AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE

A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület munkája egy végszerelést végző vállalatnál.

 

 

A gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak száma  1800-3100 fő között változik.

A munkavállalók 11 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A  munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval. A vállalat munkavédelmi szabályzata a bizottsággal egyeztetve rögzíti a munkáltató és a munkavédelmi bizottság együttműködésének kérdéseit:

kapcsolat a munkavállalói érdekképviseletekkel

                         [Hivatkozás: Munkavédelmi Törvény]

A Társaság munkavállalói által választott munkavédelmi képviselő, illetve háromnál több képviselőből alakult munkavédelmi bizottság jogait és kötelezettségeit részletesen szabályozza a Mvt. VI. fejezete.

 

                   A Társaság lehetőséget biztosít és elősegíti a munkavédelmi képviselők megválasztását, majd a törvényben meghatározott továbbképzési, tájékoztatási lehetőségeket biztosítja számukra.

 

                   A Társaság minden munkavédelemmel kapcsolatos szervezési, létesítési vagy változtatási tervét megvitatja a Munkavédelmi Bizottsággal, figyelembe véve annak egyetértési jogát. A kapcsolat általános irányítója Társaság részéről a HR igazgató, szakmai tanácsadó a munkavédelmi megbízott, míg a Munkavédelmi Bizottság részéről a bizottság elnöke. A kapcsolattartás lehetséges a közvetlen szakmai vezetőkkel, illetve bizottsági tagok között is. A kapcsolat elektronikus formában is bonyolódhat, de a jelentős vagy nem teljesülő témákról mindenképpen tájékoztatni kell a HR igazgatót.

 

                   A Munkavédelmi Bizottság elnöke, illetve a Bizottság tagjai észrevételeket kezdeményezhetnek a HR igazgató vagy a szakmai vezetők felé, a biztonságot veszélyeztető hibák elhárításáról vagy a biztonság javításáról. A megkeresett személyek kötelesek kielégítő válaszokat, programokat adni.

 

                   A Társaság köteles tájékoztatni a Munkavédelmi Bizottságot a balesetekről, foglalkozási megbetegedésekről és egyéb rendkívüli eseményekről, hogy az okok és intézkedések meghatározásában részt tudjanak venni, majd a javaslataikkal elősegíthessék a hasonló esetek megelőzését.

 

A Társaság köteles megfelelő működési feltételeket biztosítani a Munkavédelmi Bizottság eredményes munkájához.

A Munkavédelmi Bizottságnak egyetértési joga van jelen szabályzat kiadásában.

Az elmúlt két év során több esetben változott a munkáltató, illetve a munkavédelmet irányító személy. Ennek ellenére nem volt példa arra, hogy a bizottság munkavédelmi kérdéseire ne reagáltak volna, ezek a reagálások többnyire pozitívak voltak. Az évenkénti MVSZ változtatásoknál minden esetben kikérték a munkavédelmi bizottság javaslatait és a bizottság gyakorolta egyetértési jogát.

Az elmúlt két év során a cégnél végzett ellenőrzések alkalmával mind az OMMF, mind az  ÁNTSZ megkereste a munkavédelmi bizottságot  és meghallgatta véleményüket.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozta ügyrendjét. Ennek fontos fejezete, amely meghatározza a bizottsági tagok  ellenőrzési területeit. Az ellenőrzés a munkavédelmi képviselők elsődleges feladata. Az általuk ellenőrizendő területet munkahelyük és szakismeretük figyelembe vételével határozta meg a bizottság.

 

Elsődlegesen ellenőrizendő terület:

 

tagnak

Munkahely

Ellenőrizendő

1

Ny. K.

FE

Gyártó szalagok,
Workshop,
Irodák, képernyős munkahelyek,
ergonómia,
szűrővizsgálatok, képzés,

2

F. T.

IH

Karbantartás területe,
szerszámok és gépek állapota,
szerelőszalagok,

3

A. Zs.

Logisztika

Logisztika területe,
polcrendszerek állapota,
targoncák állapota, gépkönyvek ellenőrzése,
selejt raktár

4

P. E.

L21 szalag

Gyártó szalagok, ergonómia,

5

R. V.

SONDERKUKÓ

PQC, ergonómia, képzés, egészségügy,

6

K. M.

WEK

WEK és raktár terület
képernyős munkahelyek,
képzés,

7

K. J.

IH

Karbantartás területe,
szerszámok és gépek állapota,
szerelőszalagok,

8

P. G.

Logisztika

Logisztika területe,
polcrendszerek állapota,
targoncák állapota, gépkönyvek ellenőrzése,
selejt raktár

9

B. I.

L12 szalag

Gyártó szalagok,
dolgozói jelzések,
ergonómia, képzés,

10

K. E.

L12 szalag

Gyártó szalagok,
dolgozói jelzések,
ergonómia, képzés,

11

B. I.

SIMTEST

Gyártó szalagok,
Simtest, Trendmérés,

 

A bizottság az elmúlt két évben három alkalommal ülésezett, de csak egy alkalommal teljes létszámmal. A munkáltatónál működő négy műszakos munkarend miatt esetenként szűkebb körű megbeszéléseket tartottak. Az esetenkénti továbbképzéseket is felhasználták a feladatok megbeszélésére.

 

 

 

A munkavédelmi bizottság üléseinek fontosabb témái voltak:

     -   Feladatkörök felosztása.

-  Az évenkénti új  MVSZ –változtatásokról a képviselők véleményének kikérése és az     új  javaslatok elfogadása.

A munkáltató biztosítja a munkavédelmi képviselők, munkavédelmi bizottság működésének feltételeit.

            - Három tagjuk használ PC-t és e-mailt.

- Sikerült Internet hozzáférést kapni az elnök számára.

- Telefon és fax szintén a rendelkezésükre áll.

- Biztosított megegyezés szerint helyiség a megbeszélésekhez.

- A szükséges irodalmak sokszorosítása megoldott.

 

A munkáltató biztosítja, hogy a képviselők gyakorolhassák ellenőrzési jogaikat.

A képviselők által folytatott ellenőrzések rendszeresek. Kialakult gyakorlat, hogy tervszerűen a foglalkozás-egészségügyi szolgálat vezetőjével , illetve a munkavédelmi megbízottal együttműködve félévente végeznek ellenőrzést. Ezen túlmenően a képviselők saját belátásuk, és a szükségletek szerint egyénileg is végeznek ellenőrzést.

Ellenőrizték a raktárakat, termelőcsarnokokat, gyártószalagokat, azok ergonómiai feltételeit,  az esetleges balesetveszélyes körülményeket.

A munkáltató lehetővé teszi, hogy a munkavédelmi bizottság a törvényben előírt esetekben részt vegyen a döntések előkészítésében.  Részt vettek az új munkahelyek létrehozásával,  munkaszervezési intézkedésekkel kapcsolatos döntések kidolgozásában.

Szerencsés körülmény, hogy a bizottság elnöke gyártás előkészítő mérnök és így minden átalakítás, termékváltoztatás esetében kifejtheti véleményét.

A bizottság kifejthette véleményét a munkabiztonsági szakember személyében történt változás esetében. Ellenőrzési lehetőségük van a munkavédelmi oktatás terén.

A bizottság a következő kérdésekben kért tájékoztatást a munkáltatótól:

-         a munkavállalókat szállító autóbuszok zsúfoltsága,

-         öltözők kialakítása,

-         külső munkahelyen dolgozók munkakörülményei, azok javításának lehetőségei (védőruházat, melegedőhelység, védőital, lehetséges-e számukra mikrohullámú sütőt biztosítani),

-         Simtest LCD TV-k által okozott esetleges sugárterhelés.

 

A bizottság, illetve a munkavédelmi képviselők több alkalommal kezdeményeztek intézkedést. Intézkedés kezdeményezést e-mailen keresztül intézik a munkavédelmet irányító vezető felé. (Személyzeti igazgató) Másolattal tájékoztatják az érintett személyt és a Szakszervezetet. (Ezt a formát az Együttműködési megállapodás szerint végzik.)

A bizottság, illetve a képviselők többek között kezdeményezték

-         Balesetveszélyesen  kialakított feljáró átépíttetését

-         Elsősegélynyújtó tanfolyam szervezését

-         Hallásvizsgálat előírását, lebonyolításának szervezését

-         Zajszint mérést

-         Ólomexpozíció megállapítását szűrővizsgálattal

-         Kézsérülések csökkentése lehetőségének  vizsgálatát

-         Látásjavító szemüveg  biztosítását a képernyős munkahelyeken dolgozók számára . Ezeknek a dolgozóknak évenkénti szűrővizsgálatát, a szükséges szemüveg költségének megtérítését.

A munkáltató minden esetben tájékoztatja az illetékes képviselőt munkabaleset bekövetkezéséről. Minden esetben aláírta a képviselő a munkabaleseti jegyzőkönyvet. A munkabaleset kivizsgálásának teljes folyamatában csak esetenként vettek részt a képviselők. A képviselők általában egyetértettek a munkáltató megállapításaival. Esetenként előfordult vita a képviselő és a munkáltató között a munkabaleset okának meghatározásában, de mindig közös nevezőre jutottak az intézkedés meghatározásában. Előfordult, hogy a munkavédelmi képviselő külön véleményét feltüntette a munkabaleseti jegyzőkönyvben.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkavédelmi szabályzattal kapcsolatban. Részt vettek a szabályzat kidolgozásában, ennek alapján részegyetértést gyakoroltak. A bizottság közreműködésével vizsgálták felül és módosították a munkavédelmi szabályzatot.

A munkáltató rendelkezik munkavédelmi programmal.

A munkavédelmi képviselő jogainak gyakorlásához szükséges feltételeket nem szabályozták együttműködési megállapodásban, mert azokat a munkavédelmi szabályzat tartalmazza. A működési feltételek adottak (számítógép, telefon, Internet, fénymásoló, nyomtató, költségtérítés).

A munkavédelmi képviselők törvény szerinti alap- és továbbképzését végrehajtották. A képzést és továbbképzést arra feljogosított szervezet végezte. Szakirányú továbbképzést a bizottság nem igényelt, pedig arra lenne lehetőség.  

A munkavédelmi képviselő munkajogi védettségével kapcsolatos eljárás nem volt.

 

A munkavédelmi paritásos testület létrehozását – a törvényben előírtakkal szemben – a munkavédelmi bizottság kezdeményezte. A testület többszöri kezdeményezés ellenére sem jött létre.  Ennek egyik oka, hogy  a vezetésben többszöri változás történt. Másik ok, hogy a bizottság mandátuma is csak két év, ami jövő év elején lejár. Ezért nem látták értelmét a bizottság megalakításának.

A gátló okok ellenére a munkavédelmi bizottság a törvény szerint titkos szavazással megválasztotta a munkavállalói oldal tagjait és póttagjait.

 

A bizottság véleménye szerint a képviselők által feltárt hiányosságokat döntő többségükben gyorsan sikerült megszüntetni. Munkájukat eredményesnek értékelik. Munkafeltételeikkel elégedettek. A bizottság tagjai rendszeresen részt vesznek az Alapítvány konzultatív fórumain, látogatják az Alapítvány honlapját. A konzultatív fórum elnökétől és az Alapítvány hírlevele által kapott információk jól segítik munkájukat.

Az Alapítvány rendezvényeit azért is szívesen látogatják, mert megfelelő tájékoztatást kapnak a jogszabályok változásairól, hasznosak számukra a rendezvények alkalmával kapott tájékoztató anyagok. Ezeket a továbbképzések alkalmával is fel tudják használni.

 

 

____.____

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vissza