AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, a munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület munkája

egy bányaipari tevékenységet folytató Kft-nél.

 

 

Az ásványbányászati tevékenységet folytató Kft-nél 170 főt foglalkoztatnak.

A munkavédelmi képviselő választáson 5 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval.

A bizottság a munkáltatóval jó együttműködést valósított meg. A rendszeres együttműködés fő területei:

-         a munkavédelmi döntések előkészítésében történő részvétele a bizottságnak;

-         a munkáltatóval együtt végzett ellenőrzések.

 

A munkavédelmi bizottság rendszeres kapcsolatot tart fenn a bányahatósággal. A hatóság által végzett minden ellenőrzésen jelen van a munkavédelmi képviselő.

 

A munkavédelmi bizottságnak nincs ügyrendje. (Az Alapítvány segítséget nyújt az ügyrend kidolgozásához.)

 

A munkavédelmi bizottság elhatározása szerint minimum évenként egy alkalommal ülésezik. A gyakorlat alapján azonban félévenként megtárgyalják a tapasztalt problémákat, munkavédelmi hiányosságokat. A bizottság munkájához szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja.

 

A munkavédelmi képviselők évente két alkalommal végeznek ellenőrzést a hatáskörükbe tartozó területeken. Ellenőrzéseik fő témája a munkahelyek biztonsági állapotának, az egyéni védőfelszerelések használatának vizsgálata. A képviselők által végzett ellenőrzésekhez a feltételek biztosítottak.

 

A munkavédelmi bizottság számára nem biztosították annak lehetőségét, hogy a munkavédelemmel összefüggő – törvényben is nevesített – döntések előkészítésében részt vehessenek, azokkal kapcsolatban észrevételeiket megtehessék.  A legtöbb esetben utólag szereznek tudomást az intézkedésről. el. Ezt a helytelen gyakorlatot több alkalommal kifogásolták, érdemi eredményt nem értek el.

 

A munkavédelmi bizottság eddig nem kért tájékoztatást a munkáltatótól.

 

A véleménynyilvánítás, intézkedés kezdeményezési jog gyakorlása a bizottság elnöke és a Kft. munkavédelmi vezetőjének kapcsolatán alapul. A bizottság elnöke az általa tapasztalt, vagy a képviselők által jelzett munkavédelmi hiányosságokat haladéktalanul jelzi a munkavédelmi vezetőnek. A tapasztalat szerint jelzését figyelembe veszik, intézkednek a hiányosság megszüntetésére. Erre különösen veszélyes munkakörülmény, védőfelszerelés hiányakor került sor.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a bizottság elnökét munkabaleset bekövetkezéséről, aki a munkabaleset kivizsgálásában mindig részt vesz. Esetenként bekapcsolódik a vizsgálatba az illetékes képviselő is.

 

A tapasztalatok szerint a képviselők többnyire egyetértettek a munkáltató megállapításaival. Az esetenként felmerült vitát általában megállapodás követte. Amennyiben nem jutottak megállapodásra, a képviselő eltérő véleményét feltüntette a jegyzőkönyvön.

 

A munkavédelmi bizottság sajátos módon gyakorolta az egyetértési jogot a munkáltatói szabályozással. A munkavédelmi osztály vezetőjével, a munkavédelmi szakemberrel együttműködve részt vett a szabályzat kidolgozásában a bizottság elnöke. Ennek során kisebb viták voltak, az eltérő vélemények ellenére megállapodásra jutottak. A végső egyetértést – a képviselők felhatalmazása alapján – a bizottság elnöke adta meg.

A munkavédelmi szabályzat felülvizsgálatát jogszabály változásakor a bizottság elnökével együttműködve elvégezték.

 

A gazdálkodó szervezetnek van munkavédelmi programja.

 

A munkavédelmi képviselők jogaik gyakorlásához biztosított feltételeket az együttműködési megállapodásban rögzítették. A képviselők használhatják az internetet.

Az képviselők alap- és továbbképzése arra feljogosított intézmény közreműködésével megtörtént. A továbbképzést a vállalat saját hatáskörében is végezte, figyelembe véve a bányatevékenység munkavédelmi sajátosságait.

 

A munkáltató igény és a feltételek megléte esetén biztosítaná a képviselők szakirányú továbbképzését. Erre eddig még nem került sor.

 

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárást az együttműködési megállapodás tartalmazza. Ilyen eljárásra még nem került sor.

 

A munkáltató kezdeményezésére létrehozták a paritásos munkavédelmi testületet.

A testület tagjainak száma 6 fő.

A munkavállalói oldal tagjait titkosan választották meg, póttagokat nem választottak.

 

A munkáltatói oldal tagjai:

-         a munkáltatói jogot gyakorló ügyvezető igazgató;

-         a Munkavédelmi Osztály vezetője;

-         a munkavédelmi előadó.

 

Tanácskozási joggal részt vesz a testület ülésén a foglalkozás-egészségügyi orvos.

 

A paritásos testület működésének feltételei biztosítottak. Ügyrendje szerint – mely tartalmazza a törvényben foglalt követelményeket – tartotta üléseit.

 

A testület eddig két alkalommal ülésezett. Tárgyalta:

-         a megalakulásával, működésével összefüggő kérdéseket, ügyrendjét, a munkavédelmi helyzetet;

-         a munkavédelmi program végrehajtását, hatósági ellenőrzés tapasztalatait.

 

A munkavédelmi bizottság – az elért eredményei ellenére – tevékenységének színvonalát, eredményességét „közepesre” értékeli. A bizottság elnöke napi kapcsolatot tart a képviselőkkel, munkavállalókkal. A képviselők véleménye szerint csak kevés időt tudnak a munkavédelemre fordítani.

 

Az Alapítvány tevékenységét „nem nagyon” ismerik.

Rendezvényein való részvételre lehetőségük van.

Az Alapítvány munkájának javítására javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága számára nincs javaslatuk.

 

 

_____ . _____