AKTUÁLIS
HÍREK
TANÁCSKOZÁSOK

Érdekegyeztetés
Képviselői fórum
Rendezvények

JOGI ISMERETEK
MUNKABIZTONSÁG
MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
SZABVÁNYOSÍTÁS
BALESET BIZTOSÍTÁS
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ

Választás
Oktatás, képzés
Működés
Együttműködés

KIADVÁNYOK, SEGÉDLETEK
TAPASZTALATCSERE
KAPCSOLATOK
FÜGGELÉK

Legfontosabb hatályos jogszabályok
ILO egyezmények, ajánlások
Európai Szociális Karta

Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány
Székhelye: Budapest, 1068 Benczur u. 45. Telefon: 321-1969, Fax: (36-1) 461-2458
E-mail: alapitvany@mvkepviselo.hu
Az alapítvány kuratóriumának elnöke: FŐCZE LAJOS

A szociális partnerek megállapodása a távmunkáról

2002 júliusában a közösségi szintű szociális partnerek a távmunka szabályozásáról keret-megállapodást kötöttek, amely a foglalkoztatás feltételeire, az egészség- és biztonságvédelemre és a dolgozók kollektív jogaira egyaránt kiterjed.

A távmunkában foglalkoztatottak száma Európában az elmúlt néhány évben jelentősen megnövekedett. Az Európai Bizottság becslése szerint az Európai Unióban jelenleg a távmunkából élők közül mintegy 4,5 millió személyt foglalkoztatnak (számuk összesen 10 millióra tehető). Tekintettel a távmunkában érintett munkavállalók jelentőségére, az Európai Bizottság arra kérte a közösségi szociális partnereket, dolgozzanak ki megfelelő eszközöket a vonatkozó foglalkoztatási viszonyok szabályozására. A mintegy nyolc hónapos tárgyalássorozat eredményeként 2002. májusában végre megállapodás született, amelyet a tárgyalópartnerek 2002. július 16-án hivatalosan is aláírtak.

A megállapodás bevezető részében kimondja, hogy az aláíró felek a távmunkát úgy határozzák meg, mint a munkaadó lehetőségét a munkaszervezet korszerűsítésére, illetve a munkavállalók lehetőségét arra, hogy javítsanak a munkahelyi- és a magánélet egyensúlyán, és munkavégzésükben nagyobb önállóságra tehessenek szert.

A magállapodás szintén kimondja, hogy célja, egy olyan jogi keret kialakítása, amelyet az aláíró felek tagszervezetei saját nemzeti eljárásaiknak és gyakorlataiknak megfelelően hajtanak végre. A felek egyben a csatlakozás előtt álló országokban működő tagszervezeteiknek is javasolják a megállapodás végrehajtását. A felek hangsúlyozzák, hogy a megállapodás végrehajtása nem csökkentheti az érintett területen dolgozóknak már szavatolt szociális védelmet. Ugyanakkor a szociális partnerek azon jogát sem csorbíthatja, hogy "megfelelő szinten, beleértve az európai szintet is", a jelen megállapodást alkalmazó, illetve kiegészítő megállapodásokat kössenek. A megállapodás szövege arra is felhívja a figyelmet, hogy a megállapodás végrehajtásakor kerülni kell minden, a kis és középvállalatok esetében fölösleges korlátozást.

A megállapodás rendelkezéseinek sorában elsőként a távmunka meghatározása szerepel. E szerint a távmunka a munkavégzés egy olyan, az információs technológiákat felhasználó, foglalkoztatási szerződés keretében folyó formája, amelyet rendszeresen a munkaadó helyiségein kívül végeznek, bár az a munkaadó helyiségeiben is elvégezhető lenne. A megállapodás ezt követően a távmunka önkéntes jellegét hangsúlyozza: amennyiben az a munkaköri leírásban nem szerepel, a távmunka mind a munkáltató, mind a munkavállaló részéről csak megegyezéses alapon kezdeményezhető. Mivel a távmunka csak a munka elvégzésének módján változtat, az nem érinti a munkavállaló foglalkoztatási státuszát. Így amennyiben a dolgozó visszautasítja, hogy távmunkában dolgozzon, az nem szolgáltathat alapot munkaviszonyának megszüntetésére, illetve munkafeltételeinek megváltoztatására. A távmunkában dolgozókat természetesen ugyanazon jogok illetik meg, mint a munkaadó helyiségeiben dolgozó munkavállalókat. Mindazonáltal, tekintettel a munka jellegére, kiegészítő kollektív, illetve egyéni megállapodásokra is szükség lehet. Az elvégzett munka ellenőrzésére a munkaadó csak olyan nyomon követési rendszert alkalmazhat, amely tiszteletben tartja a munkavállaló magánéletét, és megfelel a vonatkozó uniós jogszabályok előírásainak. Szintén a munkaadó felelőssége, hogy a távmunka folyamán gondoskodjon az adatok megfelelő védelméről. Valamennyi a felszerelésre és a költségekre vonatkozó kérdést a munkaszerződésben rögzíteni kell. Általánosságban a távmunkához szükséges felszerelést a munkaadó biztosítja, ahogy ő fedezi a munkavégzéssel járó költségeket is, különös tekintettel a kommunikációs költségekre. A távmunkában foglalkoztatott dolgozó munkahelyi egészségéért és biztonságáért a munkaadót terheli felelősség. Az általa ismertetett munkabiztonsági előírások betartásáért ugyanakkor a munkavállaló felel. A távmunkában dolgozó munkaidejét maga szervezi meg. A munkaadónak megfelelő intézkedéseket kell hoznia a dolgozó elszigetelődésének elkerülésére (a munkatársakkal való rendszeres kapcsolattartás lehetősége, a vállalat információihoz való hozzáférés stb.). A távmunkában dolgozóknak nemcsak az irodai dolgozókkal azonos képzési lehetőségeket kell biztosítani, de az általuk használt műszaki berendezésekre vonatkozó speciális ismeretek megszerzését is. Végezetül a távmunkában foglalkoztatott dolgozókat ugyanazok a kollektív jogok illetik meg, mint az irodákban dolgozó társaikat; s a munkaadónak minden esetleges akadályt el kell hárítania a munkavállalók képviselőivel való kapcsolattartás útjából.

A megállapodást az aláírásától számított három éven belül kell végrehajtani, azaz 2005. július 16-áig. Az aláíró felek tagszervezetei a végrehajtásról egy ad hoc munkacsoportnak tesznek jelentést. A megállapodó felek által felállított munkacsoport ezt követően készíti el közös, értékelő jelentését. Minden, a megállapodás tartalmára vonatkozó kérdést a tagszervezetek közösen vagy önállóan a megállapodó felek elé terjesztenek. Az aláíró felek a megállapodást öt éven belül felülvizsgálják, amennyiben arra bármelyikük is igényt tart.

Anna Diamatopoulou a szociális ügyek európai biztosa szerint a megállapodás mérföldkövet jelent az európai szociális párbeszéd történetében. A kezdeményezés ugyanis nemcsak a munkavállalók és a munkaadók közös érdekeit szolgálja, de az első olyan európai megállapodás, melynek végrehajtásáért is maguk a szociális partnerek felelnek.


vissza