyek a kormányzati oldallal történt egyeztetést követően kedvezően változtak.


 [1] A mezőgazdaság munkavédelméről szóló 184. sz. egyezmény és 192. számú ajánlás, a munkavállalók biztonságáról és egészségéről és a munkakörnyezetről szóló 155. számú egyezményt kiegészítő 2002. évi jegyzőkönyv és a foglalkozási betegségek jegyzékéről, a foglalkozási megbetegedések és üzemi balesetek nyilvántartásáról és bejelentéséről szóló 194. sz. ajánlásOrszágos szintű MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG (MvB)

 • 2003. május 29-i ülés  1. Napirendek

   1. Előterjesztés a Kormány részére a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 89-90 ülésszakain elfogadott egyezmények és ajánlásaok Országgyűlés előtti bemutatásáról.
   - 184. számú egyezmény illetve 192. számú ajánlás a mezőgazdaság munkavédelméről
   - 194. számú ajánlás a munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló 155. számú egyezményt kiegészítő 2002. évi jegyzőkönyv és a foglalkozzási betegségek jegyzékéről, a foglalkozási megbetegedések és üzemi balesetek myilvántartásáról és bejelentéséről.

   Állásfoglalás: Korábban az OÉT-ben a kormány nem támogatta a ratifikálást. A kormányoldal most sem tehet másként. A két szociális partner ratifikációt támogató "igen" szavazatával a bizottsági egyeztetést követően sem jött létre a konszenzus, egyhangú álláspont. A Bizottság egyetértett abban, hogy a konszenzus elmaradásáról tájékoztatják az OÉT Titkárságát. A Munkavédelmi Bizottság ezen álláspontja nem akadályozza meg, hogy az elkőterjesztés az eredeti elképzelés szerint kerüljön a kormány elé.

   2. Tájékoztató jelentés a kormány részére a nemzetgazdaság 2002. évi munkavédelmi helyzetéről.
   A Bizottság a vitát követően a nemzetgazdaság 2002. évi munkavédelmi helyzetéről készített jelentéstervezetet a módosításokkal egyhangúlag elfogadta. A Bizottság felkérte az OMMF-et az elfogadott módosítások átvezetésére A Bizottság álláspontja szerint egyébként szükség van a "Tájékoztató jelentés" szerkezetének jövőbeni korszerűsítésére, ezért e tárgyban 2003. II. félévben ülést kell tartani.

   A kormány a "Tájékoztató jelentés"-t 2003. július 9-i ülésén elfogadta.

   3. A munkavédelmi jellegű bírságok pályázati felhívás megjelentetéséhez az időszerű és kiemelt támogatási célok meghatározása.

   A Bizottság a vitát követően módosításokkal egyhangúlag elfogadta a kiemelten támogatandó célok tervezetét. A Bizottság felkérte az OMMF-et a módosítások átvezetésére és a pályázati kiírás megjelentetésére.

   4. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítási javaslata és a törvény végrejahtási rendelete módosításának megvitatása.

   A Bizottság a munkavédelmi törvény módosítás részletes vitáját felfüggesztve a Bizottság résztvevői megállapodtak abban, hogy a munkaadói és munkavállalói tárgyalócsoportok egymás között folytatják az egyeztetést a tervezet a VI. fejezet előírásáról, míg a kormányzati oldal résztvevői az államigazgatás keretein belül törekszennek a konszenzusra, majd ezt követően folytatható a háromoldalú egyeztetés.

 • 2003. október 9-i ülés
  1. Az MvB elfogadta a munkavédelmi bírságok meghatározott részére kiírt pályázatokra beadott pályamunkák közül a támogatásra javasoltak körét. A javaslat az FMM miniszter alírásával válok döntéssé.

 • 2003. október 13-i ülés
  1. Az MvB hosszú, részletes szakmai vita után egységesen állást foglalt a munkavédelmi törvény és végrejahtási rendelete tervezett módosításáról. Az így kialakított tervezet az OÉT, majd a kormány elé kerül, s ezt követően dönt a parlament. A módosítások a tervek szerint 2004. május 1-jével lépnek hatályba.

 • 2004. március 24.-i ülés
  1. Napirendek:

   1. A Bizottság tájékoztatást hallgatott meg az Mvt. 2004. március 22.-i parlamenti módosításáról. A módosítást 204 igen szavazattal fogadták el. A módosított törvény április közepén jelenik meg a Magyar Közlönyben.


   2. 2004. május 1-vel hatályba lépő rendelettervezetek véleményezése.   8/1998. (III.31) MüM rendelet helyett hatályba lépő FMM rendelet tervezet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális színtjéről.

   Kiegészítésekkel és pontosításokkal a Bizottság támogatta a rendelet kiadását.


   A munkahelyi jelzésekről szóló 2/1998 (i.16.) MüM rendelet pontosítását vita nélkül támogatta a Bizottság


   Az egyéni védőeszközökkel foglalkozó 2/2002. (II.7.) SZCSM, továbbá a 7/1999. (XI.3.) SZCSM rendelet módosítását néhány megjegyzés mellett a Bizottság támogatta.


   3. A Bizottság –a kiemelten támogatandó célok kiegészítésével- elfogadta a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználásaira vonatkozó „Pályázati felhívás” megjelentetését.


   4. A Bizottság tájékoztatást kapott a Munkavédelmi Információs Rendszer (zöldszámok) 2003. évi munkájáról.


   A hívások száma:

   OMMF: 2642

   MBH: 24

   ÁNTSZ: 891


   5. A Bizottság következő ülésére 2004. április 22-23-a között kerül sor. Ebben az évben áttekinti és pontosítja ügyrendjét.

 • 2004. április 22-23. ülés Hajdúszoboszlón.
  A kétnapos értekezleten a munkavédelmi törvény módosításának egységes értelmezéséről folytattak eszmecserét.
  Első olvasatban tárgyalták a kiadandó „Ajánlás” tervezetét.
 • 2004. május 25. ülés
  A Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az „Ajánlás és tájékoztatás a munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés egyes kérdéseiről” című dokumentumot, amely 2004. júniusában jelenik meg a Munkaügyi Közlönyben. A Bizottság a vita után, kiegészítésekkel, pontosításokkal támogatta a „Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2003. évi munkavédelmi helyzetéről” szóló összeállítás Kormány elé terjesztését.

 • 2004. október 7-i ülés
  - A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Munkavédelmi Információs Szolgálat munkájáról szóló éves beszámoló jelentést megalapozó és egységesé tevő kérdéssor tervezetét.
  - 2004. II. félévi munkavédelmi jellegű bírságok pályázata 2004. decemberében kerül kiírásra, a beadási határidő 2005. április elseje.
  - A Bizottság 66 pályázatot javasolt elfogadásra a 2003. II. félévi - 2004. I. félévi bírságok terhére.
  - A Munkavédelmi Bizottság ügyrendjének módosítási munkálatai munkacsoporti ülések keretében folytatódik.
  - Egyebek között jelezték, hogy a Mvt. módosítása miatt szükségessé vált számos biztonsági szabályzat korszerűsítése.
 • ÁLLÁSFOGLALÁS

 • 2004. november 16i ülés - A Bizottság első napirendként a munkavédelem országos programja 2005. évi intézkedési és ütemterv tervezetét véleményezte. Vita után a tervezet Kormány elé terjesztését elfogadta. - Egyebek keretében a munkavédelmi bírság pályázatok elfogadásáról illetve újak kiírásáról hangzott el tájékoztatás. A jövőben a Bizottság éves munkáját a Kormány jogalkotási tervéhez igazítja.

 • 2004. december 21-i ülés
  A Bizottság értékelte a 2004. évi munkáját és körvonalazta a 2005. évi munkatervét
  - Megállapította, hogy a 2004. év nagyjelentőségű és eredményes év volt a jogharmonizáció, a munkavédelmi érdekképviselet és sok egyéb feladat elvégzése miatt. Nem történt meg a Bizottság ügyrendjének módosítása. Fájó pont az önálló balesetbiztosítási ág kialakításának megtorpanása, de ezt a feladatot a továbbiakban is felszínen kell tartani.
  - 2005-ben a Bizpttság az ügyrend módosítását, a nyilvánosság hatékonyabbá tételét, az önálló balesetbiztosítási ág kialakításának szorgalmazását, a munkaegészségügyi szaktevékenység fogalmának tisztázását, a biztonsági szabályzatok felülvizsgálatát, az Mvt végrehajtásának vizsgálatát, a Kormány jogalkotási tervéhez való kapcsolódást, az Európai Munkavédelmi Hét /"zaj"/ programjaiban való részvételt és más tennivalókat tekinti feladatának. - A Bizottág 2005. évre vonatkozó programterve januárban kerüljön meghatározásra.

 • 2005. február 24. ülés A Bizottság megvitatta az OMKT Kft. tervezett tulajdonváltásával kapcsolatos problémákat. A szociális partnerek közös véleményét - a kormányzati oldal tartózkodása mellett - a Titkárság eljuttatja a FMM-ba. A munkavédelemről szóló törvény módosításával az oldalak, a munkaadói oldal egy észrevétele kivételével egyeteértettek. Ez különvélemyényként szerepel au előterjesztésben. A MIR 2004. évi munkájáról szóló tájékoztatókat a Bizottság egyhangúlag elfogadta. Ugyancsak egyhangúlag elfogadta a Bizottság 2005. évi munkatervét. A Bizottság ügyrendjének módosítását a munkaadói oldal nagyszámú módosító javaslata miatt - nem tárgyalta. Újabb munkacsoport ülésen kell egyeztetni a javslatokat. Az egyebek keretében a Bizottság úgy foglalt állást, hogy nem kívánja - az OMKT Kft. kezdeményezése alapján - módosítani a munkavédelmi képviselők képzésével is foglalkozó "Állásfoglalás és tájékoztató"-t.

 • Munkavédelmi Koordinációs TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG

  • 2003. április 8-i ülés

   1. - Megtárgyalta és elfogadta a Balesetbiztosítási, foglalkozás-egészségügyi, munkahelyi kockázatok/károki tényezők szakbizottság munkájáról elhangzott beszámolót azzal, hogy a Szakbizottság a beszámolót azzal, hogy a szakbizottság a foglalkozás-egészségügy vonatkozásában a helyzet és a feladat felmérésével kiegészíti tevékenységi körét, s arról írásos előterjesztést készít.
    - A Kutatási, oktatási képzési és továbbképzési szakbizottság megalakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
    - A munkáltatói kockázatértékelés végrehajtásának helyzetéről szóló tájékoztatókat elfogadta, azzal, hogy a Balesetbiztosítási Szakbizottsg vegye feladatai közé a kockázatértékelésével, becslésével kapcsolatos egységes értelmezés és módszer kidolgozását.

  • 2003. június 5-i ülés

   1. - A Bizottság a nemzetgazdaság 2002. évi munkavédelmi helyzetéről szóló téjékoztató jelentést - vita után - egyhangúlag támogatott a kormány rlé terjeszteni.
    - Az EU-s jogharmonizációs feladatokról szóló tájékoztatókat (OMMF, ÁNTSZ) a Bizottság tudomásul vette.
    - Az Információs, tájékoztatási és ellenőrzési szakbizottság munkájáról szóló tájékoztatást a Bizottság vita nélkül elfogadta.
    - 2003. II. félévi munkaprogram keretében a szeptemberi ülésen a MOP éves intézkedési tervéből [2010/2003. (I. 24.) korm. hat.] az 5., 11., 19., és a 26. feladatok végrehajtása kerül megtárgyalásra. A novemberi ülésen a 2004. év intézkedési és ütemterv valamint a Bizottság 2004. I. félévi mukaprogramja, továbbá a 28. és 29. feladatok tennivalói kerülnek megtárgyalásra.
    A Bizottság a javaslatot elfogadta.
    - Tájékoztatás hangzott el a balesetbiztosítás öt szakmai munkacsoportja által készített tanulmányokról.
    A Bizottság a magas szintű elemző munkával kapcsolatos tájékoztatást egyhanúlag elfogadta.
  • 2003. november 20-i ülés
   1. - A Bizottság megtárgyalta és elfogadta a munkavédelmi célú kutatások, fejlesztések finanszírozási kérdéseiről szóló előterjesztéseket. A Bizottság a finanszírozási kérdések tisztázása érdekében a tárcákhoz fordul, hogy jelezzék melyik kutatási programot tudják figyelembe venni saját projektjeik között.
  • Megjelent: a 2010/2004 (I.22.)
   Kormányhatározat a munkavédelem országos
   programja 2004. évi intézkedési és
   ütemtervéről (Hatáozatok Tára 2004/2.)
   1. - A Bizottság észrevételekkel együtt elfogadta a munkabiztonségi és foglalkozás-egészségügyi szakemberek továbbképzési lehetőségeinek felméréséről készült tájékoztatást. A Bizottság a munkaadói szervezetek képviselőihez fordul választ kérve arra, milyen módon látják megoldhatónak, hogy biztosítva legyen a vállalkozások elindításához, működtetéséhez szükséges munkavédelmi alapismeret, és erről mi módon lehet meggyőződni.
    - A Bizottság számos módosítással elfogadta a munkavédelem országos programja 2004. évi intézkedési és ütemtervének tervezetét, és azt javasolja a kormány elé terjeszteni.
    - A Bizottság az egyebek keretében tájékoztatást kapott a balesetbiztosítási rendszer kialakításának jelenlegi állásáról, továbbá a munkavédelemről szóló törvény és végrehajtási rendelete módosításáról
    Megjelent: a 2010/2004 (I.22.) Kormányhatározat a munkavédelem országos programja 2004. évi intézkedési és ütemtervéről (Határozatok Tára 2004/2.)
  • 2004. június 10-ülés
   1. - A Bizottság szóbeli tájékoztatást kapott a munkvédelmi törvény módosításáról és a munkavédelemmel összefüggő jogszabály módosításokról. A Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette.
    - Konzultáció a nemzetgazdaság 2003. évi munkavédelmi helyzetéről szóló tájékoztató-jelentés terezetéről. A tervezethez észrevétel nem hangzott el. Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága munkavállalói ügyvivőjének javaslatára a Bizottság 2005. I. félévben megtárgyalja a munkavédelmi képviselő választás tapasztalatairól készített előterjesztést. A Kormány 2004. 30-i ülésen a tájékoztató jelentést elfogadta.
    - Beszámoló az önálló balesetbiztosítási kialakítása érdekében végzett munkáról. A Bizottság szeptemberi ülésén önálló előterjesztés keretében kíván a támával foglalkozni. Erre az időpontra valószínűleg ismertté válik az egészségügyi reform jogszabálytervezete, amelyhez kapcsolódhat a tárgyalt koncepció. A balesetbiztosítás önfoglalkoztatók meghatározott körére történő kiterjestését a javasolt formában a PM nem támogatta.
    - Költségvetési támogatás hiányában nem teljesülnek a kutatási kérdésekben a Bizottság 2003. november 20-án elfogadott feladatai. A Bizottság felhívta a tárcák figyelmét, hogy a következő évben biztosítsák a végrehajtáshoz szükséges forrásokat.
  • 2004. október 27-i ülés
    - A balesetbiztosítási rendszer helyzetéről egy hónapon belüli miniszteri vagy politikai államtitkári szintű egyeztetést tartott szükségesnek a Bizottság.
    - A Bizottság javasolta, hogy a felsőoktatási törvény módosítása során a törvényben kerüljön meghatározásra, hogy a felsőoktatás minden karán a sajátosságokhoz és a képzés jellegéhez igazított módon és mértékkel meg kell jeleníteni az egészséges és biztonságos munkavégzést szolgáló ismereteket. - A Bizottság konzultációt folytatott a munkavédelem országos programja végrehajtásáról. A minisztériumok beszámolóit tudomásul véve, egyben kérte a tárcákat, hogy a lehetőségek szerint minden eszközzel szorgalmazák a rájuk kiszabott részfeladatok teljesítését.
  • 2004. november 23-i ülés
    A Bizottság számos módosítással javasolta a Kormány elé terjeszteni a munkavédelem országos programja 2005. évi intézkedési és ütemterv tervezetét.

  vissza