AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság, paritásos munkavédelmi testület munkája

a PREC-CAST Öntödei Kft-nél.

 

A német tulajdonú, Al, Zn öntésével ,valamint az öntvények megmunkálásával is foglakozó 

kft-nél a foglalkoztatott munkavállalók száma 964 fő.

A munkavédelmi képviselő választáson 9 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság eddig még nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval. Ennek oka, hogy kielégítőnek tartják az együttműködést a munkáltatóval. Azonban az esetleges, későbbi viták elkerülése miatt szükségesnek tartják az együttműködési megállapodás megkötését. A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodás híján is megfelelőnek értékeli a munkáltatóval, illetve annak megbízottjával való együttműködését.

 

Az együttműködés fontosabb területei:

-         a gyakori tájékoztatások a munkáltató részéről,

-         a képviselők részvétele a munkabalesetek kivizsgálásában,

-         egyetértés a munkáltató szabályozásával.

 

( A munkavédelemmel való törődést tükrözi a magas szintű védőeszköz ellátás. 2006 évben a Kft. munkavédelmi eszközökre 33 MFt-ot költött)

 

A munkavédelmi bizottságnak kapcsolata van a munkavédelmi hatósággal, ez esetenkénti konzultációban, hatósági ellenőrzések alkalmával történő észrevétel közlésben valósul meg.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint végzi tevékenységét. Üléseit negyedévente, ill. szükség szerint tartja.

A bizottság a 2005-2006. évben a következő napirendeket tárgyalta:

-         kockázatértékelés, annak tapasztalatai, intézkedési terv a kockázatok csökkentésére,

-         munkavállalók képzése,

-         a zajexpozíció mérés tapasztalatai,

-         a vállalati munkavédelmi szabályozás,

-         a foglalkozás-egészségügyi ellátás és annak problémái.

 

A munkavédelmi bizottság működéséhez szükséges feltételek biztosítottak.

 

A Kft-nél a megválasztott képviselők hatásköre meg van határozva. (Területfelelősök vannak.) A hatáskörükbe tartozó területeken végeznek ellenőrzést, mindennapi gyakorisággal.

A munkavédelmi képviselők által végzett ellenőrzések legfontosabb területei:

-         a biztonsági berendezések megléte és alkalmassága,

-         a védőrácsok állapota,

-         a padozat minősége,

-         az egyéni védőfelszerelések megléte, alkalmassága és használata.

 

A képviselők által végzett ellenőrzésekhez a szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkáltató biztosítja a munkavédelmi bizottság részvételi lehetőségét a munkavédelemmel összefüggő döntések előkészítésében.

A bizottság a következő munkáltatói döntések előkészítésében vett részt:

-         új munkahely létesítése,

-         új munkaszervezési intézkedések bevezetése,

-         új technológia bevezetése,

-         a munkavédelmi oktatás színvonalának növelése.

 

A munkavédelmi bizottság a 2005-2006. évben hat alkalommal kért tájékoztatást a munkáltatótól munkavédelmi kérdésekben. A tájékozódások a következő kérdésekre irányultak:

            -   A képernyő előtti munkavégzés körülményei;

            -   A légállapot, ill. zajszint mérés   eredményei, a szükséges intézkedések;

-       A bekövetkezett baleseteket előidéző okok, szükséges intézkedések.

 

A bizottság több alkalommal kezdeményezte a munkáltató intézkedését. Többek között kezdeményezte derékvédő használatának bevezetését bizonyos munkaterületeken, rendkívüli oktatást ismétlődő balesetek esetén.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a bizottságot, ha munkabaleset következik be.

A munkavédelmi képviselők minden bekövetkezett munkabalesetet kivizsgálnak. Ezt nem mindig a munkavédelmi szakemberrel együtt végzik. Azonban a munkabaleseti jegyzőkönyvet a képviselő csak abban az esetben írja alá, ha egyetért az abban foglaltakkal.

 

A  munkabaleset kivizsgálásában résztvevő képviselő és a munkáltató nevében eljáró személy között általában nem volt vita a balesetet előidéző ok megítélésében.

Előfordult, hogy a munkavédelmi képviselő a munkáltatótól eltérő véleményét feltüntette a munkabaleseti jegyzőkönyvön.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkáltatói szabályozással kapcsolatban. Ez bizottsági ülésen történt meg.

Az egyetértési jog gyakorlása során előfordult vita a bizottság és a munkáltató között. Például a bizottság adott területen kevésnek találta az elsősegélynyújtó személyek létszámát, kezdeményezte az elsősegélynyújtók képzését.

 

A munkavédelmi bizottság részt vesz a munkáltatói szabályozás felülvizsgálatában, javaslatokkal él az esetenkénti, vagy évi rendszerességgel végrehajtott felülvizsgálatok alkalmával.

 

A munkavédelmi bizottság javasolta a munkahelyi munkavédelmi program elkészítését. A Kft. rendelkezik munkavédelmi programmal.

                       

A munkavédelmi képviselők számára a törvényben előírt feltételek biztosításának, és azok igénybevételének módját nem rögzítették írásban, mivel nem készült a munkáltatóval együttműködési megállapodás. A bizottság tervezi az együttműködési megállapodás megkötését, a képviselők számára biztosítandó munkafeltételek megállapodásba foglalását.

 

A munkáltató a munkavédelmi képviselők számára biztosítja az Internet használatának lehetőségét.

 

A képviselők választását követő 16 órás képzése megtörtént, arra feljogosított intézmény által.

A képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzésének lehetőségét a készülő együttműködési megállapodásban kívánják rögzíteni.

 

A képviselők munkajogi védettségével kapcsolatos eljárás – együttműködési megállapodás hiányában – nincs rögzítve. Munkajogi védettséggel összefüggő eljárásra eddig nem került sor.

 

 

A Kft-nél létrehozták a paritásos munkavédelmi testületet. A testület létrehozását a munkavédelmi bizottság kezdeményezte.

 

A paritásos testület tagjainak száma 6 fő.

A munkavállalói oldal tagjait a képviselők maguk közül titkosan választották meg. Póttagokat is választottak.

A munkáltatói oldal tagjai:

-         műszaki igazgató;

-         gyáregység vezető;

-         munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó.

 

A munkáltatói oldalon tanácskozási joggal részt vesz a bizottság munkájában a TMK vezető.

 

A paritásos testület működésének feltételei biztosítottak. A testület kidolgozott ügyrendje tartalmazza:

-         az elnöki tiszt gyakorlását,

-         a rendes- és póttagok számát,

-         az elnöklési és működési rendet.

 

A paritásos testület érdemben működik. Megalakulása óta két alkalommal ülésezett.

 

A testület tárgyalta: a Kft munkavédelmi helyzetét, a szükséges intézkedéseket, a hatósági ellenőrzések megállapításait.

 

A munkavédelmi bizottság tevékenységét, eredményeit a Kft. munkavédelmi helyzetének javításában megfelelőnek értékeli. A képviselői tevékenység végzéséhez biztosított feltételekkel elégedettek.

 

Az Alapítvány tevékenységét ismerik, lehetőségük van a rendezvényein való részvételre.

Az Alapítvány munkájának javítására nincs javaslatuk.

 

A bizottság kéri az Alapítványt, hogy következő javaslatukat továbbítsa az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára:

 

Szükségesnek tartják, hogy a Bizottság győzze meg a törvényalkotókat arról, legyen kötelező a munkaadók munkavédelmi képzése, úgy, mint a munkavédelmi képviselőknek.

Véleményük szerint a munkaadók nem ismerik a törvényekben előírt kötelezettségeiket.

 

Az Alapítvány megjegyzése:  Köszönjük a bizottság javaslatát. Mint ismeretes, az Alapítvány Konzultatív Fórumának elnöke az OÉT Munkavédelmi Bizottság ülésein a munkavállalói oldalon tanácskozási joggal részt vesz a bizottság munkájában. A bizottság javaslatát az OÉT Munkavédelmi Bizottság figyelmébe ajánljuk.

 

 

 

 

_____ . _____