AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság munkája egy irányítási – szolgáltatási szervezetnél.

 

 

Az irányítási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak száma 200 fő.

A munkavállalók a megtartott képviselőválasztáson 3 fő képviselőt választottak.

A képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot. Munkáltatói partnerük a Humán erőforrás.

A munkavédelmi bizottság hatásköre nem terjed ki a pénzügy területére, mert annak az egységnek önálló munkavédelmi szervezete van. A tárgyalt szervezet egy nagyvállalat önálló egységét képezi. Teljes vállalati szinten – valamennyi önálló egységre kiterjedő hatállyal - Központi Munkavédelmi Bizottság működik. A Központi Munkavédelmi Bizottság a helyi munkavédelmi bizottsági elnökökből áll. A Vállalat vezetőségének partnere a Központi Munkavédelmi Bizottság.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval. A munkáltatóval való együttműködésüket rendszeresnek értékelik, melynek keretében a munkáltató rendszeres tájékoztatást ad a Központi Munkavédelmi Bizottság részére. A bizottságot bevonják a munkavédelemmel összefüggő szabályzatok véleményezésébe a Központi Munkavédelmi Bizottságon keresztül.

 

A bizottság részt vesz az egészségfejlesztő projektekben. Rendszeresen megkérik a munkavállalók véleményét, javaslatait a munkakörülményekkel kapcsolatban.

A munkavédelmi bizottságnak nincs kapcsolata a munkavédelmi hatósággal.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint végzi munkáját. Üléseit 3 havonta tartja.

A bizottság a 2005-2006. évben többek között a következő napirendeket tárgyalta:

-         a képernyős munkahelyek munkavédelmi állapota,

-         munkavédelemre vonatkozó szabályozások kiadása,

-         a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató váltásával kapcsolatos kérdések,

-         az elvégzett szűrővizsgálatok eredményének értékelése.

A munkáltató a bizottság működéséhez szükséges feltételeket biztosítja.

 

A munkavédelmi képviselők által végzett ellenőrzéseknek nincs kialakított rendje. Az ellenőrzéseket alkalomszerűen végzik, vagy abban az esetben, ha a munkavállalóktól bejelentés érkezik a bizottsághoz.

A munkavédelmi képviselők ellenőrizték a törvényi előírások betartását, a munkavállalók elégedettségét, a munkahelyi környezet állapotát.

A munkavédelmi képviselők számára az ellenőrzéshez szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkáltató lehetővé teszi a bizottság számára, hogy a munkavédelemmel összefüggő döntések előkészítésében részt vehessenek.

A bizottság a munkavállalók oktatásával kapcsolatos kérdések eldöntésében vett részt. Tárgyalták az egészségügyi szolgáltató kijelölésével összefüggő munkáltatói döntést, munkavédelmi szabályozást.

 

A munkavédelmi bizottság gyakran élt tájékozódási jogával. Tájékoztatást kért a munkáltatótól többek között az alábbi kérdésekben:

-         képernyős munkahelyek előírásnak megfelelő kialakítása,

-         szemüveg biztosítása a képernyős munkahelyeken dolgozók számára,

-         a munkáltató által biztosított bérelt autóbusszal történő utazás körülményei,

-     a munkahelyi klíma állapota,

-          a munkáltató által biztosított egészségügyi szűrővizsgálatok minőségének értékelése. (Szolgáltató váltás miatt a tájékozódási szakaszban vannak.)

 

A munkavédelmi bizottság csak a KMV szinten kezdeményezett intézkedést. Intézkedésük formáját az együttműködési megállapodás tartalmazza.

A bizottság intézkedés kezdeményezései a következőkre irányultak:

            -   a foglalkozás-egészségügyi ellátást végző szolgáltató cseréje,

-   a képernyős munkahelyek kialakítása, képernyők cseréje,

-   a rendszeres klímatisztítás és annak ellenőrzése,

-   a bérelt közlekedési eszközök/járművek cseréje.

 

A képviselők munkabaleset kivizsgálásában való részvételét meghatározza az a körülmény, hogy a szervezet munkavállalói alapvetően irodai munkát végeznek. Ritkán fordul elő munkabaleset és azok nem járnak súlyos következményekkel. (Pl. elesés, kisebb zúzódás, stb.) Ilyen esetekben a sérültek közvetlenül a munkavédelmi képviselőkhöz fordulnak. A képviselők értesítik az EBK-t.

 

A leírtak miatt a munkavédelmi képviselők nem vettek részt munkabaleset kivizsgálásában. Az eseményt előidéző okok megállapítása terén a munkáltatóval nézeteltérés nem merült fel, a képviselő a munkabaleseti jegyzőkönyvön a munkáltatóétól eltérő véleményt nem tüntetett fel.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát az EBK típusú szabályozásokkal kapcsolatosan. Az egyetértési jogot a központi munkavédelmi bizottság ülésén gyakorolták, ahol a szabályzat a bizottság kérésére módosításra került.

A bizottság részt vesz a munkáltatói szabályozás évenkénti, vagy esetenként szükségessé váló felülvizsgálatában.

 

A teljes vállalatra vonatkozóan kialakítás fázisában van az egészségvédelmi program.

A gazdálkodó szervezetnek van munkavédelmi programja

 

A munkavédelmi képviselők munkájához, jogaik gyakorlásához szükséges feltételeket az együttműködési megállapodásban rögzítették. A képviselők számára biztosított az Internet használata. A képviselők évenkénti rendszeres továbbképzését biztosítják, arra feljogosított intézmény közreműködésével.

 

A munkáltató a szükséges feltételek megléte esetén biztosítja a munkavédelmi képviselők szakirányú továbbképzését.

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárásokat a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás nem tartalmazza. Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A munkavédelemről szóló törvény (70/B.§) szerint a paritásos munkavédelmi testületek összmunkáltatói szinten működnek.

 

A Vállalatnál létrehozták a paritásos munkavédelmi testületet. A testület tagjainak száma 4 fő.

 

A testület munkavállalói oldalának tagjait a helyi munkavédelmi bizottságok elnökei közül titkosan választották meg. Póttagokat is választottak.

 

A bizottság a munkájának eredményével elégedett. Megállapításuk szerint, ha lassan is, de több területen értek el olyan eredményeket, amelyekről a munkavállalóktól pozitív visszajelzés érkezett. A munkakörülmények javultak. A vezetők partnernek tekintik a munkavédelmi bizottságot.

 

A képviselői munka végzéséhez biztosított feltételekkel elégedettek.

 

Az Alapítvány rendezvényein való részvételük biztosított. A rendezvények szakmai tartalmát megfelelőnek tartják, de véleményük szerint a rendezvények infrastruktúráját javítani kellene.

Szakmailag jól felkészült előadók, az előadások színvonala sem hagy kívánnivalót maga után, azonban a megígért prezentációkat a névjegy leadása után sem kaptam meg.  A Benczúr utcában két ízben vettem részt rendezvényükön, amely ingyenes volt és ezt sajnos éreztük is. Szűk, hideg helyiségek, üdítő, kávé, szendvics mennyisége és minősége.

Legyen továbbra is ingyenes a rendezvény, hisz így biztosított, hogy minél többen részt tudjanak venni, de talán nem kellene teljes ellátással meghirdetni, hiszen nem az.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottság számára továbbítandó javaslatot nem tettek.

 

Az Alapítvány megjegyzése : Köszönjük az észrevételeket. Az egyes előadások prezentációi az előadók önálló szellemi tevékenysége alapján készülnek, és azok az előadók tulajdonát képezik. Nyilván ebből adódhatott, hogy a prezentációt nem tudtuk az érdeklődőnek átadni. Ami az alapítványi rendezvények körülményeit illeti, figyelembe kell venni, hogy az Alapítvány nonprofit szervezet, a személyi jövedelemadók 1 %-os felajánlása, esetleg pályázatok útján nyert pénzeszközök biztosítják a működését. Ezekből a szűkös anyagi eszközökből kell fedezni a rendezvények, az internetes honlap működtetésének költségeit. (Az Alapítvány működéséről részletes tájékoztató olvasható honlapunk AKTUÁLIS fejezetében.)

Az Alapítvány rendezvényei többnyire nem egészen egy naposak, így a biztosított szerény vendéglátás általában kielégítő, és tükrözi Alapítványunk anyagi lehetőségeit

Szeretnénk a jövőben is fenntartani a rendezvények ingyenességét. A szerény étkezési ellátás kompenzálására igyekszünk aktuális szakirodalmat biztosítani a résztvevőknek. Véleményünk szerint a helységek „szűkössége” a résztvevők várakozáson felüli, örvendetesen magas számából adódott. A helységek fűtetlenségére eddig még észrevétel nem érkezett.

 

 

_____ . _____