AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE

 

 

A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság, paritásos munkavédelmi testület munkája egy orvos diagnosztikai műszereket gyártó vállalatnál.

 

 

 

Az orvos diagnosztikai műszereket gyártó vállalat 245 főt foglalkoztat.

A munkavédelmi képviselő választás alkalmával 2 fő munkavédelmi képviselőt választottak meg.

A képviselők nem hoztak létre munkavédelmi bizottságot, mivel létszámuk a törvényben meghatározott küszöbértéket nem éri el.

 

A képviselők nem kötöttek együttműködési megállapodást a munkáltatóval.  A munkáltatóval való együttműködésüket rendszeresnek értékelik. Az együttműködés fő területei a munkáltatói döntések előkészítésében történő részvétel, valamint a munkáltatóval, illetve megbízottjával folytatott közös ellenőrzések.

 

A munkavédelmi képviselőknek a munkavédelmi hatósággal nincs kapcsolatuk.

 

A munkavédelmi képviselők hetente, illetve szükség szerint végeznek ellenőrzéseket a hatáskörükbe tartozó területeken.  Ellenőrzéseik legfontosabb témái:

-         az egyéni védőeszközökkel való ellátás és azok használata,

-         a gépek biztonságtechnikai megfelelősége,

-         a munkahelyi dohányzással kapcsolatos előírások betartásának ellenőrzése.

 

A képviselők által végzett ellenőrzésekhez szükséges feltételek biztosítottak.

 

Biztosítottak a feltételek ahhoz, hogy a képviselők részt vegyenek a munkáltatói döntések előkészítésében. Ennek során foglalkoztak új munkahely létesítésével, új munkaszervezési intézkedéssel és új technológia bevezetésével.

 

A munkavédelmi képviselők több alkalommal kértek tájékoztatást a munkáltatótól. A tájékozódás kiterjedt az alkalmazott egyéni védőeszközök típusának megváltoztatására, új munkahelyek kialakítására.

 

Mivel munkavédelmi bizottság létrehozására – a képviselők létszáma 2 fő – a törvény szerint nem volt lehetőség, a képviselők egyénileg kezdeményeztek intézkedéseket. A képviselők az intézkedés kezdeményezéseket szóban tették meg, a tapasztalt hiányosságoknak megfelelően. Az intézkedés kezdeményezésük elsősorban az egyéni védőeszközökre vonatkoztak. Kezdeményezték új, korszerűbb védőeszközök alkalmazását.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a képviselőket munkabaleset bekövetkezéséről. A képviselők részt vesznek a munkabaleset kivizsgálásának teljes folyamatában.

 

A kivizsgálás során a képviselők általában egyetértettek a munkáltatóval. Külön véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvben egy alkalommal sem tüntettek fel.

 

A munkavédelmi képviselők a munkáltató szabályozásával kapcsolatban eddig még nem gyakorolták egyetértési jogukat.

 

A gazdálkodó szervezetnek van munkavédelmi programja.

A munkavédelmi képviselők nem vettek részt a program kidolgozásában. A program fő célkitűzései az elsősegélynyújtás feltételeinek javítására irányulnak. Bele tartozik az elsősegélynyújtó továbbképzése, az elsősegélynyújtó helyek havonkénti ellenőrzése.

 

A munkavédelmi képviselők jogaik gyakorlásához szükséges feltételeket együttműködési megállapodásban nem rögzítették. A képviselők munkafeltételeit a munkáltató biztosítja, a képviselők számára biztosított az internethez való hozzáférés lehetősége.

 

A választást követően egy éven belül megtörtént a munkavédelmi képviselők törvényben előírt képzése. A képzést arra feljogosított intézmény végezte. A munkavédelmi képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzése eddig nem merült fel.

A munkavédelmi képviselők munkajogi védettségével összefüggő kérdések nem lettek írásban rögzítve . Munkajogi védettséggel kapcsolatos eljárás eddig nem volt.

 

A gazdálkodó szervezetnél a munkáltató kezdeményezésére létrehozták a paritásos munkavédelmi testületet.

 

A Kft-nél 4 fős paritásos munkavédelmi testületet hoztak létre. A munkavállalói oldalon szerepel a megválasztott 2 fő munkavédelmi képviselő. A munkáltatói oldalon a paritásos testület két tagja 2 fő divízió vezető. A munkáltatói oldalon a paritásos testület ülésein tanácskozási joggal vesz részt a termelési igazgató és a vállalattal munkaviszonyban álló munkavédelmi szakember.

 

A paritásos testület érdemben működik. Megalakulása óta egy alkalommal ülésezett.  Tárgyalták a munkavédelmi helyzetet, tevékenységet, a szükséges intézkedéseket. Megtárgyalták a munkavédelmi programot, illetve annak végrehajtását. Állást foglaltak a munkavédelmet érintő belső szabályozás tervezetéről.

Egyéb kérdéseket is tárgyaltak, például hatósági ellenőrzések megállapítását.

 

A munkavédelmi képviselők tevékenységüket, a munkavédelmi helyzet javításában elért eredményeiket jónak értékelik.

Munkafeltételeikkel elégedettek.

 

Az Alapítvány tevékenységét nem ismerik, rendezvényeiken való részvételre lehetőségük van.

 

Az Alapítvány munkájának javítására nincs javaslatuk. Az Országos Munkavédelmi Bizottság számára nem tartanak szükségesnek javaslatot eljuttatni.

 

 

_____ . _____

 

 

 

 

 

 

 


vissza