AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE

A munkavédelmi képviselők, munkahelyi munkavédelmi bizottság, paritásos munkavédelmi testület munkája egy multinacionális vállalat gyáregységében.

 

 

A gazdálkodó szervezetnél (gyáregységben) foglalkoztatottak száma : 1100-1600 fő között változik.

A nagyvállalat teljes létszáma 11000-14000 fő.

A multinacionális nagyvállalat több egymástól jól elkülönítető tevékenységi körrel rendelkezik. Vállalaton belüli ágazati szervezeti kialakítás valósul meg  A tájékoztatás egy vidéki önálló gyárról szól, amely két telephelyen több üzemmel működik. A gyáregység alapvető tevékenysége az ágazat más gyárainak alkatrész ellátása – tömeggyártással -valamint egyedi gépgyártás alapvetően saját célra tervezéstől a gyártásba adásig. Tartalék gépalkatrészeket is gyártanak  a saját termelő-berendezéseikhez.

A gazdálkodó szervezetnél 11 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.          Ágazati szinten központi munkavédelmi bizottság is működik.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval.

A bizottság a munkáltatóval való együttműködést rendszeresnek értékeli. Az együttműködés fő területei a döntési folyamatban való részvétel, valamint a közösen lefolytatott ellenőrzések.

A bizottság azt az alapelvet vallja, hogy a felvetődött problémákat azok helyszínén kell megoldani. Előfordulhat, hogy az adott terület képviselője nem tud megfelelő eredményt elérni, ebben az esetben a bizottság elnöke jár el a probléma megoldásáért.

A gyári munkavédelmi bizottság ülésén rendszeresen részt vesz a gyár Környezetvédelmi Egészségügyi és Munkavédelmi (KEM) szervezet képviselője, ezzel a munkáltató a törvényi kötelezettségének eleget tesz.   A gyárban jelenleg nincs a KEM szervezetben munkavédelmi szakember. Az esetleges szaktevékenységhez szükséges feladatokat az ágazat másik gyárában dolgozó, munkavédelmi felsőfokú szakképesitéssél rendelkező szakember látja el. A gyár az ágazati vezetés jóváhagyásával végez minden munkavédelmi tevékenységet, pl. munkavédelmi terv, expozíciós mérések tervezése, megrendelése, KEM beruházások. A gyári tervezet összeállításában a munkavédelmi bizottság részt vesz illetve megtárgyalja azt. Az ágazatai döntésekben a központi munkavédelmi bizottság foglal állást.

A gyárban havonta tartanak KEM szemlét. A szemlebizottságban részt vesznek a gyári KEM szervezet tagjai,  a foglalkozás-egészségügyi szakember (általában az orvos), a gyári tűzvédelmi megbízott, a gyári vegyi anyag felelős és a munkavédelmi bizottság tagja. Amennyiben a munkavédelmi képviselő kevés gyakorlattal bír, akkor a bizottság elnöke is részt vesz a szemlén.

A munkavédelmi képviselők az OMMF zöld számát rendszeresen használják. Problémás esetekben általában a bizottság elnöke jár el. Eredménynek értékelik, hogy a gyári szakemberek is igénybe veszik az OMMF szakértelmét, a zöldszámon keresztül kérik  véleményét.

Hatósági ellenőrzéskor a munkavédelmi felügyelő nem vette figyelembe a képviselő véleményét, nem is igényelte a munkavédelmi képviselők jelenlétét az ellenőrzésékor.

 

A bizottságnak van kidolgozott ügyrendje. Éves program alapján dolgoznak. A bizottság általában 4-6 hetenként ülésezik, szükség esetén gyakrabban is tartanak bizottsági ülést.

A bizottság 2005-2006-ban többek között a következő kérdéseket tárgyalta:

-         A foglalkozás-egészségügy helyzete a gyárban.

-         A védőburkolatok alkalmazása. (A munkáltató előírásai szigorúbbak a magyar előírásoknál.)

-         Munkavédelmi szakemberrel való ellátottság.

-         A gyári munkavédelmi szabályzat módosítása. (Elutasította a bizottság. Második alkalommal fogadta el az elvégzett módosítások után!)

-         A munkahelyi klíma állapota, figyelembe véve az előírásokat.

-         Expozíciós mérési javaslatok, és azok eredményének értékelése, a szükséges feladatok meghatározása.

A bizottság munkájának feltételeit a munkáltató megfelelően biztosítja, az együttműködési megállapodásban foglalt szabályozás szerint. A munkáltató biztosítja a  munka végzéséhez szükséges irodát, a városi telefonvonalat, a számítógépet nyomtatóval, CD-lejátszóval. A bizottság számára lehetséges az internethez való hozzáférés, e-mail címmel rendelkeznek. Más szervezetekkel megosztva használhatják a CD jogtárat.

A bizottság, illetve a képviselők munkájához szükséges munkaidő kedvezmény biztosított. Az utazási kedvezményt és a konferenciákon való részvételt nem minden esetben tudja biztosítani a munkáltató, azok költségkihatása miatt.

 

 

A munkavédelmi képviselők rendszeresen végeznek ellenőrzést. Havonta részt vesznek a KEM szemléken. Ezen kívül feladatuk a naponta felmerülő problémák megoldása. Sok esetben a munkavállalók jelzik a képviselőknek a problémákat, ezeket a képviselők megvizsgálják. Amennyiben a munkavállalók igényét megalapozottnak találják, kezdeményezik a szükséges intézkedést. Ellenkező esetben – ha a munkavállalók igénye nem megalapozott – tájékoztatják arról a kezdeményezőt.

A bizottság véleménye szerint a képviselők ellenőrzési feltételei megfelelően biztosítottak.

A munkáltató általában lehetővé teszi, hogy a munkavédelmi bizottság részt vehessen a döntések előkészítésében.

A bizottság többek között a következő döntések előkészítésében vett részt:

-         A munkaterületek átrendezésénél,

-         új gépek gyártástervezésénél és termelésbe állításakor,

-         utólagosan tárgyalták – a bizottság határozott kérésére – a szakember előírt foglalkoztatását. (Újabb munkavédelmi szakember alkalmazására nem került sor.)

A munkavédelmi oktatással kapcsolatos döntésben a bizottság nem vett részt. Nem igényelték a részvétel lehetőségét.

A bizottság a tájékozódási jogával a fenti kérdésekben élt.

A bizottság a véleménynyilvánítási, intézkedés kezdeményezési jogával több alkalommal élt. Ennek formáját az együttműködési megállapodás tartalmazza. Minden bizottsági ülésen lehetőségük van arra, hogy intézkedést kezdeményezzenek. Tapasztalatuk szerint ennek alapján a munkáltató a törvényben előírt kötelezettsége szerint az intézkedést meg is teszi.

A bizottság többek között a következő intézkedéseket kezdeményezte:

-            klímaállapotok javítása,

-            egyéni védőeszközök választékának bővítése,

-            szociális helységek takarítása, felújítása,

-            lépéskönnyítő szőnyegek alkalmazása,                                                      

-            ergonómiai problémák megoldása

A munkabalesetek kivizsgálásában a képviselők és a bizottság elnöke minden esetben részt vesz. A balesetek bekövetkezéséről a munkáltató minden esetben megadja a szükséges tájékoztatást. (Korábban ez nem minden esetben történt meg, a tájékoztatást a bizottságnak ki kellett vívnia.)

A munkabaleseteket előidéző okok megállapítása során előfordultak viták a munkáltató képviselője és a munkavédelmi képviselő között, azonban minden esetben sikerült megegyezésre jutniuk. Viták elsősorban a felelősség megállapításával összefüggésben merültek fel. A munkabaleseti jegyzőkönyvben külön véleményt a képviselők nem tüntettek fel.

A munkáltató szabályozásával kapcsolatban a bizottság gyakorolta egyetértési jogát. Ez a nagyvállalati szabályozás során a központi munkavédelmi bizottság hatáskörébe tartozik. (Ágazati Munkavédelmi Szabályzat.) A gyári munkavédelmi szabályozással összefüggésben a munkavédelmi bizottság gyakorolta az egyetértési jogot. Az egyetértési jogot  bizottsági ülésen gyakorolták.

Az egyetértési jog gyakorlása során esetenként vita merült fel a munkáltató és a bizottság között. Volt rá eset, hogy elutasították a munkáltató javaslatát. Jelenleg is van ilyen ügy folyamatban. A bizottság rendszeresen részt vesz a munkavédelmi szabályzat szükség szerinti felülvizsgálatában, jogszabály, vagy egyéb körülmények változása esetén.

A munkáltató rendelkezik munkavédelmi programmal.

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához feltételeket az együttműködési megállapodásban rögzítették. Ezek megfelelnek a törvényben előírtaknak.

Sajátos gyakorlata alakult ki az együttműködési megállapodás elkészítésének: A megállapodás tervezetét a munkavédelmi bizottság elnöke készítette el, a bizottsági tagok javaslatai és a törvényben foglalt munkáltatói kötelezettségek figyelembe vételével. Ezt a tervezetet a munkáltató jogi szakembere véleményezte. Ezt követően írta alá a megállapodást a munkáltató és a munkavédelmi bizottság elnöke. Ez a bizottság és elnöke számára nagy munkát jelentett, de véleményük szerint megérte a fáradtságot, más bizottságoknak is javasolják ennek a módszernek a követését.

A munkavédelmi képviselők számára a munkáltató biztosítja az internethez való hozzáférés lehetőségét. Ezzel a lehetőséggel a bizottság elnöke és négy képviselő él is. A többi képviselők ezt a lehetőséget nem igénylik, amit a bizottság elnöke hibának tart, de nem lehet erőltetni, hogy minden képviselő használja az internetet.

A képviselők törvényben előírt alapképzése megtörtént. Ezt követően nyolc-nyolc órás továbbképzést is tartottak, a harmadik továbbképzést most tervezik. A képzést, továbbképzést arra feljogosított intézmény végezte.

A gyárban nem merült fel igény képviselők munkavédelmi szakirányú továbbképzésére. Ágazati szinten azonban többen szereztek munkavédelmi szakképesítést vállalati támogatással.

A munkavédelmi képviselők munkajogi védettségét a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodás rögzíti. Gondnak tartja a munkavédelmi bizottság, hogy a munkavédelmi képviselők munkajogi védettségét a Munka Törvénykönyvében a szakszervezeti tisztségviselőkre hivatkozva szabályozzák. Ez a gyakorlat értelmezési vitára ad lehetőséget.

Előfordult munkajogi védettséggel kapcsolatos vita a gyakorlatukban. A munkáltató átszervezésre hivatkozva más munkakörbe helyezte át a munkavédelmi képviselőt. Az áthelyezés végrehajtását követően tényként közölték a munkavédelmi bizottság elnökével az áthelyezést. A bizottság fellépésére a képviselőt visszahelyezték eredeti munkakörébe.

A képviselő évek múlva váltott munkakört, mivel az számára kedvezőbb volt. Jelenleg is ebben a munkakörben dolgozik, viszont már nem munkavédelmi képviselő. Ennek oka, hogy új munkahelyén egy régebben ott dolgozó képviselőt újra választottak, pedig ő is indult a választáson.

 

A munkavédelmi paritásos testület létrehozását ágazati szinten a központi munkavédelmi bizottság, helyi szinten a gyári munkavédelmi bizottság kezdeményezte.

Ágazati szinten 6 fős, gyári szinten 4 fős paritásos testület jött létre.

A munkavállalói oldal tagjait a törvényben előírt módon, titkos szavazással választották meg. A szavazás lebonyolítását a Szakszervezet választási eljárásokban tájékozott tagja vezette. Az Ő felügyeletével történt a választás is, mindenki teljes megelégedésére. Póttagokat is választottak.

A munkáltatói oldal tagjai ágazati szinten:

-         Központi KEM szervezet vezetője,

-         Egy ágazati munkavédelmi szakember,

-         Ágazati HR kompenzációs meanegger.

A munkáltatói oldal tagjai gyári szinten:

-         KEM vezető

-         HR vezető

A paritásos testület jelentősége és szerepe a munkáltató számára mai napig sem kellően ismert.

A vállalat felépítése bonyolult - egymástól eltérő ágazatai miatt - , a törvényben  előírt vezetöi szintek nem ismertek. A globális felépítettség miatt az elsőszámú vezető személyének meghatározása is gondot okoz. A fölrajzi távolságok és nyelvi nehézségek gátolják a működést. A paritásos testületnek nincs még kidolgozott ügyrendje, érdemben még nem működik.                                                               

 

A bizottság véleménye szerint mára már elérték több ciklus munkájával, hogy a munkavédelmi képviselői tevékenység elismert. Alapvetően a közvetlen vezetőknél kellett szemléletváltást elérni! A gondokat ott kell megoldani, mert ott keletkeznek.

Alapelvük: ”Amennyiben egy munkabalesetet is meg tudtak előzni, és/ vagy segíteni tudtak egy bajbajutott munkatársuknak, már nem dogoztak hiába!” Természetesen mindennap vannak újabb feladatok, melyeket meg kell oldaniuk a vezetéssel közösen .A helyi vezetésnek előírt felsőbb elvárás a nulla baleset! Ahhoz, hogy teljesüljön, minden számára elérhető eszközt felhasznál. Ez segíti a munkájukat.

 

A gyáregységben a  képviselők több műszakos munkarendben dolgoznak, ami nehezíti a munkájukat, de önállóságra is nevel. A munkáltató a törvényben és az együttműködési szerződésben foglaltakat alapvetően betartja.  Véleményük szerint az erkölcsi és anyagi megbecsülés lehetne jobb, melyet a törvényben kellene szabályozni. Most meleg baráti kézfogás a jutalom. 

A bizottság elnöke alapítása óta részt vesz az Alapítvány Konzultatív Fórumának a munkájában. Ismeri és elismeri az Alapítvány munkáját, általában részt vesz rendezvényein és azokat megfelelőnek tartja.

 

_____ . _____

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 


vissza