AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE

A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság, paritásos munkavédelmi testület munkája egy villamos energia termelő vállalatnál.

                

 

 

A villamos energiát termelő vállalatnál 2600 főt foglalkoztatnak. A munkavállalók 13 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkahelyi munkavédelmi bizottságot.  

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval. A bizottság a munkáltatóval való együttműködést rendszeresnek értékeli. Az együttműködés fő területei:

-         a munkáltatói döntések előkészítésében, a döntési folyamatban való részvétel,

-         a munkáltatóval együtt lefolytatott közös ellenőrzések,

-         részvétel a munkabalesetek kivizsgálásában.

A gyakorlat alapján a munkavédelmi képviselők és a munkáltató együttműködése a kapcsolattartóin keresztül napi szinten valósul meg.

 

A munkavédelmi bizottság  kapcsolatot tart a munkavédelmi hatóságokkal. (OMMF, ÁNTSz) A bizottság éves munkatervében szerepelteti, hogy konzultációt folytatnak a régió igazgatóhelyettesével és az adott terület felügyelőjével. A bizottság munkavédelemmel kapcsolatos rendezvényén előadóként is szerepelnek.

 

A munkavédelmi bizottság kidolgozott ügyrendje szerint dolgozik. Üléseiket kéthetente, illetve szükség szerint tartják.

A bizottsági ülések napirendjének fő témaköreit az éves munkatervükben előre meghatározzák, a további napirendeket a képviselők javaslatai szerint tűzik ki az aktuális témáknak megfelelően. Ezek kapcsolódnak a tárgyévre kitűzött célokhoz. Pl.:

-         Munkahelyi konzultációk a munkavállalókkal.

-         Beszámoló a képernyős munkahelyekkel a veszélyes anyagok használatával, tárolásával kapcsolatos képviselői tapasztalatokról.

-         Munkahelyi munka-és tűzvédelmi oktatások tapasztalatainak értékelése.

-         Jogszabályok és üzemi szabályzatok változásainak áttekintése.

-         Beszámoló egyéb munkavédelemmel kapcsolatos konzultációról, fórumról és rendezvényekről.

-         Tájékoztatás a foglalkozás-egészségügyi szolgálat vezetőjétől.

A bizottság rendszeres munkájához a feltételeket a munkáltató folyamatosan biztosítja.  

 

A munkavédelmi képviselők ellenőrzéseiket munkavállalói bejelentés alapján kezdeményezik, vagy az illetékességi területükön a gazdasági vezetővel együttműködve végzik.

A képviselők által leggyakrabban ellenőrzött kérdések:

-         a munkahelyek rendje,

-         a munkaeszközök megfelelősége,

-         az egyéni védőeszközök minősége és azok használata,

-         a képernyős munkahelyekre vonatkozó követelmények teljesülése,

-         veszélyes anyagok kezelése és tárolása,

-         a közlekedési utak állapota.

 

A képviselők ellenőrző tevékenységéhez szükséges feltételeket a munkáltató megfelelően biztosítja.

A munkavédelmi bizottság a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás szerint rendszeresen részt vesz a munkáltatói döntések előkészítésében. Az eddigi gyakorlat szerint a döntés előkészítésben való részvétel:

           -     kockázatértékelés végrehajtásának módszerével, ütemezésével,

-         új munkahely létesítésével

-         új munkaszervezési intézkedések bevezetésével,

-         új technológia bevezetésével,

kapcsolatban fordult elő.

 

A munkavédelmi bizottság számos alkalommal kért tájékoztatást a munkáltatótól.  Ez rendszeres gyakorlat a bizottság és a munkáltató kapcsolatában, és folyamatosnak mondható.

A tájékozódás és konzultáció fontosabb témái:

-         a vállalati belső szabályozás,

-         az egészségügyi ellátás,

-         a védőeszköz ellátás és használat kérdései,

-         a munkavédelmi oktatás,

-         a kockázatértékelés és az abból adódó feladatok.

 

A bizottság, illetve a munkavédelmi képviselők intézkedések kezdeményezését a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás szerint végzik. (Mindig szem előtt tartva a munkáltató kötelességét. Minél alacsonyabb szinten, helyben történjen az intézkedés.)

A képviselők kezdeményezéseiket bejelentések, illetve saját vizsgálódásuk tapasztalatai alapján tették meg. Az intézkedések kezdeményezése túlnyomó részt a munkahelyek biztonságának fokozására, az egyéni védőeszközök minőségének javítására, közlekedési útvonalak hibáinak, veszélyeinek megszüntetésére vonatkoztak.

 

A munkáltató a jogszabályi előírások és az együttműködési megállapodás szerint minden esetben e-mailben, a baleseti bejelentő beérkezését követően tájékoztatja a munkavédelmi képviselőt, illetve a bizottságot munkabaleset bekövetkezéséről. A képviselők a munkabaleset kivizsgálásának folyamatában - a lehetőség biztosításának ellenére -  esetenként vesznek részt.  (Az elmúlt időszak kivizsgálási eredményei alapján munkavállalót hátrány nem ért az eseménnyel kapcsolatban)

Amikor a munkavédelmi képviselő részt vett a munkabaleset kivizsgálásában, általában nem volt vita a balesetet előidéző okok megítélésében. Nem fordult elő, hogy a munkavédelmi képviselő külön véleményt tüntetett volna fel a munkabaleseti jegyzőkönyvben.

 

A munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát a munkavédelmi szabályzattal kapcsolatban. Részt vettek a szabályozás kidolgozásában, az egyetértési jogot bizottsági ülésen határozathozatallal gyakorolták. Az eljárás során előfordultak viták a munkáltatóval, ezeket közös megegyezés alapján megoldották.

 

A gazdálkodó szervezetnek nincs a munkavédelmi törvény szerinti kidolgozott munkavédelmi programja. A bizottság még nem kezdeményezte, hogy  munkavédelmi programot készítsenek a munkáltatóval együttműködve.

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához a szükséges feltételeket a munkáltató az együttműködési megállapodás szerint biztosítja. A képviselők számára lehetőség van az Internet használatához.

 

A munkavédelmi képviselők előírt képzése és továbbképzése a törvényben előírtak szerint megtörtént.

A munkavédelmi képviselők jogszabályban előírt képzését és továbbképzését a bizottság egyetértésével a munkáltató a munkavédelmi szakembereinek közreműködésével oldotta meg.

2002 és 2005 között a munkáltató lehetőséget biztosított szakmai képzettség megszerzésre az OMKT kihelyezett tanfolyamával. (Munkavédelmi technikus, emelőgép ügyintéző, tűzvédelmi előadó)

 

A munkáltató folyamatosan támogatja a munkavédelemmel kapcsolatos országos rendezvényen való részvételt. Ennek alapját az éves költségtervezetben is szerepelteti a bizottság.

 

A képviselők munkajogi védettségét a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás tartalmazza.  Ilyen eljárásra ez ideig nem került sor.

 

A paritásos munkavédelmi testületet a munkavédelmi törvény módosításának hatályba lépésekor létrehozták. Ez a munkáltató kezdeményezésére történt. A testület 6 főből áll, 2 fő póttagot is választottak.

A munkavállalói oldal tagjait a törvény szerinti titkos szavazás útján választották meg. A munkáltatói oldalon szerepelnek:

-         Biztonsági Igazgató,

-         Biztonsági Főosztályvezető

-         Munka és Tűzvédelmi Osztályvezető

 

A testület működési feltételei biztosítottak, a kidolgozott ügyrend tartalmazza az elnöki tiszt gyakorlásának módját, a rendes- és póttagok számát, az elnöklési és működési rendet.

A paritásos munkavédelmi testület érdemben működik. Évente két alkalommal tartja üléseit, a törvényben előírt témákat tárgyalták:

-         a munkavédelmi helyzetet, tevékenységet, a szükséges intézkedéseket,

-          állást foglaltak a munkavédelmet érintő belső szabályozás tervezetéről,

-         megtárgyalták hatósági ellenőrzések tapasztalatait, felmerült rendkívüli eseményeket.

 

A munkavédelmi bizottság úgy értékeli, hogy elért eredményeiket annak is köszönhetik, hogy jó az együttműködésük a munkáltatóval. Eredményes működésüket a munkáltató el is várja.  Munkájuk feltételeivel elégedettek.

 

Az Alapítvány tevékenységét ismerik, lehetőségük van rendezvényein való részvételükre. Ugyanakkor javasolják, hogy az Alapítvány rendezvényein legyen több gyakorlati példa.

Szükségesnek tartják, hogy az Alapítvány rendezvényein esetenként más érdekképviselet (szakszervezet, ÜT) is szólaljon meg.

 

Megítélésük szerint az Alapítvány honlapjának működtetése jó, minden képviselő számára elérhető, gyakorlati munkájukhoz jól használható.

 

 

A bizottság véleménye szerint a munkavédelmi képviselői rendszer (a törvényi előírások mellett) azokon a munkahelyeken működik eredményesen, ahol a szakszervezet és az üzemi tanács is jól működik. Ezekkel a szervezetekkel való együttműködést (már ahol egyáltalán működik) különösen szükséges lenne fejleszteni.

 

_____ . _____

 

 

 

 

 


vissza