AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE

Beszámoló az Egis Gyógyszergyár Nyrt. budapesti Munkavédelmi Bizottsága és a budapesti Paritásos Munkavédelmi Testület működési tapasztalatairól (1994-2006)

 

1.     Általános kérdések:

A részvénytársaságnál foglalkoztatottak száma: 2703 fő volt a 2005/2006-os üzleti évben.

16 munkavédelmi képviselőt választottak és létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

2.     Együttműködési kérdések:

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval. A bizottság és a munkáltató együttműködése rendszeres. A munkáltatót az üzembiztonsági főosztály vezetője képviseli, aki rendszeresen tartja a kapcsolatot bizottsággal.

A munkavédelmi hatóságokkal elsősorban a zöldszámon keresztül tartanak kapcsolatot. Személyes kapcsolat a hatósággal baleset kivizsgálás esetében történt. A hatóság a munkabaleset kivizsgálása során a képviselő ellenvéleménye alapján járt el.

A bizottság kapcsolatot létesített a Közlekedési Főfelügyelettel is, mivel intézkedések megtételét tartotta szükségesnek az üzem környékének közlekedés-biztonsága javítása érdekében.

 

3.     A munkavédelmi bizottság tevékenysége:

A munkavédelmi bizottság az általa kidolgozott ügyrend szerint dolgozik. Üléseit egy-két havonta, illetve szükség szerint tartja. Az elmúlt időszakban a következő témákat tűzték napirendre:

-         orvosi rendelő létesítése az új telephelyen;

-         a gyár úthálózatának felújítása;

-         beszámolás a képviselői intézkedésekről, a tapasztalt hiányosságokról, azokról a hiányosságokról, amit a képviselő saját hatáskörében nem tudott megoldani;

-         a munkavédelmi szabályzat szükséges módosítása, különös tekintettel a védőeszköz juttatás kérdéseire.

A bizottsági ülés tapasztalatai alapján a munkáltató képviselője – aki megfelelő intézkedési jogkörrel rendelkezik – a szükséges intézkedéseket megtette.

A munkáltató a bizottsági munka feltételeit megfelelően biztosítja. A bizottsági ülések lebonyolítására külön helység áll rendelkezésre, amelyet a bizottság az üzemi tanáccsal közösen használ.

 

4.     A munkavédelmi képviselők és a munkavédelmi bizottság jogainak törvényes gyakorlása:

Az ellenőrzési jogok gyakorlásának különböző formái valósulnak meg. Rendszeres gyakorlat, hogy negyedévente a munkáltató képviselőjével ellenőrzést tartanak a képviselők.

Ezen kívül rendszeresek a képviselők egyénileg végzett ellenőrzései (pl. vasúti rakodás). A bizottság döntése alapján ellenőrizték a képviselők az egyéni védőeszközök használatát és azok megfelelőségét.

A bizottság elnökének véleménye szerint a munkavédelmi képviselők által végzett ellenőrzések feltételei teljes mértékben biztosítottak.

A munkáltatói döntések előkészítésében való képviselői részvétel feltételei csak részben biztosítottak. A képviselők nincsenek olyan pozícióban, hogy automatikusan tudomást szerezzenek a munkáltató tervezett intézkedéseiről. (Például: új munkahely létesítésénél előfordult, hogy nem kérték ki a képviselő véleményét, így a későbbiekben a bizottság kérdéseket tett fel a munkáltatónak.)

A tájékozódási jogát a bizottság leggyakrabban a munkavállalók igénye alapján gyakorolta. Így tájékoztatást kértek többek között új munkahely létesítéséről, az öltöző felújításáról. A bizottság elnökének véleménye szerint tájékozódásuk hatékonyságát gátolja, hogy nem szerepelnek a „tájékoztatási listán”. Ezt némiképpen ellensúlyozza, hogy a munkavédelmi bizottságnak jó a kapcsolata az üzemi tanáccsal, így érdembeli tájékoztatást kapnak. Erősnek minősítik a munkahelyen működő szakszervezetet, tőlük is számos esetben kapnak információkat.

Előfordult, hogy bizottsági szinten is kezdeményeztek intézkedést. Ilyen volt többek között az öltözők felújításának, és a dolgozók számára az ásványvíz juttatásának kezdeményezése.

Az intézkedéskezdeményezés formáját az együttműködési megállapodás tartalmazza, de a képviselőknek is lehetőségük van intézkedés kezdeményezésére.

A munkabalesetek kivizsgálásában a munkavédelmi képviselők részt vesznek. A munkáltató minden esetben tájékoztatja a képviselőt munkabaleset bekövetkezéséről, biztosítva, hogy a képviselő a munkabaleset kivizsgálásának teljes folyamatában részt vehessen. Tapasztalatok alapján minden esetben megtörtént a balesetet előidéző okok teljes mérvű feltárása. Előfordult, hogy a képviselőnek ellenvéleménye volt, ennek alapján a Felügyelőség járt el. A képviselők minden esetben aláírták a munkabaleseti jegyzőkönyvet.

A munkáltató szabályozásában a munkavédelmi képviselők bizottsági szinten vesznek részt. Az egyetértési jog gyakorlása több éves folyamattal alakult ki. A munkáltató képviselőjével együttműködve végzik el a szükséges módosításokat.

Munkavédelmi programmal a munkáltató nem rendelkezik A munkavédelmi bizottság több alkalommal kezdeményezte munkavédelmi program kidolgozását. A munkavédelmi program hiánya ellenére a bizottság által programba javasolt kérdések napirenden vannak. Ilyenek például: az orvosi rendelő fejlesztése, az öltözők felújítása, az úthálózatok szükséges karbantartása, a dohányzóhelyek kialakítása.

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához a munkáltató a biztosítja szükséges feltételeket. A feltételeket az együttműködési megállapodásban rögzítették.

A munkavédelmi képviselők munkaidő kedvezménye törvény szerinti, a bizottság elnöke 15% munkaidő kedvezményben részesül.

Minden képviselő számára biztosított az internethez való hozzáférés (munkahelyén, illetve a könyvtárban).

A munkavédelmi képviselők törvény szerinti képzése, illetve továbbképzése megtörtént és azt arra feljogosított külső intézet végezte. A munkáltató biztosítja a képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzését. Ennek köszönhetően egy képviselő már végzett, egy képviselő most szerzi meg a munkavédelmi szakképesítést.

Munkavédelmi képviselő munkajogi védettségével kapcsolatban egy alkalommal került sor eljárásra. Hosszan elhúzódó folyamat volt, melynek végén maga a képviselő kérte munkaviszonyának megszüntetését.

 

5.     A munkavédelmi paritásos testület:

A munkáltatónál létrejött a munkavédelmi paritásos testület. Létrehozását a munkáltató kezdeményezte.

A paritásos testület 6 főből áll (póttagot is választottak). A munkavállalói oldal tagjait és a póttagokat a munkavédelmi bizottság titkosan választotta.

A munkáltatói oldal tagjai:

-         az üzembiztonsági főosztály vezetője

-         az alapanyaggyártó üzemcsoport vezetője (gyártó oldal)

-         a karbantartás vezetője (karbantartó)

A paritásos testületnek még nincs kidolgozott ügyrendje. Megállapodtak az elnöki tiszt gyakorlásában. A paritásos testületben nem tartanak szavazást, megbeszélés szerint kötnek megállapodást.

A paritásos testület eddig két alkalommal ülésezett, napirendjén jelentősebb intézkedések szerepeltek (öltöző felújítás, útkorszerűsítés, orvosi rendelő létesítése).

 

6.     A képviselő bizottság javaslatai:

A bizottság elégedett munkája feltételeivel, minden technikai felszerelést (diktafon, Internet, stb.) biztosít számára a munkáltató.

Ismerik az Alapítvány tevékenységét, rendezvényein rendszeresen részt vesznek. Az Alapítvány munkájának javítására eddig még nem tettek javaslatot.


vissza