AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: mvkepviselo@t-online.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE


 

 

A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság, paritásos munkavédelmi testület munkája egy bányaipari tevékenységet folytató vállalatnál.

 

A bányászati tevékenységet folytató vállalatnál 1600 főt foglalkoztatnak.

A képviselő választások alkalmával 11 fő munkavédelmi képviselőt választottak meg. A képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval.

A munkáltatóval való együttműködést a bizottság rendszeresnek értékeli. Az együttműködés fő területei:

-         a balesetek kivizsgálásában való részvétel,

-         a kárfelelősség megállapítása,

-         munkavédelmi szemléken való részvétel,

-         a használt védőeszközök tesztelése.

 

A bizottságnak rendszeres kapcsolata van a munkavédelmi hatóságokkal. A Bányakapitánysággal együttműködve vesznek részt a súlyos balesetek kivizsgálásában, a hatósági szemléken.

Részt vettek az ÁNTSZ-szel együttműködve a foglalkozási megbetegedéseket előidéző okok kivizsgálásában.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint végzi tevékenységét. Üléseit szükség szerint tartja, műszakváltásban, 3-havonta. A bizottsági ülés egy egész munkanapot vesz igénybe.

 

A bizottság a 2005-2006. évben  a következő napirendeket tárgyalta:

-         a tevékenység során felmerült problémák, felvetések,

-         a vállalat baleseti helyzete,

-         a használatos védőeszközökkel kapcsolatos kérdések,

-         a paritásos munkavédelmi testület létrehozásával és működtetésével kapcsolatos kérdések,

-         képzések,

-         aktuális gondok,

-         a munkavállalók által felvetett problémák.

 

A munkavédelmi bizottság úgy értékeli, hogy a működéséhez szükséges feltételek megfelelően biztosítottak.

 

A munkavédelmi képviselők az üzemi szemlék alkalmával végeznek ellenőrzést. Ennek gyakorisága általában 3 hónap.

Az ellenőrzések fő témái:

-         a munkahelyeken biztosított munkakörülmények megfelelősége,

-         a munkahelyek munkabiztonsági körülményeinek megfelelősége,

-         a védőeszközökkel való ellátottság és azok használata,

-         a munkahelyek rendje és biztonsága.

 

A munkáltató biztosítja a képviselők számára az ellenőrzéshez szükséges feltételeket.

A munkáltató nem minden esetben biztosította, hogy a bizottság a munkavédelemmel összefüggő döntések előkészítésében részt vehessen. Biztosított volt a részvétel:

-         munkavédelmi oktatással,

-         az alkalmazandó védőeszközök kiválasztásával kapcsolatos munkáltatói döntésekben.

 

A munkavédelmi bizottság több alkalommal kért tájékoztatást a munkáltatótól. Ennek formája változatos: egy alkalommal írásban, több alkalommal szóban igényelték a tájékoztatást. A tájékozódási igények a következő kérdésekre irányultak:

-         a tisztálkodási lehetőségek – fürdő – állapota,

-         a dohányzási tilalommal kapcsolatos kérdések,

-         balesetek kivizsgálásával kapcsolatos kérdések.

 

Munkavédelmi bizottsági szinten, illetve a képviselők intézkedést nem kezdeményeztek. Az intézkedés kezdeményezés formáját az együttműködési megállapodás tartalmazza.

 

A munkáltató minden esetben tájékoztatja a munkavédelmi bizottságot munkabaleset bekövetkezéséről.

A  munkavédelmi  bizottság  (képviselők)  a  munkabalesetek kivizsgálásában csak esetenként

vettek részt.  Részt vettek a súlyos  balesetek  kivizsgálásában, illetve azokban az esetekben, amikor a baleset körülményeinek megítélése, illetve az előidéző okok nem voltak  egyértelműen megállapíthatók.

 

A baleseteket előidéző okok megítélésében esetenként előfordult, hogy vita volt a munkáltató képviselője és a munkavédelmi képviselő között. Ilyen esetben a munkavédelmi képviselő külön véleményét feltüntette a munkabaleseti jegyzőkönyvön.

 

A munkavédelmi bizottság nem gyakorolta egyetértési jogát a munkáltató belső szabályozásával kapcsolatban. A szabályozás kidolgozásában nem vettek részt, részegyetértést nem gyakoroltak.

 

A munkáltatói szabályozás esetenkénti felülvizsgálatában, illetve módosításában a bizottság mind ez ideig nem vett részt

 

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal.

 

A munkavédelmi képviselők, illetve a munkavédelmi bizottság jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket az együttműködési megállapodásban rögzítették. A képviselők, illetve a bizottság számára nem biztosított az internethez való hozzáférés lehetősége.

 

A munkavédelmi képviselők törvényben előírt képzése megtörtént, azt arra feljogosított intézmény végezte. A munkáltató biztosítja – a szükséges feltételek megléte esetén – a képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

 

A munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás rögzíti a képviselő munkajogi védettségével összefüggő eljárási kérdéseket.

A bizottság gyakorlatában egy alkalommal előfordult munkajogi védettséggel kapcsolatos eljárás. Az eljárás eredményeként kétszeres végkielégítéssel távozott a képviselő.

 

A paritásos munkavédelmi testület létrehozását a munkáltató kezdeményezte. A létrehozott paritásos testület létszáma 4 fő.

A munkavállalói oldal tagjait – 2 fő + 2 póttag – titkosan választották meg.

A munkáltatói oldal tagjai: Bányászati igazgató, Erőmű igazgató.

 

A paritásos testület működéséhez elengedhetetlenül szükséges ügyrend kidolgozása folyamatban van.  A tervezet szerint foglalkozni kívánnak az elnöki tiszt gyakorlásával, rendes- és póttagok számával, valamint az elnöklési és működési renddel.

 

A paritásos testület alakuló ülést tartott, a törvényben előírt témákat mindez ideig nem tárgyalta. Nem tárgyaltak rendkívüli eseményekről, illetve hatósági ellenőrzések megállapításairól.

 

A munkavédelmi bizottság a tevékenységét a következőképpen értékeli: „Vannak eredmények, de azok nem látványosak.”

Legfontosabb feladataiknak tartják:

-         felhívják a figyelmet a biztonságosabb munkavégzésre,

-         következetesen jelezzék a hiányosságokat,

-         a kárfelelősség kivizsgálásánál biztosítsák a korrektséget.

 

A munkavédelmi bizottság a munkája feltételeivel elégedett.

 

A Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány rendezvényein való részvételre lehetőségük van.

Problémájuk, hogy sajnos, a hírek nehezen jutnak el hozzájuk, többnyire a munkáltatón keresztül. Ezért gyakran már nincs idejük a szervezésre.

Az Alapítvány rendezvényeivel részben elégedettek. Javasolják, hogy az Alapítvány a napi gondokra, az új jogszabályokra hatékonyabban hívja fel a figyelmet. Igénylik az alapítványi rendezvények megyei, vagy régiós rendezését.

 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága részére javaslat eljuttatását nem tartják indokoltnak.

 

_____ . _____