AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE

 

 

A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság, paritásos munkavédelmi testület munkája egy gyártó és értékesítő nagyvállalat központi irányító részlegénél.

 

 

A gazdálkodó szervezetnél – amely gyártás-,  értékesítés irányítással foglalkozik és egy nagyvállalat igazgatósági részlege -  740 főt foglalkoztatnak.

A munkavállalók 8 fő munkavédelmi képviselőt választottak, a munkavédelmi képviselők létrehozták a munkahelyi munkavédelmi bizottságot.

 

A munkahelyi munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval. A munkáltatóval való együttműködésüket „részben rendszeresnek” értékelik.

Szükségesnek tartják, hogy a munkáltató rendszeresen és kellő időben adjon tájékoztatást a munkavédelmi bizottságnak a munkavédelmet érintő döntések előkészítéséről. Ennek alapján javuljanak a képviselők lehetőségei a döntések előkészítésében való részvételre.

 

A munkavédelmi bizottságnak mindeddig nincs kapcsolata a munkavédelmi hatósággal. Az eddigi gyakorlatban nem fordult elő, hogy hatósági ellenőrzés során észrevételeiket megtehették volna. A hatóság  -ANTSZ , KÖJÁL – estleges ellenőrzéséről a bizottságot nem értesítették. A bizottság még nem kezdeményezett vizsgálatot.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint végzi munkáját. Havonkénti rendszerességgel ülésezik.

2005-2006. évben az aktuális kérdéseket tárgyalták, pld.:

-    ivóvíz ellátás,

-         dohányzóhelységek kialakítása,

-         védőeszköz ellátás és azok használata.

 

A bizottság megítélése szerint a munkáltató a működésükhöz szükséges minimális feltételeket biztosítja. Biztosítja a helységet a bizottság  üléseihez. Nem kifogásolja, hogy a képviselő részt vegyen a bizottsági értekezleteken, de szóban nemtetszését nyilvánítja. Szükséges lenne minden képviselőnek internetes hozzáférés, munkahelyi telefon - mivel az igazgatósági munkavédelmi képviselők számítógéppel is dolgoznak és többnyire irodában.

 

A munkavédelmi képviselők napi rendszerességgel végeznek ellenőrzéseket. Rendszeresen ellenőrzik:

-         az ivóvíz minőségét, 

-         a nemdohányzók védelmére hozott intézkedések végrehajtását,

-         a világítás megfelelőségét,

-         a gyalogos közlekedés biztonságát,

-         az egyéni védőeszköz biztosítását és azok használatát.

 

A képviselők ellenőrzéseinek feltételei biztosítottak, beléphetnek az ellenőrzési munkaterületre.

 

A munkáltató általában nem teszi lehetővé, hogy a munkavédelmi bizottság a törvényben megjelölt esetekben részt vehessen a munkáltatói döntések előkészítésében.

A törvényben meghatározott esetekben – például új munkahely létesítése, szakemberek előírt foglalkoztatása, munkavédelmi oktatás – nem tájékoztatták a képviselőket előzetesen a munkáltató tervezett intézkedéseiről. Az elkészült, vagy jóváhagyott technológiát, tematikát ismertették velük.

 

A bizottság gyakran – évente 8-10 esetben – kért tájékoztatást a munkáltatótól. A munkáltatói tájékoztatók többek között a munkahelyek minimális biztonsági feltételeinek teljesítéséről, a megfelelő minőségű ivóvíz biztosításáról, a dohányzóhelyek kialakításáról, az egyéni védőeszközök biztosításáról szóltak. Tájékoztatást kért a bizottság a munkavédelmi oktatás színvonalának emeléséről, a vezetők munkavédelmi oktatásáról, ismereteik bővítése érdekében.

 

A munkavédelmi képviselők, illetve a bizottság élt intézkedés-kezdeményezési jogával. Kezdeményezték többek között:

-         az ivóvíz minőségének javítását,

-         az elsősegélynyújtó helyek biztosítását,

-         a képernyős munkahelyek megnevezését.

 

A bizottsági ülések jegyzőkönyveit megküldik az illetékes munkahelyi vezetőnek, a munkavédelmet irányító vezetőnek.

 

 

A munkáltató a munkabalesetek bekövetkezéséről csak esetenként tájékoztatja a munkavédelmi bizottságot. Előfordult, hogy a bizottság csak véletlenül szerzett tudomást a baleset bekövetkezéséről. Számos esetben előfordult, hogy a munkavédelmi képviselővel csak aláíratták a jegyzőkönyvet. Ezért a munkabaleset kivizsgálásának teljes folyamatában is csak esetenként vettek részt a munkavédelmi képviselők.  

A munkabalesetek kivizsgálása során előfordultak viták a munkavédelmi képviselő és a munkáltató között. Az nem fordult elő, hogy a munkavédelmi képviselő eltérő véleményét feltüntette volna a munkabaleseti jegyzőkönyvön.

 

A munkavédelmi bizottság a munkáltatói szabályozás alkalmával (MvSz) gyakorolta egyetértési jogát. Részt vettek a szabályzat kidolgozásában, rész-egyetértést gyakoroltak, majd a végleges szabályzatot a   munkáltató és a bizottság elnöke együttesen írta alá.

A kockázatértékelés évenkénti felülvizsgálata esetében jó együttműködés alakult ki. Az új berendezések bekerültek a felülvizsgálatba, a munkáltatói munkavédelmi értekezletekre meghívják a képviselőt.

 

A munkáltatónak van éves munkavédelmi feladatterve ami a munkáltató véleménye szerint megfelel a munkavédelmi programnak. A feladattervben egyoldalúan - képviselőkkel történő egyeztetés nélkül – határozta meg a munkáltató az éves feladatokat. (Pld. ülésterv, beruházások zsűrizése, kockázat felülvizsgálat végrehajtása.)

 

A munkavédelmi képviselők jogaik gyakorlásához szükséges feltételeket együttműködési megállapodásban rögzítették. A bizottság elnökének lehetősége van az internethez való hozzáférésre, a képviselőknek ez csak részben lehetséges.

 

A munkavédelmi képviselők egy éven belüli alapképzése és évenkénti továbbképzése megtörtént. A képzést arra feljogosított intézmény végezte. A megfelelő előfeltételek megléte esetén a munkáltató biztosítja a képviselők számára a munkavédelmi szakirányú továbbképzés lehetőségét.

 

A munkavédelmi képviselők munkajogi védettségével kapcsolatos kérdéseket a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás nem tartalmazza. Munkajogi védettséggel kapcsolatos eljárás eddig nem fordult elő a vállalatnál.

 

A munkavédelmi paritásos testület létrehozását a munkáltató nem kezdeményezte. Ennek ellenére létrejött a testület össz-munkáltatói szinten. Össz-munkáltatói szinten 6 munkavédelmi bizottság működik. A paritásos testület 6-6 főből áll. Az irányítási munkavédelmi bizottságból 1 tagot  és 1  póttagot titkosan választottak meg.

 

A munkáltatói oldalon foglalnak helyet:

-         Vezérigazgató

-         Személyzeti Vezérigazgató helyettes,

-         Termelési Vezérigazgató helyettes,

-         Műszaki Vezérigazgató helyettes,

-         Munkabiztonsági Igazgató,

-         Munkavédelmi Főmérnök.

 

A munkáltatói oldalon tanácskozási joggal állandó résztvevők a gyárigazgatók.

 

A paritásos testület működésének feltételei biztosítottak, ügyrend szerint működik. Az ügyrend tartalmazza az elnöki tiszt gyakorlását, a rendes- és póttagok számát, az elnöklési és működési rendet.

A paritásos testület érdemben működik. Eddig két alkalommal ülésezett, a törvényben előírt témákat tárgyalták: A testület napirendjén szerepelt a munkavédelmi helyzet és tevékenység, valamint  a szükséges intézkedések.

Nem tárgyaltak eddig a munkavédelmi programról, annak végrehajtásáról Nem szerepelt napirenden a belső szabályozás tervezete, a hatósági ellenőrzések megállapításai, egyéb kérdések.

 

A bizottság úgy értékeli, hogy erőfeszítése és a munkáltatóval való együttműködése ellenére nagyon nehezen halad a munkavédelmi helyzet javítása.

Munkafeltételeikkel csak részben elégedettek. Szükségesnek tartanák munkájuk javításához az információk hatékonyabb és gyorsabb áramlását. Ehhez szükséges lenne, hogy minden képviselőnek lehetősége legyen az Internet használatára és e-mail hozzáférésre.

Szükségesnek tartják a munkavédelmi képviselők hatékony továbbképzését.

 

A Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány tevékenységét általánosságban ismerik.

Rendszeresen lehetőségük van az Alapítvány rendezvényein való részvételre, azokkal nagyon elégedettek.

 

A bizottság véleménye szerint:Esetenként a vállalati vezetőket is tájékoztatni kellene az alapítvány rendezvényeiről, az eseményekről és a törvényi előírásokról, mert torz elképzelésük van az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés szabályozásáról és működéséről!”

 

 

_____ ._____