AKTUÁLIS, HÍREK
FIGYELEMFELHÍVÁS
RENDEZVÉNYEK
ÉRDEKEGYEZTETÉS
KÉPVISELŐI FÓRUMOK
EURÓPAI UNIÓ
JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KÉMIAI BIZTONSÁG
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESETBIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK

MAGYAR FÓKUSZPONT
TAPASZTALATCSERE
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
HÍRLEVÉL
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
KAPCSOLATOK

Intézmények
Folyóiratok
Civil kapcsolatok

JOGSZABÁLYOK
RENDELET-TERVEZETEK
ÜZLETI VILÁG
Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2485
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: dr. Váró György

TAPASZTALATCSERE

A munkavédelmi bizottság és a munkavédelmi paritásos testület működése a TEVA Gyógyszergyár Zrt-nél.

A gyógyszer és gyógyszer alapanyag gyártással foglalkozó részvénytársaságnál 13 fő munkavédelmi képviselőt választottak.

A munkavédelmi képviselők létrehozták a munkavédelmi bizottságot.

 

A munkavédelmi bizottság együttműködési megállapodást kötött a munkáltatóval.

A munkáltatóval történő együttműködést elfogadhatónak és rendszeresnek minősíti a munkavédelmi bizottság. A munkavédelmi bizottság tagjai a belső biztonságtechnikai auditokon rendszeresen részt vesznek.

Önálló kapcsolatot nem létesítettek a munkavédelmi hatóságokkal, de a hatóságok felügyelői ellenőrzéseik során rendszeresen meghallgatják a munkavédelmi képviselők véleményét.

 

A munkavédelmi bizottságnak nincs kidolgozott ügyrendje. Ennek hiányában is rendszeresen (havonta) ülésezik. Szükség esetén ennél gyakrabban is tartanak üléseket.

A munkavédelmi bizottság ülésein az elmúlt időben a következő napirendek szerepeltek:

-         munkabalesetek elemzése,

-         munkavédelmi szabályzat módosítása,

-         képviselőválasztások előkészítése, a választások eredményének értékelése,

-         biztonságtechnikai külső és belső auditok tapasztalatai,

-         rendkívüli foglalkozási vizsgálatok eredményének értékelése.

A munkavédelmi bizottság tevékenységének feltételei megfelelően biztosítottak.

 

A munkavédelmi képviselők az ellenőrzéssel kapcsolatos jogaikat esetenként illetve a belső biztonságtechnikai auditokon gyakorolják. Ez alkalommal ellenőriznek minden, a munkavédelemmel kapcsolatos kérdést.

 

A munkáltatói döntések előkészítésében való részvétel lehetősége biztosított a bizottság számára. A törvényben meghatározott témák közül új munkahely létesítésével, illetve a munkavédelmi oktatással kapcsolatos döntések előkészítésében is részt vettek.

 

Tájékozódási jogát a bizottság évente átlag 2-3 alkalommal gyakorolja. Ezekben az esetekben a munkavédelmi és üzem-egészségügyi helyzet alakulásáról kérnek tájékoztatást és értékelik ezeket a kérdéseket.

Intézkedés kezdeményezési jogukkal az együttműködési megállapodás alapján élnek. Intézkedés kezdeményezésre elsősorban a munkavédelmi eszközök bevezetésével, illetve a meglévők lecserélésével került sor.

 

A munkavédelmi képviselők minden esetben részt vesznek a munkabalesetek kivizsgálásában. Az esetek többségében egyetértettek a munkáltatóval, de rendszeresnek mondható a képviselők külön véleményének megfogalmazása. Esetenként előfordultak viták a munkáltatóval a balesetek megítélésével kapcsolatban.

 

A munkáltatói munkavédelmi szabályozással kapcsolatban a bizottság minden esetben gyakorolta az egyetértési jogát. Részt vettek a szabályozás kidolgozásában, a szabályozás végleges formájában való egyetértési jogot bizottsági ülésen gyakorolták. A munkáltatói szabályozás kidolgozása során előfordultak viták a munkáltató képviselője és a bizottság között. Évente rendszeresen felülvizsgálják a belső szabályozást, jogszabály, vagy egyéb körülmény változtatása esetén javasolják a szükséges módosítást.

 

 Munkavédelmi program van a vállalatnál, mely megfelel a vállalat biztonságtechnikai és környezetvédelmi politikájának.

 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához a feltételek meghatározásra kerültek, a munkáltatóval kötött együttműködési megállapodásban. A munkavédelmi bizottság elnökének biztosított az internethez való hozzáférés lehetősége, a munkavédelmi képviselőknek csak esetenként van erre módjuk a munkakörükből adódóan.

 

A munkavédelmi képviselők képzését és továbbképzését végrehajtották, a képzést arra feljogosított intézmény végezte. A szükséges feltételek megléte esetén a munkáltató biztosítja a munkavédelmi képviselő számára a munkavédelmi szakirányú továbbképzésben való részvétel lehetőségét.

 

A munkavédelmi képviselő munkajogi védettségével kapcsolatos kérdéseket az együttműködési megállapodás nem tartalmazza. Eddig ilyen eljárásra nem került sor.

 

A Részvénytársaságnál egyelőre még nem alakult meg a munkavédelmi paritásos testület. A testület létrehozására a tervezet elkészült, a tényleges létrehozás folyamatban van.

 

A bizottság megítélése szerint aktív segítői a munkáltatónak kötelezettségei teljesítésében. Részben ennek is tudható be, hogy technológiai baleset az utóbbi időben alig fordult elő.

 

A bizottság ismeri az Alapítvány tevékenységét, megalakulása óta rendszeresen részt vesznek rendezvényein, ismerik célkitűzéseit. Az Alapítvány munkájának továbbfejlesztésével kapcsolatban nem tettek javaslatot. 

 

Szükségesnek tartja a bizottság, hogy a munkavédelemről szóló törvényben kerüljön rögzítésre munkavédelmi képviselők munkajogi védettsége, nem pedig a szakszervezetekről, illetve üzemi tanácsokról szóló jogszabályokban!


vissza