AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE

A munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület működése a Richter Gedeon Rt-nél.

 

 

A gazdálkodó szervezetnél 4790 főt foglalkoztatnak 

A megválasztott munkavédelmi képviselők száma: 13 fő.

Létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság és a munkáltató  megállapodásban rögzítették az együttműködés kérdéseit.

A bizottság a munkáltatóval való együttműködést rendszeresnek, közvetlennek és korrektnek értékeli.

A munkavédelmi hatóságokkal csak a hatósági ellenőrzések során kerültek kapcsolatba.

 

A munkavédelmi bizottság a tevékenységével kapcsolatos kérdéseket az általa kidolgozott ügyrendben rögzítette. A bizottság szükség szerint tartja üléseit, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A közbenső időszakban a bizottság elnöke és tagjai egymás között elektronikus úton (intranet) érintkeznek. Ez a módszer lehetővé teszi a felmerülő problémák gyors ismertetését, vélemények összegyűjtését és értékelését.

A bizottság az elmúlt két évben a következő kérdésekkel foglalkozott:

-         A paritásos testület létrehozása;

-         Fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos kérdések;

-         A gazdálkodó szervezet munkavédelmi helyzete;

-         Hatósági ellenőrzések tapasztalatai.

      A bizottság a munkáltató által biztosított feltételekkel elégedett, minden képviselő számára biztosított az internethez való hozzáférés lehetősége (adott kvóta szerint).

 

A vállalatnál rendszeresített gyakorlat, hogy a munkavédelmi bizottság tagjai minden évben legalább egy alkalommal a Biztonságtechnikai Tűz és Környezetvédelmi szervezet és az üzemorvosi szolgálat képviselőivel   együtt végeznek komplex ellenőrzést a gyár minden egységénél.

Ezen túlmenően a munkavédelmi képviselők feladata, hogy a hatáskörükbe tartozó területen folyamatos ellenőrzést végezzenek.

 

Folyamatosan ellenőrzik:

-         védőeszközök használatát

-         a közlekedés biztonságos feltételeit

-         a munkavállalók oktatását

-         az esetleges baleseteket követő intézkedések végrehajtását.

 

A munkáltatóval való együttműködés alapján a bizottságnak lehetősége van arra, hogy részt vegyenek a munkavédelemmel összefüggő munkáltatói döntések előkészítésében. Rendszeresen megkapják a beruházásokkal összefüggő terveket, lehetőségük van arra, hogy észrevételeiket időben megtegyék. (Szerencsés körülmény, hogy a bizottság elnöke technológiai területen dolgozik.)

A munkáltató a munkabiztonsági szaktevékenység ellátását szervezett munkavégzés keretében valósítja meg. Az üzem-egészségügyi szaktevékenységet  külső szolgáltató cég biztosítja. Munkájával a bizottság meg van elégedve. Részt vesz az új technológiák véleményezésében, az éves biztonsági felülvizsgálatban.

A munkavédelmi bizottság a munkáltató által tartott munkavédelmi oktatást megfelelő színvonalúnak tartja.

 

A munkavédelmi bizottság a munkáltatótól külön tájékoztatást nem kért. Sajátos és a bizottság által eredményesnek minősített tájékozódás volt, mikor is az üzemi tanáccsal együtt két napos összevont tájékoztatást és képzést szerveztek. Ezen túlmenően is a munkavédelmi bizottságnak az üzemi tanáccsal rendszeres napi kapcsolata van.

A munkáltatónál „MEBIR” rendszer működik, ezen belül lehetőség van a bizottság kezdeményezéseinek figyelembe vételére.

Bevett gyakorlat, hogy a munkavédelmi bizottság rendszeresen fogadó órát tart, ahol a munkavállalók javaslataikat megtehetik. Számos javaslattal éltek a munkavállalók, leggyakrabban a közlekedési viszonyokkal kapcsolatban.

 

A munkabalesetek kivizsgálásában a munkavédelmi képviselők minden esetben részt vesznek. Ennek alapja, hogy a munkáltató haladéktalanul értesíti az illetékes képviselőt a baleset bekövetkezéséről. Az eddigi kivizsgálások során a munkáltató és a képviselő között vita nem merült fel, a kivizsgálások megállapításai a munkáltató és a munkavállalók véleménye szerint is korrektek voltak. A képviselők külön véleményt a munkabaleseti jegyzőkönyvben nem tüntettek föl, a jegyzőkönyvet aláírták.

 

A munkáltató szabályozásával való egyetértési jog gyakorlása MEBIR-en keresztül valósul meg. Minden szabályozás-tervezetet a képviselők megkapnak, az automatikus észrevételezési programon keresztül. A képviselők észrevételeit, javaslatait a program rögzíti. A dokumentum végleges formáját hatályba léptetés előtt valamennyi képviselő megkapja. Így lehetősége van arra, hogy meggyőződjön észrevételének figyelembe vételéről. Valamennyi képviselő egyetértése alapján lép hatályba a vállalati belső szabályozás.

 

A munkavédelmi program a MEBIR-en belül működik. A programban foglaltak teljesülését minden évben felülvizsgálják. Külső és belső auditálási rendszer működik évente, ami szintén garantálja a munkavédelmi programban foglaltak végrehajtását.

 

A munkavédelmi képviselők munkafeltételeit az együttműködési megállapodásban foglaltak garantálják. A képviselők előírt képzése, továbbképzése megvalósult. A képzést külső, képzésre feljogosított intézmény végezte. A bizottság javaslata alapján egy fő munkavédelmi képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését biztosította a munkáltató.

 

A képviselők munkajogi védettségével összefüggő kérdéseket az együttműködési megállapodásban rögzítették. Munkajogi védettséggel kapcsolatos eljárás eddig nem fordult elő.

 

A paritásos testület létrehozását a munkavédelmi bizottság és a munkáltató együttesen kezdeményezte. A közös kezdeményezés alapján létrehozott paritásos testület 8 rendes és 4 póttagból áll.

A munkavállalói oldal tagjait törvény szerint titkosan választották a munkavédelmi képviselők.

A munkáltatói oldalon a következő beosztású tagok vannak:

-         műszaki igazgató

-         beruházási igazgató

-         biztonságtechnikai főosztály vezetője

-         vidéki gyár főmérnöke

A paritásos testület kidolgozott ügyrend szerint dolgozik, az ügyrend tartalmazza többek között az elnöki tiszt gyakorlásának a módját, a működési rendet, valamint a rendes és a póttagok számát.

A paritásos testület egy alkalommal ülésezett. Ez alkalommal értékelték a munkavédelmi helyzetet, a MEBIR alapján a munkavédelmi programot.

 

A képviselők munkájuk feltételeit jónak értékelik, tevékenységüket segíti, hogy a MEB irányítási rendszer alapján kényszerpályán vannak. Biztosított számukra a szükséges szakirodalom, konferenciákon való részvétel lehetősége, számítógép és internet használat feltételei.

Az alapítvány tevékenységét ismerik, rendezvényein rendszeresen részt vesznek.

A bizottság megfontolandónak tartja, hogy célszerű lenne a munkavédelmi képviselők számára a megbízatását igazoló jelvény/kitűző ill. egységes megbízólevél/igazolvány rendszeresítése.


vissza