AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE

A munkavédelmi bizottság és a paritásos munkavédelmi testület működése egy vegyipari vállalatnál.

A vegyipari részvénytársaságnál 1200 főt foglalkoztatnak.

A megválasztott munkavédelmi képviselők száma 15 fő.

A munkavédelmi képviselők munkavédelmi bizottságot hoztak létre.

 

A munkavédelmi bizottság a munkáltatóval együttműködési megállapodást kötött.

A munkavédelmi bizottság és a munkáltató, illetve megbízottjának együttműködése rendszeres.

A munkavédelmi bizottság kapcsolatot tart a munkavédelmi hatóságokkal.

 

A munkavédelmi bizottság általa kidolgozott ügyrend szerint dolgozik. Üléseit havonta tartja.

A bizottság által az elmúlt években tárgyalt napirendek:

-         éves EBK jelentés és Intézkedési terv véleményezése,

-         védőruha juttatás rendje,

-         foglalkozás-egészségügyi helyzet,

-         baleseti statisztika és a balesetek tapasztalatainak ismertetése,

-         kémiai biztonsággal kapcsolatos előírások teljesülése,

-         védőital juttatás problémái és annak megoldása.

 

A bizottság munkájának feltételei biztosítottak.

 

A munkavédelmi képviselők munkavégzésükkel összefüggésben naponta végeznek ellenőrzést. Negyedévente részt vesznek  az üzemvezetői szemléken.

A munkavédelmi képviselők leggyakrabban a következő kérdéseket ellenőrzik:

-         egyéni védőeszközök állapota, minősége, használatuk,

-         munkahelyek biztonsága,

-         tisztálkodási lehetőségek,

-         védőital juttatás.

A képviselők ellenőrzési feltételei biztosítottak.

 

A munkáltató lehetővé teszi a bizottság részvételét egyes döntések előkészítésében. A bizottság részvétele a következő esetekben fordult elő:

-         új munkahely létesítése,

-         új munkaszervezési intézkedések,

-         új technológia bevezetése,

-         munkavédelmi oktatás.

 

A munkavédelmi bizottság évente 3-4 alkalommal kért tájékoztatást a munkáltatótól. Tájékoztatást kértek:

-         foglalkozás-egészségügyről,

-         baleseti helyzetről,

-         intézkedési tervről,

-         belső szabályozásról,

-         beruházási, fejlesztési terv munkavédelmi vonzatáról.

 

Képviselői, illetve bizottsági szinten több alkalommal kezdeményeztek intézkedést. Az intézkedéseket elektronikus úton, üzemi szintű munkavédelmi bizottsági üléseken, személyes megbeszéléseken kezdeményezték.

Az intézkedés kezdeményezések kiterjedtek:

-         az egyéni védőeszköz nomenklatúra módosításra,

-         úthibák kijavítására,

-         technológia változtatásra,

-         foglalkozás-egészségügyi eljárás módosítására,

-         ergonómiai kérdésekre.

 

A munkabalesetek bekövetkezéséről a munkáltató minden esetben tájékoztatja a munkavédelmi bizottságot. A tájékoztatás alapján minden esetben részt vettek a képviselők a baleset kivizsgálásának teljes folyamatában. A részvétel megvalósult a „kvázi” baleset kivizsgálásában is. A részvétel során esetenként előfordult, hogy vita merült fel a munkáltató és a képviselő között a balesetet előidéző okok megítélésében. Ennek ellenére nem fordult elől, hogy a képviselő külön véleményt tüntetett volna fel a munkabaleseti jegyzőkönyvben.

 

A munkáltatói szabályozással kapcsolatban a munkavédelmi bizottság gyakorolta egyetértési jogát. Ez bizottsági ülésen történt. Az egyetértési jog gyakorlásakor esetenként viták merültek fel. Éves rendszerességgel, jogszabály, vagy a körülmények változása alkalmával a bizottság részt vesz a munkavédelmi szabályzat felülvizsgálatában, szükség szerinti módosításában.

A gazdálkodó szervezet rendelkezik munkavédelmi programmal.

A munkavédelmi képviselői jogok gyakorlásának feltételeit rögzítették az együttműködési megállapodásban.

A képviselőknek biztosított az internethez való hozzáférési lehetősége.

Megtörtént a képviselők előírt képzése, továbbképzése, arra feljogosított intézmény által.

A szükséges feltételek megléte esetén a munkáltató biztosítja a  képviselő munkavédelmi szakirányú továbbképzését.

A képviselő munkajogi védettségével kapcsolatos eljárási kérdéseket az együttműködési megállapodás tartalmazza. Előfordult munkajogi védettséggel összefüggő eljárás, melynek során a munkavédelmi képviselő számára pozitív bírósági döntés született.

 

A vállalatnál létrehozták a paritásos testületet, azonban nem a munkáltató, hanem a munkavédelmi bizottság kezdeményezésére.

A paritásos testület tagjainak száma: 6 fő.

A munkavállalói oldal tagjainak megválasztása titkosan történt, póttagokat is választottak.

A munkáltatói oldal tagjai:

-         vezérigazgató,

-         biztonságtechnikai szervezet vezetője,

-         munkavédelmi szakember.

Tanácskozási joggal a munkáltatói oldalon témától függően vesznek részt.

A paritásos munkavédelmi testület kidolgozott ügyrendje szerint végzi munkáját. Az ügyrend tartalmazza az elnöki tiszt gyakorlását, a rendes- és póttagok számát, az elnöklési és működési rendet.

A paritásos testület érdemben működik. A 2005. szeptemberben történt megalakulását követően 5 alkalommal ülésezett.

A paritásos testület ülésein tárgyalták a törvényben előírt témákat:

-         munkavédelmi helyzetet, tevékenységet, szükséges intézkedéseket,

-         munkavédelmi programot, annak végrehajtását.

Munkavédelmet érintő belső szabályozásról még nem történt állásfoglalás.

 

A bizottság a tevékenységüket jónak ítéli meg, ezzel együtt sok mindenben szeretnének javítani a működésükön. A munkafeltételeikkel elégedettek.

 

A munkavédelmi bizottság ismeri az Alapítvány tevékenységét. Lehetőségük van az Alapítvány rendezvényein való részvételre, a rendezvényekkel elégedettek. A bizottság nem tett javaslatot az Alapítvány munkájának javítására.

 


vissza