A munkavédelmi képviselõ választás gyakorlati tudnivalói
2004-10-06


Október 31-e jelentõs dátum minden 50 fõnél több munkavállalót foglalkoztató munkáltató számára, ugyanis eddig a dátumig kell megejteni a munkavédelmi képviselõ választást. Bizonyára Ön is ismeri a Munkavédemi törvény (Mvt) legújabb változásait, melynek az egyik jelentõs pontja ez, ami azt jelenti, hogy a munkáltató köteles ezt az elõírást haladéktalanul betartani. Nos, ebben szeretnénk Önnek segítséget nyújtani, ezzel az összefoglaló anyagunkkal, mely lépésrõl-lépésre bemutatja az Ön teendõit.

1. A választás kihirdetése, megszervezése

A munkáltató a munkahelyen szokásos módon (értekezlet, megbeszélés) tájékoztatja a dolgozókat errõl a törvényi kötelezettségrõl, azaz a munkavédelmi képviselõ választás megtartásáról. A munkavédelmi képviselõ választást kezdeményezheti a munkahelyen mûködõ üzemi tanács és/vagy a képviselettel rendelkezõ szakszervezet is. A munkáltató a felelõs a választás megtartásának szabályos lebonyolításáért, a törvényes feltételek érvényesülésére ügyel. Egyben biztosítja a választás feltételeit.

Tájékoztatja a munkavállalókat, hogy a választáshoz arra van szükség, hogy a munkavállalók hozzanak létre választási bizottságo(ka)t és bonyolítsák le a törvényi elõírásoknak megfelelõen a munkavédelmi képviselõ választást.

2. A választási bizottság összetétele, szerepe, feladatai

A dolgozóknak a választást 8 héttel megelõzõen választási bizottságot kell létrehozni, amelybe célszerû minimum 3 tagot felvenni. A választási bizottságban jó ha minden munkavállalói csoport képviselteti magát: például a fiatalok is és az idõsek is, a különbözõ részlegekben dolgozók, stb. A választási bizottság bonyolítja le a választást. A bizottságnak nem lehet tagja a munkáltató, vagy az olyan munkavédelmi szakember, aki a munkáltatót képviseli.

A választási bizottság feladatai:
- meghatározza a jelöltállítás határidejét, ill. a választás idõpontját,
- gondoskodik a jelölés és a választás törvényes rendjének megõrzésérõl (egyenlõ, titkos és közvetlen szavazás)
- megállapítja a szavazatszámlálás részletes szabályait
- helyi választási szabályzatban rögzítik a munkahely egészére vonatkozó választási tennivalókat
- a választást megelõzõ 3 héttel közzéteszi a jelöltek listáját,
- a választásról jegyzõkönyvet kell készítenie

Egy munkahelyen több választási körzetet is ki lehet alakítani, attól függõen, hogy munkavédelmi szempontból mennyire különül el az adott részleg: például egy hegesztõmûhelyben és az irodában dolgozók képviseletére külön-külön javasolt munkavédelmi képviselõt választani. Egy munkahelyen, egy választási körzeten belül több jelölt is állítható. A dolgozók legalább 10%-a, vagy legalább 10 fõ állíthat 1 jelöltet. A jelölést írásban kell rögzíteni a támogató dolgozók aláírásával.

3. A jelölt személyi követelményei, feladatai

Jelölt lehet az a munkavállaló, aki minimum 6 hónapja dolgozik a vállalatnál, és munkaviszonnyal rendelkezik. Ha újonnan alakult a munkáltató, akkor a munkaviszonyra vonatkozóan nincs idõbeli korlátozás. A jelöltnek írásban nyilatkoznia kell, hogy elfogadja a jelölést. Mandátuma 4 évre szól.

Nem lehet jelölt az, aki:
- Munkáltatói jogot gyakorol
- A munkáltató megbízásából lát el munkavédelmi feladatokat
- Közeli hozzátartozója a munkáltatónak
- Választási bizottság tagja

4. A munkavédelmi képviselõ feladatai megválasztása után

Kapcsolatot tart a munkavállalókkal, és köteles kezdeményezéseiket megvizsgálni, az indokoltakat továbbítani a munkáltató felé, valamint a munkavállalókat tájékoztatni a rendelkezésére álló ismeretekrõl, véleményekrõl, információkról.

Együttmûködik a munkáltatóval, tekintettel a munkáltatói érdekekre is. Álláspontjának kialakításánál figyelembe veszi: a költségek, a munkaidõ ráfordítások stb. reális mérlegelését. A komoly fajsúlyú ügyeket terjeszti a hatóságok elé, stb.

A munkavédelmi képviselõ feladatai:
- mûködési területén a munkahelyekre munkaidõben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól,
- részt vehet a munkáltató azon döntései elõkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, ideértve a szakemberek elõírt foglalkoztatására, a munkavédelmi oktatás megtervezésére és megszervezésére, az új munkahelyek létesítésére vonatkozó döntéseket is,
- tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzést;
- véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges intézkedés megtételét,
- részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére közremûködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában,
- indokolt esetben a hatáskörrel rendelkezõ munkavédelmi felügyelethez fordulhat,
- a hatósági ellenõrzés során az ellenõrzést végzõ személlyel közölheti észrevételeit,
- munkahelyi munkavédelmi program elkészítésére tehet javaslatot a munkáltató részére

5. A munkavédelmi érdekképviselet szerepe

A hazai jogszabályok munkavállalói jogként rögzítik, hogy a munka világa alapkérdéseiben – ideértve az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, munkafeltételeket – a dolgozók részére biztosítani kell a konzultációhoz és tájékoztatáshoz való jogot, lehetõséget. Ez a jog minden dolgozót a munkavállalói megillet, amelyet közvetlenül vagy választott képviselõik útján gyakorolnak. Ennek alapján tehát képviselet hiányában is biztosítani kell a munkavállalók részére a konzultáció és a tanácskozás lehetõségét, amelyet a munkáltatóval együttmûködve gyakorolnak. A joggyakorlás konkrét módjáról a munkavédelmi törvény tételesen nem szól.

A témáról bõvebben kiadónk Munkavédelem c. kézikönyvének 6. fejezetében olvashatnak az érdeklõdõk. A kézikönyv megrendelhetõ az interneten 10% kedvezménnyel a www.dashofer.hu weboldalról.

Forrás: http://www.muszakiforum.hu/index.php?tabla=mved&news=90&wa_nr=emunk0410