AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság, paritásos munkavédelmi testület munkája egy dohányértékesítéssel foglalkozó Kft-nél.

 

 

A dohányértékesítéssel foglalkozó kft-nél 130 főt foglalkoztatnak.

A munkavédelmi képviselő választás alkalmával a munkavállalók 5 fő munkavédelmi képviselőt választottak meg.

A megválasztott munkavédelmi képviselők létrehozták a Munkavédelmi Bizottságot.

 

A Munkavédelmi Bizottság nem kötött együttműködési megállapodást a munkáltatóval. Ennek hiányában is a munkáltatóval való együttműködésüket rendszeresnek értékelik.

Az Alapítvány észrevétele: Szükséges és célszerű, hogy a Munkavédelmi Bizottság együttműködési megállapodást kössön a munkáltatóval. Ebben rögzíthetik a jogok gyakorlásának, a kötelezettségek teljesítésének és a munkavédelmi képviselők joggyakorlásához szükséges és biztosított feltételeket.

 

A munkavédelmi képviselőknek , illetve munkavédelmi bizottságnak nincs kapcsolata a munkavédelmi hatóságokkal. Konzultációt nem folytattak, hatósági ellenőrzés alkalmával nem közölték észrevételeiket az eljáró személlyel.

Az Alapítvány észrevétele: Célszerű – és erre mindig fel is hívjuk a munkavédelmi bizottságok figyelmét – ha a Munkavédelmi Bizottság „bemutatkozik” az illetékes munkavédelmi hatóságnak, lehetőleg személyes kapcsolatot tart fenn az eljáró munkavédelmi felügyelővel. Ez lehetővé teszi, hogy a hatóság képviselője egy esetleges ellenőrzés során megkeresse a munkavédelmi képviselőt, figyelembe vegye észrevételeit, tapasztalatait.

 

A Munkavédelmi Bizottságnak jelenleg még nincs kidolgozott ügyrendje, annak kidolgozása folyamatban van.

Az Alapítvány észrevétele: A Munkavédelmi Bizottság ügyrendje biztosítja, hogy rendszeresen ülésezzen, és a gazdálkodó szervezet  helyzetének megfelelő napirendeket tárgyaljon.

 

A munkavédelmi bizottságot a képviselők 2005-ben hozták létre. A bizottság a megalakulása óta nem ülésezett.

Az Alapítvány észrevétele: A rendszeres bizottsági munka biztosítja, hogy a munkavédelmi képviselet megfelelően működjön. A Bizottság helyes megállapításai, javaslatai hozzájárulnak a munkavédelmi problémák megoldásához. Továbbítja a munkáltató felé a munkavállalók igényeit, elvárásait. Ezzel növeli elismertségét a munkavállalók körében és a munkáltató előtt.

 

A munkavédelmi képviselők egymásközti, szóbeli megállapodás alapján ellenőrizték a munkáltató által vezetett munkaidő nyilvántartást, valamint az alkoholfogyasztási tilalommal összefüggő előírások betartását.

A képviselők számára az ellenőrzések végzéséhez szükséges feltételek biztosítottak, ennek ellenére a felsoroltakon kívül egyéb kérdéseket nem ellenőriztek.

 

A munkáltató részben lehetővé teszi, hogy a képviselők részt vehessenek a munkáltatói döntések előkészítésében. Ez elsősorban az új munkavállalók oktatásával kapcsolatban valósult meg.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelemről szóló törvény további eseteket is megjelöl, amikor a Munkavédelmi Bizottságnak lehetőséget kell biztosítani a munkáltatói döntések előkészítésében. Különösen fontos, hogy az új munkahelyek létesítésével, új technológiák bevezetésével, új munkaszervezési intézkedések bevezetésével kapcsolatos munkáltatói döntések előkészítésében részt vehessen a Munkavédelmi Bizottság.

 

A Munkavédelmi Bizottság a megalakulása óta eltelt időben nem kért tájékoztatást a munkáltatótól.

Az Alapítvány észrevétele: A Munkavédelmi Bizottságnak nagyon fontos joga a tájékozódási lehetőség. A munkáltatótól kért tájékoztatás alkalmával a munkavédelmi bizottság is kifejtheti álláspontját, jó irányba befolyásolhatja a munkáltató szemléletét.

 

 

A munkavédelmi képviselők, illetve a Munkavédelmi Bizottság ez-ideig nem kezdeményezett intézkedést.

Az Alapítvány észrevétele: A munkavédelmi képviselőknek (bizottságnak) nagyon fontos joga, hogy az általuk tapasztalt hiányosságok megszüntetésére kezdeményezheti a szükséges intézkedések megtételét a munkáltatónál. A munkavédelmi képviselő (bizottság) intézkedés kezdeményezésére a munkáltatónak intézkednie, vagy 8 napon belül válaszolnia kell. Amennyiben a kezdeményezéssel a munkáltató nem ért egyet, álláspontjának indokait – kivéve az azonnali intézkedést követelő esetben – írásban köteles közölni.

 

A munkáltató a munkavédelmi képviselőket minden esetben tájékoztatja munkabaleset bekövetkezéséről. A képviselők csak esetenként vettek részt a munkabaleset kivizsgálásában. Részvételükkor általában egyetértettek a munkáltatóval a balesetet előidéző okok megállapításában. Az egyetértést minden esetben viták előzték meg. Mivel a viták alapján megegyezésre jutottak, a képviselők a munkabaleseti jegyzőkönyvön a munkáltatóétól eltérő véleményt egy esetben sem tüntettek fel.

Az Alapítvány észrevétele: Célszerű, hogy a munkavédelmi képviselő minden esetben vegyen részt a munkabalesetek kivizsgálásában. Ezzel elősegítheti a törvényes végrehajtási rendelet előírásának megfelelő kivizsgálást, a balesetet szenvedett munkavállaló érdekeinek fokozott védelmét.

 

A Munkavédelmi Bizottság nem gyakorolta egyetértési jogát a munkáltatói szabályozással kapcsolatban.

Az Alapítvány észrevétele: A törvény felhatalmazza a munkáltatót, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját – a jogszabályok és a szabványok keretein belül – meghatározza. Egyes esetekben kötelező az írásbeli szabályozás. Pld.: az egyéni védőeszköz juttatásának rendje, az egészségügyi alkalmasság orvosi vizsgálatának rendje. A Munkavédelmi Bizottságnak minden munkavédelmet érintő munkáltatói szabályozással kapcsolatban egyetértési joga van. A Munkavédelmi Bizottság egyetértése nélkül a munkáltatói szabályozás érvénytelen.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket nem rögzítették együttműködési megállapodásban. A képviselőknek, illetve a Munkavédelmi Bizottságnak részben lehetősége van az Internet használatára.

 

A munkavédelmi képviselők választást követő kötelező képzése nem történt meg.

Az Alapítvány észrevétele: A törvény meghatározza, hogy a munkáltató milyen feltételeket köteles biztosítani annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa. Ezek között kiemelt fontosságú a munkavédelmi képviselők képzése és továbbképzése. A törvény szerint a képviselőt egy választási ciklusban a megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részesíteni. Az OÉT Munkavédelmi Bizottságának ajánlása felhívja a figyelmet arra, hogy a munkavédelmi képviselők képzését és továbbképzését – amennyiben az a gazdálkodó szervezet keretein belül nem valósítható meg – arra feljogosított intézmény közreműködésével végezzék el.

 

 A munkáltató a szükséges feltételek megléte esetén biztosítja a képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A képviselők munkajogi védettségével kapcsolatos eljárási kérdéseket a helyi sajátosságoknak megfelelően nem rögzítették. (Nem kötöttek együttműködési megállapodást.) Ilyen eljárásra eddig nem került sor.

 

A Kft-nél a munkáltató kezdeményezésére létrehozták a paritásos munkavédelmi testületet. A paritásos munkavédelmi testület létszáma 10 fő.

A paritásos testület munkavállalói oldalának mind az 5 fő képviselő a tagja.

A munkáltatói oldal tagjai:

-         a kft  ügyvezető igazgatója,

-         a munkavédelmi bizottsággal kapcsolatot tartó menedzser,

-         a HR menedzser,

-         a HR menedzser helyettese (tréning-menedzser)

-         az értékesítési igazgató.

 

A munkáltatói oldalon tanácskozási joggal részt vesznek a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó külső szolgáltatók.

 

A paritásos testület működését szabályozó ügyrend kidolgozása folyamatban van. Megalakulása óta két alkalommal ülésezett. Az üléseken a következő témákat tárgyalták:

-         a kft. munkavédelmi helyzete,

-         bekövetkezett balesetek tapasztalatai,

-         új dolgozók munkavédelmi oktatása, képzése,

 

A Munkavédelmi Bizottság elnökének véleménye szerint a paritásos testület alkalmas a munkavédelmi problémák megtárgyalására. A Kft. vezetősége nyitott a képviselők javaslatainak fogadására.

 

A Munkavédelmi Bizottság elnöke elégedett a képviselők  munkafeltételeivel. Úgy értékeli, hogy a munkavédelmi képviselők tevékenysége megfelelően hozzájárul ahhoz, hogy a kft munkavállalóinak munkafeltételei javuljanak. A paritásos munkavédelmi testület keretén belül megfelelően biztosított a Kft. vezetőivel való tanácskozás a felmerülő problémák megoldására.

 

Az Alapítvány rendezvényein való részvételre lehetősége van, azokkal elégedett.

Az Alapítvány munkájának javítására vonatkozó javaslatot nem adott.

 

Az OÉT MB számára eljuttatandó javaslatot nem tett.