AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők munkája egy vegyipari holdingnál.

 A vegyipari tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél a foglalkoztatottak  száma 240 fő.

A munkavédelmi képviselő választások alkalmával 2 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

Mivel a megválasztott képviselők száma nem éri el a törvényben meghatározott küszöbértéket, nem hozhattak létre munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi képviselők nem kötöttek együttműködési megállapodást a munkáltatóval. A képviselők a munkáltatóval, illetve a munkáltató nevében eljárókkal az együttműködésüket rendszeresnek és hatékonynak értékelik. Ezt a véleményüket a következőkkel támasztják alá:

 

-         A gyár területén négy üzem működik. A munkavédelmi képviselőknek az üzemek vezetőivel szoros kapcsolatuk van. A munkáltatónál kialakított ügyrend szerint az üzemvezetők kötelessége a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása. Ezen alapul a képviselők és az üzemvezetők kapcsolata. Az elmúlt időszak tapasztalatai szerint a képviselők észrevételeire az üzemvezetők azonnal reagálnak és intézkedések sorozatával szüntetik meg a képviselők által feltárt hiányosságokat, megoldják a problémákat.

 

-         Az ismertetett gyakorlatnak köszönhetően a munkavédelmi képviselőknek a gazdálkodó szervezet felső szintű vezetését csak akkor kell megkeresniük, ha az általuk feltárt probléma több üzemet érint egyszerre. Ilyen esetekben a felső szintű vezetés haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket.

 

-         A munkavédelmi szaktevékenységet ellátó vezetővel szintén „tökéletes” a munkavédelmi képviselők kapcsolata. Példaként említik meg, hogy legutóbb a kollektív szerződés módosításánál is figyelembe vette a képviselők véleményét. A munkavédelmi képviselők minden egyes észrevételét figyelembe vették, kéréseik meghallgatásra találtak. A kollektív szerződés és a munkavédelmi szabályzat minden munkavállaló számára egyértelműen tartalmazza a munkavédelmi intézkedéseket, eszközöket, biztonsági felszereléseket, melyeket a munkáltató biztosít számukra.

 

A munkavédelmi képviselőknek munkavédelmi hatósággal nincs kapcsolata. Konzultációt nem kezdeményeztek, hatósági ellenőrzés alkalmával észrevételt nem tettek. A képviselők véleménye szerint eddig minden egyes feltárt problémát sikerült megoldani, egyik sem fajult odáig, hogy a hatóság közreműködését kellett volna kérniük.

 

A munkavédelmi képviselők a hatáskörükbe tartozó területen rendszeresen, hetente több alkalommal végeznek ellenőrzést. Tapasztalataik szerint leggyakrabban a szabad közlekedési útvonalak biztosításánál akadnak problémák.

 

A képviselők számára az ellenőrzéshez szükséges feltételeket a munkáltató biztosítja.

 

A munkáltató biztosítja a képviselők számára, hogy a munkavédelemmel összefüggő kérdések előkészítésében részt vegyenek. Ez a részvételi lehetőség kiterjed az új munkahelyek létesítésével, új munkaszervezési intézkedések, új technológia bevezetésével összefüggő intézkedésekre. Részt vettek a munkavédelmi oktatással kapcsolatos munkáltatói döntés kidolgozásában.

A  munkavédelmi képviselők számos alkalommal kértek tájékoztatást a munkáltatótól. A tájékozódások többnyire az egyéni védőfelszerelések alkalmasságára, az alkalmazott gépek műszaki felülvizsgálatával összefüggő kérdésekre irányultak.

 

A munkavédelmi képviselők számos alkalommal kezdeményeztek intézkedést. A kezdeményezések a munkavédelem széles témakörét ölelik fel, a gépek biztonságától kezdve a védőfelszerelésekre, védőeszközökre, gépek biztonságára. Legutóbbi intézkedésük  egy beszakadt aknatető kijavítására irányult, ami a közlekedési útvonal mellett helyezkedik el.

 

Az intézkedés kezdeményezés formája mindig az adott problémától függ. A kialakult gyakorlatnak megfelelően elsősorban az üzemvezetőkkel kommunikálnak a képviselők, intézkedés kezdeményezéseik főleg balesetek megelőzésére irányultak.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a képviselőket a hatáskörükben bekövetkezett munkabalesetekről. A képviselők minden munkabaleset kivizsgálásában részt vesznek. Ennek során általában egyetértettek a munkáltató megállapításaival, az esetleg felmerült véleménykülönbségeket egyeztetés útján megszüntették. Ennek megfelelően a munkáltatóétól eltérő véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvön a képviselők nem tüntettek fel.

 

A munkavédelmi képviselők gyakorolták egyetértési jogukat a munkáltató szabályozásával kapcsolatban részt vettek a szabályozás kidolgozásában. Lehetőségük van a szabályozás rendszeres felülvizsgálatában való részvételre. Kezdeményezhetik szükség esetén a szabályozás módosítását.

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal. A képviselők részt vettek a program kidolgozásában, rendszeresen figyelemmel kísérik annak végrehajtását.

 

A munkavédelmi képviselők számára a jogaik gyakorlásához szükséges feltételeket a munkáltató – együttműködési megállapodás hiányában is – a törvényben meghatározott mértékig biztosítja. A képviselők nem igényelték, hogy a munkahelyükön is biztosított legyen számukra az internethet való hozzáférés, de véleményük szerint ez is megoldható lenne.

 

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt képzése és továbbképzése megtörtént. A képzést és továbbképzést arra feljogosított intézmény közreműködésével biztosította a munkáltató.

 

A munkáltató a szükséges feltételek megléte esetén biztosítja a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A munkavédelmi képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdések – együttműködési megállapodás hiányában – nincsenek írásban rögzítve. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

Munkavédelmi paritásos testület létrehozását a munkáltató nem kezdeményezte, az nem jött létre. Paritásos testület hiányában is – figyelembe véve a gazdálkodó szervezet felső szintű vezetői, a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó és az üzemvezetők, valamint a képviselők közti rendszeres kapcsolatot és konzultációt – a törvényben előírt és a paritásos testület kompetenciájába tartozó kérdésekről rendszeresen tanácskoznak.

Az  Alapítvány észrevétele: A gazdálkodó szervezetnél meg vannak a paritásos testület létrehozásának minimális feltételei. Ennek megfelelően megfontolandó a törvényi előírás figyelembevételével a paritásos munkavédelmi testület létrehozása.

 

A munkavédelmi képviselők úgy értékelik, hogy eredményesen közreműködnek a munkáltatónál a munkavédelmi helyzet javításában. A képviselői munkájukhoz biztosított feltételekkel elégedettek.

 

Az Alapítvány tevékenységét ismerik, lehetőségük van arra, hogy rendezvényein részt vegyenek.

 

Az Alapítvány munkájának javítására irányuló javaslatot nem tettek.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára továbbítandó javaslatot nem tettek.