AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


 

A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság, paritásos munkavédelmi testület munkája egy légi szállítással foglalkozó részvénytársaságnál.

 

 

 

A légi szállítással foglalkozó részvénytársaságnál 2000 főt foglalkoztatnak.

A munkavállalók a képviselő választás alkalmával 6 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval.

A bizottság a munkáltatóval való együttműködést „kielégítőnek” értékeli. A munkáltató, illetve képviselője a tapasztalatok szerint bármely esetben a bizottság rendelkezésére áll, szükség esetén megszervezi az azonnali ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat.

 

A munkavédelmi bizottságnak az eddigi működése során nem volt kapcsolata a munkavédelmi hatóságokkal. A hatósági vizsgálatok alkalmával egyetlen esetben sem volt lehetőségük a vizsgálatokban való részvételre. A bizottságot nem tájékoztatták a hatósági ellenőrzés időpontjáról, tényéről.

 

A munkavédelmi bizottság rendelkezik ügyrenddel. Üléseit havonta tartja.

 

A munkavédelmi bizottság a 2005-2006. évben a következő napirendeket tárgyalta:

-         az időszakos orvosi vizsgálatok rendje,

-         a megelőző munkavédelmi szemlék tapasztaltai,

-         az éleslátást biztosító szemüvegek juttatása a képernyős munkahelyeken dolgozók számára,

-         a képviselők részvétele a kockázatértékelésben,

-         a kockázatértékelés tapasztalatai,

-         a kockázatértékelés alapján tett intézkedések,

-         a bekövetkezett munkahelyi balesetek előidéző okai és a megtett intézkedések,

-         a munkavédelmi szabályzat és annak átdolgozása, módosítása,

-         az egyéni védőfelszerelések biztosítása és azok használata,

-         a bizottság ellen indított munkaügyi per állása,

-         munkavédelmi konferenciákon való részvétel tapasztalatai.

 

A munkavédelmi bizottság munkájához szükséges technikai feltételek biztosítottak. Hiányolják azonban, hogy a működéshez szükséges költségfedezet nem áll rendelkezésre.

 

A munkavédelmi képviselők szükség szerint végzik az ellenőrzéseket, a napi munkájuk végzése során. A munkavállalóktól érkező bejelentés alapján azonnal elvégzik az ellenőrzést.

Az ellenőrzéseik legfontosabb témái a munkavégzés ergonómiai és higiéniai feltételeinek megléte, a balesetek megelőzésére tett intézkedések végrehajtásának ellenőrzése.

A képviselők ellenőrzéseihez a szükséges feltételek biztosítottak.

 

A munkáltató munkavédelemmel összefüggő döntésében való részvétel részben valósul meg. A munkavédelmi bizottság a munkavédelmi, tűzvédelmi, veszélyes anyagok kezelésével összefüggő, emelőgép szabályzatokra irányuló munkáltatói döntések előkészítésében vett részt.

Az új munkahelyek létesítésével, új munkaszervezési intézkedésekkel, munkavédelmi oktatással kapcsolatos munkáltatói döntések előkészítésében nem biztosították a részvétel lehetőségét a bizottság számára.

 

A munkavédelmi bizottság a következő esetekben kért tájékoztatást a munkáltatótól:

-         a munkavédelmi tevékenység „kiszervezése”,

-         munkabaleset minősítése,

-         új munkahely létesítésének terve,

-         munkavállalói bejelentés alapján tartott vizsgálat és a tapasztalt hiányosság megszüntetése.

 

A munkavédelmi bizottság az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kezdeményezi intézkedéseit. Leggyakrabban az azonnali munkavédelmi bejárás alapján megállapított hiányosságok megszüntetésére intézkedett.

 

A munkáltató – a törvényben előírtaktól eltérően – nem tájékoztatja a munkavédelmi képviselőt-bizottságot munkabaleset bekövetkezéséről. Arról csak véletlenül szereztek tudomást.  A képviselőknek nem volt lehetőségük a baleset kivizsgálásában való részvételre, a jegyzőkönyvet minden esetben csak aláíratták a képviselővel. Előfordult, hogy a munkavédelmi képviselő a munkáltatótól eltérő véleményt tüntetett fel a munkabaleseti jegyzőkönyvben.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkáltató szabályozásával. Részt vettek a munkavédelmi szabályzat kidolgozásában, ennek alapján rész-egyetértést is gyakoroltak. A munkavédelmi bizottság részt vesz a munkavédelmi szabályzat évenkénti, illetve szükség szerinti felülvizsgálatában, módosításában.

 

A gazdálkodó szervezetnek nincs munkavédelmi programja.  A Bizottság kezdeményezte a legutóbbi MVSZ kidolgozása kapcsán egy munkavédelmi program kidolgozását. Azonban a munkáltató véleménye az, hogy  a megbízott munkavédelmi vállalkozás folyamatosan jelen van a cégnél, folyamatos vizsgálatokat, ellenőrzéseket végez és a tapasztalatok alapján javaslatokat fogalmaz meg a munkáltató felé. Igaz az is, hogy a munkavédelmi képviselők erről semmit sem tudnak. Akkor kapnak valamiféle felvilágosítást, ha kérnek. Érdekes módon az együttműködés keretében a munkáltatónál ez magától senkinek nem jut eszébe.

 

A munkavédelmi képviselők számára a jogaik gyakorlásához szükséges feltételeket az együttműködési megállapodásban rögzítették. A képviselőknek lehetőséget biztosítanak az internethez való hozzáféréshez.

 

A képviselők megválasztását követő 16 órás képzés megtörtént, arra feljogosított intézet közreműködésével. 8 órás továbbképzésre még nem került sor.

 

A munkáltató a képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését nem biztosítja.

 

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket az együttműködési megállapodás nem tartalmazza. 

Munkajogi védettséggel összefüggő vita előfordult, jelenleg is folyamatban van. Az eddigiek alapján a bíróság első fokon a munkavédelmi bizottságot elmarasztaló ítéletet hozott.  2002-ben csoportos létszámleépítésben az akkori Központi Munkavédelmi Bizottság elnöke érintetté vált. A munkáltató kérte a hozzájáruló nyilatkozat megadását a KMVB-től. A KMVB a tagok határozata alapján azt megtagadta, a munkáltató perre ment, a bizottság elnökét határozatlan időre felfüggesztették a munkavégzés alól. 2004-ben a KMVB mandátuma lejárt, új KMVB alakult. Ennek a testületnek nevezett az elnökhelyettese lett. A bíróság nem fogadta el, hogy az alperes megszűnt, jogutódnak tekintette az új testületet, amely 2006-ban szintén megszűnt a munkáltatónál kialakult át-, és kiszervezések miatt. A megmaradt munkavédelmi képviselőkből (6 fő) Munkavédelmi Bizottság alakult. Időközben a bíróság elsőfokú ítéletében megadta a jognyilatkozat pótlását a munkáltatónak, a bizottság fellebbezett. A másodfokú bíróság a per felfüggesztése mellett döntött, tekintettel arra, hogy az alperes megszűnt. A per jelenlegi állásában a munkáltató bizonyítási beadványát várják, miszerint igazolja, hogy a jelenlegi Bizottság a megszűnt KMVB jogutódja.

 

A részvénytársaságnál – a törvényes feltételek megléte ellenére – nem hozták létre a paritásos munkavédelmi testületet. A Bizottság szóban és írásban is kérte a munkáltatótól a paritásos testület létrehozását. Belátják és elismerik ugyan a munkáltató azon kifogását, hogy a cég súlyos gazdasági válsága miatt a testület létrehozásával adódó kötelezettségeket kevésbé tudja teljesíteni, de nem tudják elfogadni azt, hogy a munkáltatónál nincs 3 olyan vezető, akik közül 1-et döntési jogokkal nem lehetne felruházni munkavédelmi témákban. A meglátásuk és a véleményük az, hogy a munkáltató leegyszerűsíti a dolgokat azzal, hogy a munkavédelmi szolgáltató alkalmazásával minden reá felróható kötelezettséggel leszámolt.

 

A munkavédelmi bizottság értékelése szerint nagy nehézséget jelentett egy-egy javaslatuk, elképzelésük megvalósítása. Számos esetben sikertelenül kezdeményezték a körülmények javítását.

Munkafeltételeiket tekintve úgy értékelik, hogy a működésükhöz a minimálisan szükséges feltételeket biztosítják. A munkáltatónál a munkavédelmi képviselők 1998. óta az akkor megkötött együttműködési megállapodás alapján tevékenykednek. 2001-ben (a választások után) kísérlet történt új megállapodás megkötésére. A megállapodás tervezetének 70 %-át a munkáltató első körön elutasította és a megbeszélések további részében sem óhajtott változtatni ezen. Új megállapodás tehát nem született. A jelen rendszerben az 1998. óta meglévő számítógép és nyomtató áll rendelkezésükre, használhatják az egyik szakszervezet irodáját,  biztosított részükre negyedévenként 6000 Ft összegű irodaszer ellátás, valamint a munkaidő kedvezmény. Ezt mind kapja a munkavédelmi érdekképviselet. Szakmai konferenciákra koldulniuk kell, akkor is legfeljebb egy embert küldhetnek. 2005-ben a képviselők szakszervezeteinek anyagi támogatásából sikerült 3 képviselőt küldeniük a bükfürdői munkavédelem-érdekvédelem konferenciára. Szükségük lenne saját költségvetésre és költségfedezetre, amellyel belátásuk szerint gazdálkodhatnának. Ez segíthetné a hatásosabb érdemi munkát is.

 

Az Alapítvány tevékenységét csak részben ismerik, munkája javítására nem tettek javaslatot.

 

 

 

_____ . _____